Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları

Kitap Açıklaması

Elinizdeki kitap, hukuk fakültesi öğrencilerine, borçlar hukukunun temel prensiplerinin somut olaylara nasıl uygulanacağını göstermeyi hedeflemektedir. Kitap dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm belirli konuların şemalar yoluyla özetlenmesine ayrılmıştır. İkinci bölümde Türk Borçlar Kanunu'nun genel hükümler kısmındaki temel konulara ilişkin on beş kurgusal olay ve bunların çözümleri yer almaktadır. Elinizdeki kitap, hukuk fakültesi öğrencilerine, borçlar hukukunun temel prensiplerinin somut olaylara nasıl uygulanacağını göstermeyi hedeflemektedir. Kitap dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm belirli konuların şemalar yoluyla özetlenmesine ayrılmıştır. İkinci bölümde Türk Borçlar Kanunu'nun genel hükümler kısmındaki temel konulara ilişkin on beş kurgusal olay ve bunların çözümleri yer almaktadır. Üçüncü bölümde çözülecek kurgusal olaylara, dördüncü bölümde ise incelenecek mahkeme kararlarına yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN)

İçindekiler

Birinci Bölüm

Şemalar

Şema 1: Borç İlişkisinin Kaynakları

Şema 2 : Hukuki İşlemin Unsurları ve Hükümsüzlük Türleri

Şema 3: Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğunun Şartları

Şema 4: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Halleri

Şema 5: Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcunun Kapsamı

Şema 6: Borcun İfa Zamanı

Şema 7: Sözleşmeyle Belirlenen Vade Türleri ve Sonuçları

Şema 8: İfa Etmeme Halleri (İfa Engelleri)

Şema 9: İmkansızlığın Borçlar Hukukundaki Rolü

Şema 10: Borçlu Temerrüdünün Şartları

Şema 11: Borçlu Temerrüdünün Sonuçları

Şema 12: Borcun ve Borç İlişkisinin Sona Erme Halleri

Şema 13: Borç İlişkisinin Alacaklı/Borçlu Tarafında Birden Fazla Kişinin Bulunması

Şema 14: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri

İkinci Bölüm

Çözülmüş Olaylar

I. Öneri-Öneriye Davet-Kabul-Sözleşmenin Kurulması-Yanılma-İfa İmkansızlığı

II. Sözleşmenin Kurulması-İrade Sakatlıkları-Ayıp Hükümleri ile Yarışma-Culpa in Contrahendo-Önsözleşme-Alacağın Devri

III. Şekil-Şekle Aykırılık-Hakkın Kötüye Kullanılması-Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması

IV. Beyaza İmza-Güven Teorisi-Hata Sebebiyle Sözleşmenin İptali-Alacağın Devri-İbra-Geciktirici Koşula Bağlı Tasarruf İşlemi

V. Temsil-Temsilcinin Kendisiyle İşlem Yapması-Yetkisiz Temsil-Aldatma-Aşırı Yararlanma (Gabin)-Sözleşmenin İptali

VI. İfa

VII. Sözleşmenin Kurulması-Temsil-İrade Sakatlıkları-Ödemezlik Defi-Borçlu Temerrüdü-İmkansızlık-İbra

VIII. Borçlu Temerrüdü-Olumlu Zarar-Olumsuz Zarar

IX. Seçimlik Borç-İmkansızlık-Halefiyet-Alacağı Talep Etmeme Taahhüdü-Alacağın Devri-Takas-İfa Yerine Edim-İfa Uğruna Edim

X. Haksız Fiil

XI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Adam Çalıştıranın Sorumluluğu-İfa Yardımcısının Borca Aykırı Davranışından Sorumluluk-Yapı Malikinin Sorumluluğu-Zararın Belirlenmesinde Denkleştirme Sorunu

XII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Zarar Görenin Kusuru-Cismani Zarar ve Ölüm Halinde Tazminatın Kapsamı-Zarardan Birden Fazla Kişinin Sorumluluğu-Karayolları Trafik Kanunu'ndan Doğan Sorumluluk

XIII. Sebepsiz Zenginleşme-Muvazaalı (Danışıklı) İşlem-Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı-Sözleşmeden Dönmenin Etkisi

XIV. Alacağın Devri-Borcun Üstlenilmesi

XV. Ceza Koşulu-Ahlaka Aykırı Fiil-Hukuka veya Ahlaka Aykırı Amaçla Verilen Şeyin İadesi-Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme

