Arkeoloji ve Sanat Yayınları Kitapları

Tükendi
0 kişi
Nasıl ki besin üretimini, yerleşik yaşamı, çiftçiliği ortaya çıkararak günümüz uygarlığının temellerini oluşturan Neolitik Çağ, uygarlık tarihi açısından devrim niteliğinde değişimlere yol açmışsa, bu...
65,00 ₺
Tükendi
0 kişi
SokaktakiadamınsöyleyişinişiirlerinindizelerinetaşıyarakTürkşiirindekigelenekselyapıyıtemelindensarsanOrhanVeli,36yıllıkkısayaşamınaunutulmazşiirleryanısırahikaye,deneme,makaleveçevirialanındabirçokes...
11,11 ₺
Tükendi
0 kişi
OrtaçağAvrupa,BizansveİslâmdünyasınıuzunyıllarmeşguledenvedünyatarihininenönemliolaylarındanbiriolarakkabuledilenHaçlıseferleri,1096yılındabaşlamışveyaklaşık200yıllıkbirdönemedamgasınıvurmuştur.Dokuzb...
32,41 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkarkeolojisibiryandahhızlagelişirken,biryandandaçağavegünümüzüngereklerineayakuyduramamanınsancılarınıçekmektedir.Dünyakültürmirasınınbüyükbirbölümünesahipolmanın,bununlaövünmekyerine,elimizdekinin...
25,93 ₺
Tükendi
0 kişi
Çağdaşkültürüntutarlıbiryorumunadayalıbirtarihiyazınıngelişmesikavramsalbirdurulaşmayıgerektiriyor.OysagünümüzTürkiye’sindebirgeçitdönemikültürününyarıaydınlıktanımlarıiçindeyaşıyoruz.Türk-İslam,Anado...
32,41 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye’detarihikentlerinyapılarıyla,sokakvemeydanlarıyla,yeşiliylebirbütünolarakkorunmasıpekbaşarılamamış,çoğuyerleşimdeparçalanmışdokularveazsayıdakültürvarlığıdeğeriolanyapıkalmıştır.AncakTürkiye’d...
46,30 ₺
Tükendi
0 kişi
Çukurova’daKadirliilçesinindağlıkkesimindekullanılanTürkmenağzınıkonualanbusözlükdenemesi’ndeyeralansözcükvedeneyimlerinçoğubüyükTürkçesözlüklerdeyeralmamaktadır.BusözcüklerinbüyükçoğunluğuözTürkçe’mi...
18,52 ₺
Tükendi
0 kişi
“Propatriamori-Vataniçinölmek”ErnestKantorowiczBuözdeyiş,14.yüzyılAvrupa’sındainsanlarınölümlemücadelesini,millibilincinoluşmasını,geleceknesilleremirasbırakılmasıiçinyapılansavaşlarıvebufelaketleryüz...
25,93 ₺
/ 30