İYİ BAYRAMLAR! 🙂 18-26 Ağustos arası bayram tatili süresince tedarik ve kargo işlemleri yapılamayacağından siparişlerinizi 27 Ağustos sonrası gönderebileceğiz. Tatil sonrası çok çalışıp kitaplarınızı en kısa sürede elinize ulaştıracağımıza söz veriyoruz! 🙂 Gizle
Kitap Ara
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

Litera Yayınları'nda %35 İndirim

Litera Yayınları'nda %35 İndirim

0 kişi
Çarpıcı bir felsefe, büyüleyici bir aşk, hayran bırakan bir tarih ve şiddetli bir tasavvuf romanı… Şair romanının yazarından insanlığın tefekkür semasını sarsacak muhteşem bir eser. Emir Timur, Yıldı...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Bu çalışmada 12. yy filozofları arasında yer alan ve kendisi daha çok Aristo ve İbn Sina gibi Meşşai filozoflara yönelik eleştirileri ile tanınan Ebü’l-Berekat el-Bağdadî’nin görüşleri merkeze alınara...
%35 28,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
Psikoterapi alanının temel odak noktalarından olan travma, günümüze kadar birçok yaklaşım tarafından ele alınmış ve üzerine çok çeşitli tedavi modelleri geliştirilmiştir. Bununla birlikte, özellikle d...
%35 48,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
İslam ahlakı diye bir şeyin olup olmadığı sıkça sorulan bir sorudur. Bu soruyu soran kişi müslüman fert ve grupların dini ve kurumsal hayatlarının kuralcılığı ve şekilciliğinden ve buna ilave olarak m...
%35 36,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Nicholas Rescher tarafından yazılan The Development of Arabic Logic adlı bu eser, 1964 yılında Pittsburgh Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır. Yazar bu çalışmasında, mantığın İslam dünyasındaki târ...
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
0 kişi
Fârâbî, mantığa başlamak için gerekli olan hazırlık aşamasında, beş tümel ve aralarındaki ilişkilerin incelendiği Eisagoge bahislerini yeterli görmez; buna ek olarak lafız ve lafız türleri, tasdik çeş...
%35 25,00 ₺ 16,25 ₺
0 kişi
Târihî arka planına bakıldığı zaman hadislerin yorumu Hz. Peygamber devrinde başlamıştır. Bu uğraş, daha sonraki devirlerde gelişerek devam etmiştir. Yoruma konu olması cihetiyle naslardan en zor kısm...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
%35 31,00 ₺ 20,15 ₺
0 kişi
Bu kitap, fıkıh ilmi içerisinde ortaya çıkmış olan küllî kâideleri kavramsal, tarihsel ve doktriner açıdan incelemektedir. Fıkıh eserlerinde yer alan ilkesel düşünceyi yansıtan küllî kâideler, zamanla...
%35 36,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Elinizdeki Kitap, 15. yüzyıla kadar Aristoteles’in Büyük İskender’e tavsiyelerinin yer aldığı bir siyasetname olarak bilinen ve Arapçada Sırru’l-Esrar, Latincede ise Secreta Secretorum şeklinde meşhur...
%35 18,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Bu eserde, büyük bir filozof ve mantıkçı olan Farabî’nin önerme anlayışı ayrıntılı bir şekilde incelenip ortaya konmuştur. Felsefe ve hikmetin İslam dünyasında yeniden inşa sürecinin başında kuşkusuz...
%35 32,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Bilgi, insan hayatının özüdür. Hiçbir insanın hayatı bilginin dışında değildir. Hangi çağda, hangi kültür ve medeniyete ait olursa olsun her insan bilgilidir ve bilgiyle yaşamaktadır. İster balta girm...
%35 28,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
Bu eser, yaklaşık bir asırlık ömrü boyunca tüm İslam dünyasında gerek devlet ricali, gerek ulema ve gerekse diğer toplum kesimlerine mensup insanlar üzerinde etkili olmuş Hacegan-Nakşibendî geleneğini...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
Editörler Phil Hubbard ve Rob Kitchin, Mekân ve Yer Üzerine Büyük Düşünürler eserinin bu ikinci basımında, bizlere mekân ve yer ile ilgilenen 65 büyük düşünürün çalışmalarını özetleyen, tamamen gözden...
