Çok Satan Tasavvuf Kitaplarında %45'e Varan İndirim

0 kişi
Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın “Mârifetnâme”si, yazıldığı 18. yüzyıldan bu yana bütün Türk-İslâm dünyasının en çok okunan eserlerinden biri olmuştur. Bulak (Mısır), İstanbul ve Kazan’da defalarca basılan...
%26 80,00 ₺ 59,20 ₺
0 kişi
Noktada ne uzunluk, ne derinlik ne de genişlik vardır. Nokta şekilsizdir. Ne zaman harf haline gelirse o zaman şekillenir. Kelimeler mananın suret giymiş halleridir ve sureti tam olarak anlamadan sire...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Fatiha, dilimize değen en güzel duadır. Açılıştır. Yaratıcı’nın yarattıklarına açılışıdır. Yaratılanların Yaratıcı’ya kendilerini açacağı genişçe bir kapıdır.” Senai Demirci, Kırk Kapının Kırk Duası’...
%28 13,89 ₺ 10,00 ₺
%28 50,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
"Tasavvuf, Sultan'a yapılan yolculuğun ilmidir." "Sufi evrenseldir. Evrenin Hakikat'inin berrak bir tecellisine yer açabilmek için nefsinin izlerini azaltmış, yok etmiştir. Kozmosu sarıp sarmalamış, s...
%26 24,00 ₺ 17,76 ₺
0 kişi
Münevver Ayaşlı’nın, ilk olarak 1984’te basılmış eseri olan Edep Yâ Hû Osmanlı sarayındaki âdet ve merasimler (Cuma selamlığı, dini bayramlar, cülûs törenleri, düğün ve sünnet merasimleri vs), sarayda...
%28 23,50 ₺ 16,92 ₺
0 kişi
Anadolu'da tasavvuf, Türkiye Selçukluları döneminde büyük bir gelişme kaydetti. Başkent Konya'ya İslâm âleminin değişik yerlerinden mutasavvıflar gelmiş, buradan ülkenin hemen her tarafına gönderdikle...
%13 45,00 ₺ 39,15 ₺
0 kişi
Tasavvufun, insanı bir iklimden alıp diğer iklime taşıyan değiştirici ve geliştirici gücü sohbettir. Sohbet meclislerinde tek tek kemale erenler, ruh dünyası sohbetle yoğurulmuş güçlü bir toplum oluşt...
%23 90,00 ₺ 69,30 ₺
0 kişi
Asırlar boyunca manevi dünyamızın zirve isimlerinden olmuş ve eserleri hakkında çok sayıda şerh ve çalışma yapılmış olan Muhyiddin-i Arabi Hazretleri bu eserinde manevi yolun yolcularını mana alemleri...
%23 18,00 ₺ 13,86 ₺
0 kişi
Hz. Peygamber ‘Allah'ım! Bana eşyanın hakikatini olduğu hal üzere göster buyurur. Günlük meşguliyetler içerisinde ruhumuzun en  derininde gizlenmiş en saklı talebimizi bundan daha iyi özetleyecek bir...
%28 19,00 ₺ 13,68 ₺
0 kişi
Eser iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Evsâf-ı Hasâyis-i Tuyuran (kuşların vasıfları ve özellikleri), İkinci bölüm Gülşenabad çiçeklerin münazarasıdır. Evsâf-ı Hasâyis-i Tuyuran bölümünün birin...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
234.Be-şeş rûz keşt tesvîdeş temâmîŞevend z’in müstefîd her hâs u âmî (Hepsini yazma tamam olarak karalanması altı gün sürdü. Her has ya da umumdan olan kimse, bundan istifâde etmiş olsun.) 235.În e...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
“Mistik tecrübe bizi şiire götürür. Büyük mistikler, normal insan tecrübesinin ötesinde yatan bir sırrı işaret etmeye çalıştıklarında şiir dilini kullanır. Doğu ve Batı dinlerinin en görkemli eserleri...
