Arkeoloji ve Sanat Yayınları Kitapları

Tükendi
0 kişi
Nasıl ki besin üretimini, yerleşik yaşamı, çiftçiliği ortaya çıkararak günümüz uygarlığının temellerini oluşturan Neolitik Çağ, uygarlık tarihi açısından devrim niteliğinde değişimlere yol açmışsa, bu...
%20 65,00 ₺ 52,00 ₺
Tükendi
0 kişi
SokaktakiadamınsöyleyişinişiirlerinindizelerinetaşıyarakTürkşiirindekigelenekselyapıyıtemelindensarsanOrhanVeli,36yıllıkkısayaşamınaunutulmazşiirleryanısırahikaye,deneme,makaleveçevirialanındabirçokes...
%20 11,11 ₺ 8,89 ₺
Tükendi
0 kişi
OrtaçağAvrupa,BizansveİslâmdünyasınıuzunyıllarmeşguledenvedünyatarihininenönemliolaylarındanbiriolarakkabuledilenHaçlıseferleri,1096yılındabaşlamışveyaklaşık200yıllıkbirdönemedamgasınıvurmuştur.Dokuzb...
%20 32,41 ₺ 25,93 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkarkeolojisibiryandahhızlagelişirken,biryandandaçağavegünümüzüngereklerineayakuyduramamanınsancılarınıçekmektedir.Dünyakültürmirasınınbüyükbirbölümünesahipolmanın,bununlaövünmekyerine,elimizdekinin...
%20 25,93 ₺ 20,74 ₺
Tükendi
0 kişi
Çağdaşkültürüntutarlıbiryorumunadayalıbirtarihiyazınıngelişmesikavramsalbirdurulaşmayıgerektiriyor.OysagünümüzTürkiye’sindebirgeçitdönemikültürününyarıaydınlıktanımlarıiçindeyaşıyoruz.Türk-İslam,Anado...
%20 32,41 ₺ 25,93 ₺
Tükendi
%20 60,19 ₺ 48,15 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye’detarihikentlerinyapılarıyla,sokakvemeydanlarıyla,yeşiliylebirbütünolarakkorunmasıpekbaşarılamamış,çoğuyerleşimdeparçalanmışdokularveazsayıdakültürvarlığıdeğeriolanyapıkalmıştır.AncakTürkiye’d...
%20 46,30 ₺ 37,04 ₺
Tükendi
%20 16,67 ₺ 13,34 ₺
Tükendi
0 kişi
Çukurova’daKadirliilçesinindağlıkkesimindekullanılanTürkmenağzınıkonualanbusözlükdenemesi’ndeyeralansözcükvedeneyimlerinçoğubüyükTürkçesözlüklerdeyeralmamaktadır.BusözcüklerinbüyükçoğunluğuözTürkçe’mi...
%20 18,52 ₺ 14,82 ₺
Tükendi
0 kişi
“Propatriamori-Vataniçinölmek”ErnestKantorowiczBuözdeyiş,14.yüzyılAvrupa’sındainsanlarınölümlemücadelesini,millibilincinoluşmasını,geleceknesilleremirasbırakılmasıiçinyapılansavaşlarıvebufelaketleryüz...
%20 25,93 ₺ 20,74 ₺
Tükendi
%20 30,56 ₺ 24,45 ₺
Tükendi
0 kişi
Prof. Dr. Ufuk Esin (1933-2008) ,75 yıllık yaşamı süresince çok önemli bilimsel projelere imza atmış, önemli başarılar kazanmış, çok sayıda öğrenci yetiştirmiş, ülkemizin seçkin bilim insanlarından bi...
%20 11,11 ₺ 8,89 ₺
Tükendi
0 kişi
İstanbul..... Ona sahip olmak, onu yönetmek isteğinin, aslında tam tersine dönüştüğünün farkında olmadan gelip geçen yüzlerce hükümdar.... Bir imparatorluk başkenti olarak İstanbul, biri Pagan, biri...
%20 41,67 ₺ 33,34 ₺
Tükendi
0 kişi
8500kilometrelikkıyışeridiolanülkemiz,dünyanınenuzunsahillerinesahipülkeleriarasındayeralmaktadır.İlktarihin,ilkcoğrafyanın,ilkdenizciliğin,ilktarımın,ilkhayvancılığınyapıldığıbutopraklarınhemüstünde,...
%20 35,65 ₺ 28,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Yazıtyadakitabe,geneldeanıtsalbireserinüzerinetanıtımvebilgilendirmeamaçlıyazılaraverilenaddır.Yazıtlartarihmalzemesiyönündenbirinciderecedeönemlidir.Yazıtlaröncekültürtarihi,sonrakimintarafındanniçin...
%20 25,93 ₺ 20,74 ₺