Üçüncü Bölüm

ÇÖZÜLECEK OLAYLAR

I. Sözleşmenin Kurulması-Önerinin ve Kabulün Geri Alınması-Saik Hatası-Aldatma-İşlem Temelinin Çökmesi-Şekil-Tahvil-Temsil Yetkisinin Geri Alınması

II. Sözleşmenin Kurulması

III. Öneriye Davet-Öneri-Yanılma-Aldatma-Temsil

IV. Muvazaa-Şekil-Miktarda Yanılma-Korkutma-Alacağın Devri-Soyut Borç İkrarı-Culpa in Contrahendo

V. Muvazaa-Alacağın Devri-Culpa in Contrahendo-Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Kusursuz Sorumluluk Halleri-Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Tazminatın Kapsamı

VI. Yanılma-İşlem Temelinin Çökmesi-Şekil-Şekle Aykırılık-Hakkın Kötüye Kullanılması-Alacağın Devri-İbra-Borçlu Temerrüdü-İmkansızlık-Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Kusursuz Sorumluluk Halleri

VII. Doğrudan Temsil-Dolaylı Temsil-Temsil Yetkisinin Geri Alınması-Yetkisiz Temsil-Sözleşme Tarafının Aldatması-Üçüncü Kişinin Aldatması-Aldatmanın Sözleşmeye Etkisi

VIII. Temsil-İmkansızlık-Ödemezlik Defi-Borçlu Temerrüdü-Yabancı Para Borcu-Alacaklı Temerrüdü-İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk-Sorumsuzluk Anlaşması-Genel İşlem Koşulları

XI. Temsil-Temsil Yetkisinin Kapsamı-Temsil Yetkisinin Geri Alınması-Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Müterafik Kusur

X. Genel İşlem Şartları-Muvazaa-Alacağın Devri-Borçlu Temerrüdü-Yabancı Para Borcunun İfası-İmkansızlık-İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk-Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi

XI. Edim Türleri-İfa Yeri-Borçlu Temerrüdü-İmkansızlık-Müteselsil Borçluluk-Halefiyet-Takas-Cezai Şart

XII. İfa Zamanı-Ödemezlik Defi-Borçlu Temerrüdü

XIII. Üçüncü Kişinin İfası-Alacağın Devri-Borca Katılma-Sebepsiz Zenginleşme

XIV. İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk-İmkansızlık-Beyaza İmza-İfa Yerine Edim-İfa Uğruna Edim

XV. Şahsen İfa Zorunluluğu-Kısmi İfa-İbra-Değiştirme Sözleşmesi-Alacaklı Temerrüdü-İfa Yerine Edim-İfa Uğruna Edim-İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk-Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme

XVI. İmkansızlık-Borçlu Temerrüdü-Yabancı Para Borcu-Alacağın Devri-Temsil-Yetkisiz Temsil-Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Adam Çalıştıranların Sorumluluğu-Bedensel Bütünlüğün İhlali Halinde Ödenecek Tazminatın Kapsamı-Teselsül

XVII. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme-Takas

XVIII. Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt

XIX. Cezai Şart

XX. Ölüm ve Bedensel Zararlarda Tazminatın Kapsamı-Kusursuz Sorumluluk Halleri-Yansıma Zarar-Haksız Fiillerde Zamanaşımı-Sebepsiz Zenginleşme-Müteselsil Borçluluk-Alacağın Devri

XXI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Yapı Malikinin Sorumluluğu-Sebepsiz Zenginleşme-Müteselsil Borçluluk-Koşula Bağlı Borç

XXII. Adam Çalıştıranların Sorumluluğu-Hakkaniyet Sorumluluğu-Yapı Malikinin Sorumluluğu-Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu-Ölüm ve Bedensel Zarar

XXIII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu-Adam Çalıştıranların Sorumluluğu-Ayırt Etme Gücünden Geçici Olarak Yoksunluk-Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu-Hatır Taşıması-Bedensel Zarar-Sebepsiz Zenginleşme

XXIV. Karayolları Trafik Kanunu'na Göre Sorumluluk

XXV. Borçlu Temerrüdü-İmkansızlık-Cezai Şart-Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt

XXVI. Haksız Fiil-Karayolları Trafik Kanunu'ndan Doğan Sorumluluk-Manevi Tazminat-Hukuka ve Ahlaka Aykırı Amaçla Yapılan Kazandırmalar-Geçici Ödeme-Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt

