Sosyoloji Üzerine

0 kişi
- Bilgi nedir? - Bilginin türleri nelerdir? - Bilgi, nesnel olarak elde edilebilir mi? - Bilginin oluşum sürecinde toplumsal ve kültürel yapıların rolü nedir? - Farklı bilgi dallarının gelişimi na...
%22 23,15 ₺ 18,06 ₺
0 kişi
*Vargıların kökeninde bulunan ve düşünce hayatını yönlendiren öncüller, bilginin üretimi, kullanımı ve toplumsallaşmasında nasıl bir fonksiyon üstlenir?* Bilginin zihniyet (bilinç) inşasındaki rolü, z...
%22 23,15 ₺ 18,06 ₺
0 kişi
- Ulus fikri hangi dönemde ortaya çıktı? - Milliyetçiliğin fikir babaları kimlerdir? - Ortodoks Çarlığı ve Papalık'ın işlevi nedir? - Dini milliyetçilik nedir, nasıl anlaşılmıştır? - Dini milliyetçili...
%22 37,04 ₺ 28,89 ₺
%22 27,78 ₺ 21,67 ₺
0 kişi
Michael Mann günümüzün en etkili sosyologlarından biridir. Son cildi yeni tamamlanan 4 ciltlik İktidarın Kaynakları dizisi iktidar mefhumuna yaklaşımları dönüştürmüş ve insan toplumları tarihini yenid...
%22 23,15 ₺ 18,06 ₺
0 kişi
Bu kitapta, John Lechte hem yapısalcı kuramın gelişimi hem de bu yönelişe karşıt anahtar düşünürler üzerine odaklanıyor.John Lechte, elli başlığın her birinde karmaşık düşünceleri olağınüstü bir açıkl...
%22 46,30 ₺ 36,11 ₺
0 kişi
*20. yy sonuyla milenyumun sonunun keşistiği içinde bulunduğumuz zaman diliminde, uygar dünya olarak adlandırılan olguyu nası algılayabiliriz? *Uygarlığın zirvesinde miyiz, yoksa çağdaş barbarlığı mı...
%22 37,04 ₺ 28,89 ₺
0 kişi
•Düşüncenin oluşumunda kavramların misyonu nedir?•Kavramlaştırmanın sosyal, değersel dayanakları nelerdir?•Güncel kültürde kullanılan kavramların gelenekle ve modernle ilişkileri.•Güncel kültürü ve...
%22 41,67 ₺ 32,50 ₺
0 kişi
Bir tipolojinin sosyolojik olarak bedenlenmesinde, toplumun ona yükle-diği sosyo-kültürel, dini, ekonomik gösterge ve anlamlar oldukça önemli olmaktadır. Toplumsal algı ve kurgulardan, yaşam tecrübele...
%22 27,78 ₺ 21,67 ₺
0 kişi
Çok zengindiler. Güçlüydüler. Bilgide çok ileriydiler; bilim ve teknolojide müthiştiler. Diğer insanlarla karşılaştırdıklarında kendilerini çok farklı ve değerli buluyorlardı. Şımardılar; hak-hukuk ta...
%22 32,41 ₺ 25,28 ₺
0 kişi
Bu çalışma, yoğunluklu olarak Türkiye gündemini işgal eden olaylar ve aktüaliteye dair sosyolojik perspektiften yapılmış çözümleme ve analizleri içeren yazılardan oluşmaktadır. Bu yazılar, Türkiye’nin...
%22 23,15 ₺ 18,06 ₺
0 kişi
İnternetin dinler ile etkileşimini ele alan bu çalışma, dinlerin internet ortamındaki serüvenini; tarihsel, kuramsal ve pratik boyutlarıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Elinizdeki bu kitapta;Sanal D...
%22 21,30 ₺ 16,61 ₺
0 kişi
*Aydın kimdir? *tarihi ve sosyolojik olarak "aydın kadın" olgusunun Türkiye'deki portresi nedir? *"Aydın kadın" aydın kavramından farklı ontuk bir kategoriyi mi ifade eder? *Farklı düşünsel katagor...
%22 37,04 ₺ 28,89 ₺
0 kişi
Din kutsal olan mıdır? Dinin bir kapsamı ve alanı var mıdır? Din dilinin anahtar kavramı olan Tanrı hakkındaki tasarımlar ile toplumsallıklar arasında bir paralellik bulunmakta mıdır? Modern dönemd...
%22 23,15 ₺ 18,06 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitabın konusu, felsefi antropolojinin araştırma konusu olan insan ve onun doğasıdır. Felsefi antropoloji, beden ile ruh arasındaki ilişkiler başta olmak üzere şu sorulara cevap aramaktadır: İnsan...
%22 27,78 ₺ 21,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Toplumsal tip, bireysel olarak temsil edilen ve ancak çok sayıda bireyin benzeri davranış ve eylemlerinde karakteristik özellik kazanan, ortak tanımlayana dönüşen analitik bir çerçeve, kavrayış zengin...
%22 37,04 ₺ 28,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Çevremize baktığımızda, hayatının herhangi bir döneminde arzu etmediği olay ve olgularla karşılaşmayan hiçbir insanın bulunmadığı bir vakıadır. Yaşanılan çeşitli acılar ve sıkıntılar hemen her insana...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Sınırlar genellikle uluslararası ilişkiler veya siyaset biliminin konusu olarak ele alınmakla birlikte neredeyse bütün ulus-devlet sınırları vatandaşlarına bir kültür ve kimlik algısı dayatır. Bu bakı...
%22 23,15 ₺ 18,06 ₺
Tükendi
0 kişi
Toplumların oluşumdan ve devamlılığında ortaj tarih anlayışının önemi nedir? Toplumların kültürel, ahlaki, dini ve siyasi birliktelikleri, tarihlerinin oluşumuna nasıl etki ederler? Tarih anlatıları...
%22 23,15 ₺ 18,06 ₺
Tükendi
0 kişi
20. yüzyılın önemli bir düşünür ve bilim adamı olan Erich Fromm, bir aydın sorumluluğuyla yarım yüzyıldan fazla bir süre yukarıdaki soruları gündemde tutmaya ve cevaplandırmaya çalışmıştır. Bu kitap,...
%22 23,15 ₺ 18,06 ₺

FİLTRE