%35 60,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Necmüddin Kâtibî, hocası Esîrüddin Ebherî (öl. 1265) ile beraber İslam mantık tarihinin en meşhur iki mantık eserinin müellifi olmuşlardır. Ebherî’nin Îsâgûcî’si gibi Kâtibî’nin daha hacimli ve ileri...
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
0 kişi
Platon’un Devlet kitabında tarif ettiği Filozof Kral’ın tarihte bir örneği var mıdır diye sorulsa akla gelecek ilk isim Marcus Aurelius’tur. O bir Stoacı filozof ve büyük bir imparator olarak Platon’u...
%35 25,00 ₺ 16,25 ₺
0 kişi
Metafizik İbn Sîna’nın bilim ve felsefe siteminin bir anlamda kubbesini ören temel eserlerinden birisidir. Asırlar boyunca bilim ve felsefenin kurucu metinlerinden olarak etkinliğini muhafaza etmiş ol...
%35 65,00 ₺ 42,25 ₺
0 kişi
Sühreverdî (1153 - 1191) ihya ettiği işrakî hikmet ile İslam düşüncesinde yeni bir nazarî akımı başlatmış oldu. Burhan ve istidlal yöntemini tamamen reddetmemekle birlikte hakikat araştırmasındaki yet...
%35 25,00 ₺ 16,25 ₺
0 kişi
İnsan hürriyeti meselesi; inanan inanmayan bütün insanların temel problemi olarak var olagelmiştir. Bu nedenle de her din ve düşünce temsilcisi problem üzerinde ikmal-i fikir etmiş ve bu hususta öneml...
%35 25,00 ₺ 16,25 ₺
0 kişi
Nefs, tasavvuf düşüncesinin odaklandığı en mühim kavramlardan biridir. Geniş bir anlam havzasına sahip olan kavram, sûfî zihninde, “kötülük” sıfatıyla mecrasını bulmuş ve ıstılâhî bir anlam kazanmıştı...
%35 26,00 ₺ 16,90 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser, Seyyid Muhammed Murad Buhari’nin halifesi Hüseyin Ladiki’nin, Bursa’da ikameti esnasında şeyhinin sohbet meclisinde tutmuş olduğu notları ve Sohbetnâme metninin devamı niteliğinde ola...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
İslam mantık tarihinin altın çağı sayılan 13. yüzyılla birlikte eğitim merkezli, özlü mantık metinleri ortaya çıkmış ve bu ana metinler etrafında şerh ve haşiyelerle devasa bir mantık geleneği oluşmuş...
%35 25,00 ₺ 16,25 ₺
0 kişi
İbnü’l-Arabi, sufilerin ilk dönemlerden itibaren büyük önem verdikleri Hz. Peygamber ve O’nun niteliklerini sistematik bir şekilde ele alarak tasavvuf düşüncesinin merkezine yerleştirmiştir. Bu dönemd...
%35 22,00 ₺ 14,30 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap Fütühat’ın bir özetidir: yazarı tarafından yapılmış ve tarzına ender rastlanabilecek bir özetleme! İbnü’l-Arabi elinizdeki kitabı teşkil eden bölüme ‘Fütühat-ı Mekkiyye’nin en değerli...
%35 32,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Eş anlamlılık nedir? Dilde eş anlamlılık var mıdır? Yoksa iki kelimenin aynı olması imkansız mıdır? Kimler eş anlamlılık vardır diyor? Kimler eş anlamlılığın imkansızlığını vurgular? Gottlob Freg...
%35 17,00 ₺ 11,05 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser İbnü’l-Arabi’nin Fütühat-ı Mekkiyye’sinin bir bölümünün müstakil basımıdır (c. 16 s. 294 ila c. 17, s. 217’e kadar olan bölüm). İbnü’l-Arabi ilahi isimler meselesiyle ilgili başka kita...
%35 32,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Her insanın, insan olmak vasfıyla sahip olduğu özgürlükler vardır. Sosyal bir varlık olmakla insan, aynı zamanda bir topluluğun üyesidir. Topluluklar tarihi süreçte devlet örgütlenmelerine dönüşmüş ve...
