Arkeoloji ve Sanat Yayınları Kitapları

0 kişi
Kommagene Krallığı, Roma İmparatorluğu ile Part Krallığı arasında, Fırat’ın batı yakasında MÖ 162 - MS 72 yılları arasında 234 yıl hüküm sürmüş tampon bir devlet. Bugünkü Adıyaman, Kahramanmaraş ve Ga...
%23 180,00 ₺ 138,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Nasıl ki besin üretimini, yerleşik yaşamı, çiftçiliği ortaya çıkararak günümüz uygarlığının temellerini oluşturan Neolitik Çağ, uygarlık tarihi açısından devrim niteliğinde değişimlere yol açmışsa, bu...
%23 65,00 ₺ 50,05 ₺
Tükendi
0 kişi
SokaktakiadamınsöyleyişinişiirlerinindizelerinetaşıyarakTürkşiirindekigelenekselyapıyıtemelindensarsanOrhanVeli,36yıllıkkısayaşamınaunutulmazşiirleryanısırahikaye,deneme,makaleveçevirialanındabirçokes...
%23 11,11 ₺ 8,55 ₺
Tükendi
0 kişi
OrtaçağAvrupa,BizansveİslâmdünyasınıuzunyıllarmeşguledenvedünyatarihininenönemliolaylarındanbiriolarakkabuledilenHaçlıseferleri,1096yılındabaşlamışveyaklaşık200yıllıkbirdönemedamgasınıvurmuştur.Dokuzb...
%23 32,41 ₺ 24,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkarkeolojisibiryandahhızlagelişirken,biryandandaçağavegünümüzüngereklerineayakuyduramamanınsancılarınıçekmektedir.Dünyakültürmirasınınbüyükbirbölümünesahipolmanın,bununlaövünmekyerine,elimizdekinin...
%23 25,93 ₺ 19,97 ₺
Tükendi
0 kişi
Çağdaşkültürüntutarlıbiryorumunadayalıbirtarihiyazınıngelişmesikavramsalbirdurulaşmayıgerektiriyor.OysagünümüzTürkiye’sindebirgeçitdönemikültürününyarıaydınlıktanımlarıiçindeyaşıyoruz.Türk-İslam,Anado...
%23 32,41 ₺ 24,96 ₺
Tükendi
%23 60,19 ₺ 46,35 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye’detarihikentlerinyapılarıyla,sokakvemeydanlarıyla,yeşiliylebirbütünolarakkorunmasıpekbaşarılamamış,çoğuyerleşimdeparçalanmışdokularveazsayıdakültürvarlığıdeğeriolanyapıkalmıştır.AncakTürkiye’d...
%23 46,30 ₺ 35,65 ₺
Tükendi
%23 16,67 ₺ 12,84 ₺
Tükendi
0 kişi
Çukurova’daKadirliilçesinindağlıkkesimindekullanılanTürkmenağzınıkonualanbusözlükdenemesi’ndeyeralansözcükvedeneyimlerinçoğubüyükTürkçesözlüklerdeyeralmamaktadır.BusözcüklerinbüyükçoğunluğuözTürkçe’mi...
%23 18,52 ₺ 14,26 ₺
Tükendi
0 kişi
“Propatriamori-Vataniçinölmek”ErnestKantorowiczBuözdeyiş,14.yüzyılAvrupa’sındainsanlarınölümlemücadelesini,millibilincinoluşmasını,geleceknesilleremirasbırakılmasıiçinyapılansavaşlarıvebufelaketleryüz...
%23 25,93 ₺ 19,97 ₺
Tükendi
%23 30,56 ₺ 23,53 ₺
Tükendi
0 kişi
Prof. Dr. Ufuk Esin (1933-2008) ,75 yıllık yaşamı süresince çok önemli bilimsel projelere imza atmış, önemli başarılar kazanmış, çok sayıda öğrenci yetiştirmiş, ülkemizin seçkin bilim insanlarından bi...
%23 11,11 ₺ 8,55 ₺
Tükendi
0 kişi
İstanbul..... Ona sahip olmak, onu yönetmek isteğinin, aslında tam tersine dönüştüğünün farkında olmadan gelip geçen yüzlerce hükümdar.... Bir imparatorluk başkenti olarak İstanbul, biri Pagan, biri...
%23 41,67 ₺ 32,09 ₺
Tükendi
0 kişi
8500kilometrelikkıyışeridiolanülkemiz,dünyanınenuzunsahillerinesahipülkeleriarasındayeralmaktadır.İlktarihin,ilkcoğrafyanın,ilkdenizciliğin,ilktarımın,ilkhayvancılığınyapıldığıbutopraklarınhemüstünde,...
%23 35,65 ₺ 27,45 ₺
Tükendi
0 kişi
Yazıtyadakitabe,geneldeanıtsalbireserinüzerinetanıtımvebilgilendirmeamaçlıyazılaraverilenaddır.Yazıtlartarihmalzemesiyönündenbirinciderecedeönemlidir.Yazıtlaröncekültürtarihi,sonrakimintarafındanniçin...
%23 25,93 ₺ 19,97 ₺