Araştırma Yayınları Kitapları

0 kişi
Cumhuriyet sonrası resmi ideolojinin demokrasiye alternatif sunulması, demokratik ve sivil düşünceyi militarist anlayışın gölgesinde bırakmıştır. Ayrıca askeri ve sivil bürokrasinin siyaset üzerindeki...
%28 44,00 ₺ 31,68 ₺
0 kişi
Normalliğin kaybı ve teşekkür bilincinin eksikliği olarak görülebilecek olan eşcinsellik ve deizm konusu, insanın uzun süredir orta yolda kalamamasının ya da hakikate tutunamamasının belirtileri olara...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Müslüman kültürün önünde duran ve ivedilikle çözüme kavuşturulması beklenilen çetin problemler bulunmaktadır. Kader ve kadın konusu bunların başında gelse bile, en az bunlar kadar ‘kutsal kitap algısı...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Eğer ki dindarlıklarımız, güzel ahlâk ile bezenmezse, sonuçta sadece muhataplara değil, kendimiz dâhil olmak üzere hemen herkese zarar veren bir katılığın beslendiği membaya dönüşebilir. Bu durumda...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
21. Asırda İslam RönesansıAraştırma Yayınları
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
İlkçağlardan günümüze kadar birçok topluma beşiklik eden Ortadoğu’ya hâkim olan her devlet veya toplum, kültüründen birtakım izler bırakmıştır. Bu bölgenin önemli bir parçası olan Yunanlıların Mezopot...
%28 46,00 ₺ 33,12 ₺
0 kişi
Kur’an’ın ilahi kaynaklı olduğunun en önemli kanıtı, hem lafız hem de mana cihetiyle benzersizliğini ifade eden icazıdır. Kur’an, bu özelliğiyle vahyin nüzulünden itibaren muarızlarına meydan okumuş (...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Hz. Âdem’le başlayıp kıyametle bitecek bu yolculuk esnasında yollarda dünyaya gelen bir nesiliz. Çok geçmeden bizler de öleceğiz, bu yolculuğu bizlerden doğanlar devam ettireceklerdir.Tabiidir ki her...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Asr-ı saadetten günümüze hadis alanında birçok çalışma yapılmış ve her geçen gün bu çalışmalar artarak devam etmektedir. Hz. Peygamber’in sünnetini, yaşayışını ve uygulamalarını öğrenmek ve örnek alma...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Talat Koçyiğit, gazete ve dergi yazıları, ilmî makale, ansiklopedi maddesi, tercüme, tahkik, sadeleştirme ve telif ettiği çok sayıda eseri bulunmaktadır. Yetiştirdiği öğrenci ve ilim adamlarının yanı...
%28 72,00 ₺ 51,84 ₺
0 kişi
Buaraştırma, Eş‘arî kelamının öncü isimlerinden Ebû Bekr el-Bâkıllânî’nin (ö. 403/1013), el-İntisâr li’l-Kur’ân adlı eseri bağlamında Kur’an’ın metinleşme/kitaplaşma sürecini, bu süreçle ilgili tartış...
%28 46,00 ₺ 33,12 ₺
0 kişi
İslam’ın yayılmasında ve medeniyetleşme sürecine büyük katkıda bulunan âlimlerden birisi de İmam-ı Azam Ebû Hanîfe’dir (ö. 150/767).Hanefî mezhebinin kurucusu olan İmam-ı Azam Ebû Hanîfe aynı zamanda...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Batı’da XVI. yüzyılda gelişen ve yoğunlaşan bilimsel araştırmalar sonucu, dinler üzerinde de araştırmalar yapılmıştır. XVIII. yüzyıldan sonra artan arkeolojik araştırmaların sonucu, antik eserler -yaz...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Akıldan beslenmeyen dindarlıklar ile irâdeyle yol almayan benliklerin varacağı yer, kula kul olmaktan başka bir durak değildir. Sorumluluk sahibi kişiliğin elden gittiği o son duraktaki sahih kulluğun...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Adına şirk olgusu denilen bu hevesin ‘aracılık’ vasfı üzerinden kendine yeni dindarlıklar oluşturduğu da görülmektedir. Bu eğilimin Yüce Allah’ın daha başından itibaren gönderdiği vahiylerle çeliştiği...
%28 44,00 ₺ 31,68 ₺
0 kişi
Düşüncenin dehlizlerinde yol alırken bizlere ışık tutan herkese şükranlarımı sunmak isterim. Öyle ki derdi olup bunun üstesinden gelme adına kendi Hira’sını oluşturan herkesin büyük bir saygıyı hak et...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Özellikle son asırlarda insan kaynaklı faktörler sonucu ekolojik sistemde denge bozukluklarının giderek artması insanı muhatap alan vahiy kaynaklı İslam kültür ve medeniyetinin çevre hakkındaki yaklaş...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Efrâdını câmi ağyârını mâni bir tasavvur sürecini ortaya koyabilmek, tevhid ve onun karşısında konuşlanmış olan her olguyu kendi hâlinde betimlemek gerekmektedir. Bunu yaparken, ister iman etme süreci...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Mâveraünnehir bölgesinde genellikle Mâtürîdî itikadının hakim olduğu varsayılır. Halbuki Mâtürîdî döneminde ve sonrasında bölgede çeşitli Şii fırkalar, Hıristiyan misyonerler, Zerdüştiler ve Mecusiler...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Porphyrios’un öğrencisi olan Chrysaorios’a yaptığı şu hitap eserin temel felsefesini oluşturmaktadır: "Chrysaorios, Aristoteles’in Kategoriler öğretisini öğrenmek için cinsin, ayrımın, türün, özelliği...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