Dördüncü Bölüm

İNCELENECEK KARARLAR

I. İrade Sakatlıkları-Sözleşmenin İptali
Yarg. 1. HD, 13.10.1998, E. 1998/8883, K. 1998/10883

II. Gabin Yarg. 11. HD, 24.01.2003, E. 2002/7737, K. 2003/622

III. Şekle Aykırılık-Hakkın Kötüye Kullanılması
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, 30.09.1988, E. 1987/2, K. 1988/2

IV. Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması
Yarg. HGK, 05.05.1993, E. 1993/1-79, K. 1993/195

V. Hukuka Aykırı Fiil-Haksız Fiilin Şartları
Yarg. HGK, 08.02.1989, E. 1988/10-174, K. 1989/65

VI. Hukuka Aykırı Fiil
Yarg. 4. HD, 13.06.1989, E. 1989/4164, K. 1989/5352

VII. Hukuka Aykırılık
Yarg. 4. HD, 13.09.1988, E. 1988/4147, K. 1988/7408

VIII. Haksız Fiil-Uygun Nedensellik Bağı-Hukuka Aykırılık Bağı
Yarg. 4. HD, 13.03.1978, E. 1977/5312, K. 1978/3193

IX. Haksız Fiil-Hukuka Aykırılık Unsuru-Manevi Tazminat
Yarg. 4. HD, 18.03.2010, E. 2009/6382, K. 2010/3083 Yarg. 4. HD, 25.02.2016, E. 2015/3520, K. 2016/2417

X. Zorunluluk Hali-Fedakarlığın Denkleştirilmesi-Vekaletsiz İş Görme
Yarg. 11. HD, 15.06.1990, E. 1990/4306, K. 1990/4775

XI. Manevi Tazminat-Doğrudan Zarar-Yansıma Zarar
Yarg. 21. HD, 15.06.2000, E. 2000/4733, K. 2000/4833

XII. Manevi Tazminat
Yarg. 4. HD, 11.07.2002, E. 2001/12708, K. 2002/8915

XIII. Tıbbi Müdahaleye Rıza-Birlikte (Müterafik) Kusur
Yarg. 4. HD, 18.09.1979, E. 1979/5480, K. 1979/9818

XIV. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu-Zararın Belirlenmesi
Yarg. 4. HD, 20.11.1984, E. 1984/7770, K. 1984/8597
Yarg. 4. HD, 12.11.1984, E. 1984/7360, K. 1984/8310

XV. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu
Yarg. 4. HD, 25.11.1993, E. 1993/1081, K. 1993/13614

XVI. Yapı Malikinin Sorumluluğu
Yarg. 4. HD, 28.11.2005, E. 2004/16308, K. 2005/12788

XVII. Ev Başkanının Sorumluluğu
Yarg. 3. HD, 05.02.2013, E. 2012/23712, K. 2013/1599

XVIII. Sözleşmede Kararlaştırılan Edimi Aşan İfalarda İade Talebinin Hukuki Sebebi: Sözleşme-Sebepsiz Zenginleşme Yarg. HGK, 14.03.2012, E. 2011/13-748, K. 2012/140

XIX. Faiz
Yarg. HGK, 09.10.2002, E. 2002/12-709, K. 2002/781

XX. Sözleşmeyle Kararlaştırılan Temerrüt Faizi Oranının Sınırı
Yarg. 19. HD, 01.07.2013, E. 2013/8556, K. 2013/12306

XXI. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlu Temerrüdünün Sonuçları
Yarg. 15. HD, 12.5.1983, E. 1983/1307, K. 1983/1255

XXII. Olumlu Zarar-Olumsuz Zarar
Yarg. 13. HD, 22.10.1981, E. 1981/5738, K. 1981/6690

XXIII. Güven Sorumluluğu-Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart
Yarg. 13. HD, 26.01.2012, E. 2011/16549, K. 2012/1177

XXIV. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
Yarg. HGK, 06.05.1992, E. 1992/13-213 K. 1992/315

XXV. Ceza Koşulu
Yarg. 15. HD, 19.10.1992, E. 1992/43, K. 1992/4824
Yarg. 19. HD, 12.02.2008, E. 2007/6745, K. 2008/110435,00 ₺
Satışta Değil
SEPETE EKLE
Kitap Ayrıntıları
ISBN: 9786051524320
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: 1. Hamur
Boyut: Normal
Basım:
Yorumlar
Yorum eklemek için üye girişi yapmalısın.
Bu kitap hakkında ilk yorum yazan sen ol.