%28 27,00 ₺ 19,44 ₺
0 kişi
Mevsim itibari ile cemre havaya suya ve toprağa düştü. Tabiat yeniden uyandı. Bizlerde her günümüzü kulluk baharı bilelim ve artık uyanalım. Her günü yeni bir başlangıç kabul edelim. ”Bugün benim değ...
%38 20,00 ₺ 12,40 ₺
0 kişi
“Vahdet-i Vücud” meselesi İslâm tarihinin en tartışılan konularından biridir. Lehinde ve aleyhinde yüzlerce eser kaleme alınmıştır. Bu eser, büyük mutasavvıf Nablüsi’nin vahdet-i vücudun anlamı ve mah...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
Şihabüddin Sühreverdi derki; "Dünyayı terk et (Haram olan Allahü Teala’nın yasak ettiği şeyleri ve dünya sevgisini tek et). Çünkü dünyayı isteyenin ve sevenin dini gider. Namazını kıl, orucunu tut. Al...
%38 60,00 ₺ 37,20 ₺
0 kişi
Gönül, Allah’ın gözle görülmeyen bahr-ı ahadiyet alemidir ve nasıl Allah bir ise gönül de birdir. Allah, evvelce anlatılanlardan da bildiğimiz gibi, önce tohum olarak insanı yaratmış, bu insan tohumun...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Mevlânâ Celâleddin Rumî (?1207-1273): Harezm başkenti Belh’te doğdu. Saygın bir âlim olan babasının siyasi anlaşmazlıklar ve yaklaşan Moğol istilası yüzünden göç etmesiyle Selçuklu Anadolusu’na geldi....
%33 275,00 ₺ 184,25 ₺
0 kişi
Alem ancak ilimle anlaşılabilir. İlim arttıkça da alemler değişir ve çoğalır. İşte biz bu ayrı ayrı alemleri süratle bir noktada toplayabildiğimizde insan oluruz. Ahiret alemi diye bahsedilen insanın...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Yaydan fırlayan ok gibidir ağızdan çıkınca bir söz. Ve hiç geri dönmüş değildir atıldıkta sonra bir ok. Seli başından bağlar ileriyi gören kişi. Ve geçtiği yerleri harap eder baştan bağlanılmayan sel...
%28 17,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
Kulluğunun son noktasına gelen insan hiçtir ve Hep’e aynı olmuştur. Hep, kendini hiçe ulaşan kulunda görmeye başlar. Zatı itibarıyla Allah, sonsuz bir deniz. İnsan ise o denizden alınmış bir damla su...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Yazma, Basma ve Çeviri Için Karşılaştırmalı Dizinler- kitabı, Hz. Mevlânâ’nın büyük bir hacme sahip olan Dîvan-ı Kebîr’inin Farsça yazma ve basma metinleriyle merhum Abdülbaki Gölpınarlı’nın Türkçe çe...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
%23 17,00 ₺ 13,09 ₺
0 kişi
Altın silsileye mensup İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin en önemli eseri olan Mektûbât'ın tasavvuf edebiyatında da herkes tarafından kabul edilen müstesna bir yere sahip olduğu bilinmektedir. İmâm-ı Rabbân...
%23 385,00 ₺ 296,45 ₺
0 kişi
İstanbul’da bulunan Karagümrük Cerrahi Âsitanesi, Osmanlı’nın son zamanlarında, birçok önemli zâtın hayatını değiştiren olaylara tanıklık etmiştir. Ama bu tanıklıklar genelde sözlü kültür içinde kalmı...
%27 30,00 ₺ 21,90 ₺
0 kişi
Tasavvuf kitabiyatında, sufi ıstılahlarını açıklayan eserler arasında Ta'arruf un büyük bir yeri vardır.Yalnız Kelabazi, tasavvuf ıstılahlarına girmeden önce, sûfî kavramına ve sufîlerin iman (akâid)...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Moğol istilası ve Haçlı Seferleri ile yakılıp yıkılan Anadolunun manevî inşasında evliyâ tezkirelerinin önemi büyüktür. Türk edebiyatında 13. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan Tezkiretü'l-evliyâ a...