%35 22,00 ₺ 14,30 ₺
0 kişi
İnsanoğlunu kitapla tanıştıran Doğu’nun, bu konudaki öncülüğü yakın çağlara kadar sürdü. Doğu’nun kaybolan kitapları bile, Batı’da üç yüzyıl öncesine kadar yazılmış tüm kitaplardan daha fazlaydı. Bu i...
%35 40,00 ₺ 26,00 ₺
0 kişi
Daha az gerginlik yaşamayı ve işlerinizi daha keyifle yapmayı istemez miydiniz? O zaman Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy-ACT) ile ilgilenen dünya çapındaki binlerce tera...
%35 40,00 ₺ 26,00 ₺
0 kişi
Asırlardan beri Osmanlı’da ve günümüz medreselerinde okutulagelen Arap diline dair yazdığı Kâfiye şerhi dolayısıyla Anadolu coğrafyasında Molla Cami adıyla meşhur olan Abdurrahman Câmî’nin hayatı hakk...
%35 22,00 ₺ 14,30 ₺
0 kişi
İbnü’l-Arabi’nin elinizdeki eseri Fütühat-ı Mekkiyye’nin son kısmını teşkil eden beş yüz altmışıncı bölümüdür. Eser Fütühat’ta on sekizinci cildin 180 ile 450 arasında yer alan otuz altıncı ve otuz ye...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap büyük düşünür İbnü’l-Arabi’nin Fütühat-ı Mekkiyye’sinin bir bölümünün müstakil basımıdır. Kitap Fütühat’ta c. 11, 13'ten başlayan ve c. 11 s. 177'de biten kısımdan müteşekkildir. İbnü...
%35 26,00 ₺ 16,90 ₺
0 kişi
Tasavvufun bilgi görüşünden söz etmek nübüvvetten, onun kandilinden yayılan ışıktan, ittiba etmekten, hidayetten, imandan, aşktan vb. gibi dini düşüncenin temel kavramlarından söz etmek demektir. Sufi...
%35 27,00 ₺ 17,55 ₺
0 kişi
“Platonik Aşk”a adını veren aşk.... Hocasının öldürülmesinin ardından Atina’yı terk eden Platon, İtalya’nın güneyindeki sahil şehri Taras’a gelir. Burada felsefesinin temellerini atmak niyetindedir....
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
Şaire ve şiire tapan insanların yaşadığı uçsuz bucaksız bir çöl... Acımasız toprakların şekillendirdiği yakıcı bir güzellik ve onu elde etmek için birbirine kelamın kılıcını çekmiş iki efsane şair. İn...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Nakşibendilik dünyadaki en yaygın tasavvuf tarikatlarından birisidir. Gücü, Şeriat’a olan sıkı bağlılığı ile sosyal ve siyasal sorunlara dahil olmanın hususi bir birleşiminde yatmaktadır. Kitap, bu t...
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
0 kişi
Istılahlar, bilginin öznellikten nesnelliğe geçiş sürecinde belirleyici rol oynar. Bu itibarla ıstılahlar bilgiyi tanımlar, ona çerçeve kazandırır, öteki bilgilerle ilişkisini kurarak başkalarınca da...
%35 32,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Elinizdeki çalışma hem dünya deneyimini hem de Türkiye'deki uygulamaların yansımalarını neden, nasıl ve kim için soruları çerçevesinde eleştirel bir bakış açısıyla çözümleyen yazılardan oluşmaktadır....
%35 35,00 ₺ 22,75 ₺
0 kişi
Büyük Türk-İslam filozofu İbn Sina'nın Oluş ve Bozuluş (el-Kevn ve'l-Fesad) başlığını taşıyan bu eseri, filozofun eş-Şifa isimli felsefe ve bilimler ansiklopedisinin doğa bilimleri alanındaki üçüncü k...
%35 15,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Gazzali öncesi tasavvuf Ehl-i sünnet kelamının tesirindeydi. Bunun neticesinde İlâhî isimler sadece insanın ahlakıyla sınırlı olarak ele alındı. İbnü’l-Arabî’yle birlikte İlahi isimlerin varlıkta özne...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
/ 5

FİLTRE