%13 50,00 ₺ 43,50 ₺
0 kişi
Dinler, dış dünyaya yönelik öğretilerinden belki de çok daha fazlasını insanın iç dünyası için söylerler. İslam dini söz konusu olunca, bu içte yatanı, deruni tarafını anlama üzerinde yoğunlaşan bilim...
%27 24,00 ₺ 17,52 ₺
0 kişi
Her köşesinden ilim, irfan ve sanat fışkıran devasa bir dergah gibidir Anadolu. Asırlar boyunca, gönlü yaratılmıştan Yaratan'a çeviren, halk içinde Hak ile beraber olmanın talimini yaptıran ruhsal tec...
%27 29,00 ₺ 21,17 ₺
0 kişi
Reynold A. Nicholson'ın kaleme aldığı İslam Sufileri, İslam Tasavvufu alanında Batı bilim dünyasında ortayakonmuş başarılı çalışmalardan ilki kabul edilmektedir. Herkesin rahatlıkla faydalanabileceği...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Dünyanın fânîliği, müminin dünyaya karşı tutumu, nefsin isteklerinden yüz çevirme gibi konuları içeren âyet, hadis ve Allah dostlarının tecrübelerinden istifade edilerek hazırlanan Zâhidler Kitabı, Se...
%23 16,00 ₺ 12,32 ₺
0 kişi
15. yüzyılın mutasavvıf şeyh ve şairlerinden olan, Buharalı Molla Ahmed İlahi'nin Tasavvuf-name'si, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Molla İlahi İstanbul'da Ayasofya Camii'nde bir Cuma namazı...
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
0 kişi
İslam maneviyatının büyük üstadı el-Mekkî'nin baş eseri... Fıkıh-tasavvuf bütünlüğünün derin bir vukufla işlendiği bu büyük İslam klasiği 'şeriat eksenli tasavvuf' anlayışındaki öncü niteliğiyle Gazza...
%28 200,00 ₺ 144,00 ₺
0 kişi
Mehmed Ali Aynî'nin Fransızca olarak kaleme aldığı, 1938'de Paris'te yayımlanan İslâmın Büyük Velisi Abdülkadir Geylânî isimli biyografisi ilk defa Türkçe olarak yayımlanmaktadır. Geylânî'nin öğretisi...
%28 33,00 ₺ 23,76 ₺
0 kişi
Zahirle bâtın; bedenle ruh, şekille içerik gibidir, bir paranın iki yüzü gibi birbirine bağlıdır. Biri olmadan diğeri olmaz. Bir hükmü doğru olarak anlayabilmek için onun her iki yönüne, dış ve iç yüz...
%28 49,00 ₺ 35,28 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap Fütühat’ın bir özetidir: yazarı tarafından yapılmış ve tarzına ender rastlanabilecek bir özetleme! İbnü’l-Arabi elinizdeki kitabı teşkil eden bölüme ‘Fütühat-ı Mekkiyye’nin en değerli...
%28 45,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser, Seyyid Muhammed Murad Buhari’nin halifesi Hüseyin Ladiki’nin, Bursa’da ikameti esnasında şeyhinin sohbet meclisinde tutmuş olduğu notları ve Sohbetnâme metninin devamı niteliğinde ola...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Nefs, tasavvuf düşüncesinin odaklandığı en mühim kavramlardan biridir. Geniş bir anlam havzasına sahip olan kavram, sûfî zihninde, “kötülük” sıfatıyla mecrasını bulmuş ve ıstılâhî bir anlam kazanmıştı...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
%33 20,00 ₺ 13,40 ₺

FİLTRE