Çamlıca Basım Yayın Kitapları

0 kişi
Osmanlı Devleti’nin karar mercii olan Dîvân-ı Hümâyûn’da verilen hükümlerin kaydedildiği mühimme defterleri, merkez ve taşra teşkilatına dair çok önemli bilgiler ihtiva eder. Bir sefere çıkılırken, o...
%25 31,00 ₺ 23,25 ₺
0 kişi
Beş asra yakın bir müddet Osmanlı Devleti´nin pâyitahtlığını yapmış olan İstanbul, etrafı her cihetten enfes denebilecek menba sularıyla çevrilmiş bir şehirdir. İşte bu leziz sulardan biri olan Hamîdi...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Kahraman delikanlı adeta birkaç defa duraladı, bembeyaz bir çehre ve parlamış gözlerle kendisini zorlayanlara karşı fena fena bakarak: Bırakınız beni, diyordu, gitmeyeceğim! Türk’ün mezarını, yoldaşla...
%25 9,00 ₺ 6,75 ₺
0 kişi
Osmanlı halîfelerinin Resûlullâh Efendimiz’e, Ashâb-ı Kirâm’a, âlimlere ve sâlihlere muhabbetlerinin fazlalığı, dâimâ bunlar hakkında gerekli hürmeti icrâ etmeleri, Peygamberimizin âilesine ihsân etme...
%25 290,00 ₺ 217,50 ₺
0 kişi
Sûdî-i Bosnevî, Türk Şerh Edebiyatı denince akla gelen isimler arasında ilk sıradadır. 16. yüzyılda yaşamış bu velûd müellif, Fars edebiyatının klasik eserlerine Türkçe hayat verirken, sahip olduğu do...
%25 52,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Sultan İkinci Abdülhamid Han devrinden günümüze intikal eden pek çok rapor ve seyahatname bulunmaktadır. Bunlar, bize özellikle belli bir coğrafyanın ve orada yaşayan insanların gündelik hayatlarını,...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Denizciliğe, küçük bir gemi reisliği ile başlayıp günün birinde kaptân-ı deryâ olan Barbaros Hayreddîn Paşa'nın hayatının bütün safhalarını maddesiyle manasıyla, inceden inceye anlatan bu eser, Kanunî...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
İtilaf Devletleri, yüzlerce gemi ve sömürgelerinden topladıkları yüz binlerce askerden oluşan kuvvetleriyle Osmanlı’nın Son Kilidi Çanakkale’yi geçmek ve payitaht İstanbul’u ele geçirmek için 3 Kasım...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Oğuz-nâme, Selçuk-nâme, Târih-i Âl-i Selçuk gibi isimlerle anılan Tevârîh-i Âl-i Selçuk (Selçuklular Tarihi), Anadolu'da kaleme alınan ilk Türkçe eserlerin arasında sayılmaktadır.Türklerin tarih sahne...
%25 75,00 ₺ 56,25 ₺
0 kişi
İbn-i Kemal’in  ifadeleriyle Yavuz Sultan Selim ikindi güneşi gibiydi; vakti kısa, gölgesi uzun. Sultanlar taç ve tahtlarıyla iftihar ederdi, taç ve taht ise Yavuz’la.O, Çaldıran’da Şah İsmail’i mağlu...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
Belgrad´ın fethi ile Macaristan´ın kapıları Osmanlılara açılmıştır. İşte bu eserde Belgrad´da kazanılan muhteşem zaferi okuyacaksınız.
%25 4,00 ₺ 3,00 ₺
0 kişi
Tarih ilmi, insanın fikrî terbiyesine, medenî faziletine hizmet eden hakiki bir vasıtadır. Bugünü anlamak, gelecek için hazırlanmak iyi bir tarih bilgisine bağlıdırHer nesil, yetişmekte olan nesil ile...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
17. asrin kiymetli sahsiyetlerinden biridir Kâtib Çelebi. Bilhassa Kesfü'z-zunûn, Süllemü'l-vusûl, Cihânnümâ gibi elden hiç düsmeyecek nitelikte sâheserleri ile günümüzde uluslararasi çapta söhrete sa...
%25 69,00 ₺ 51,75 ₺
0 kişi
Hazret-i Ebû Bekir’den (r.a.) sonra halife seçilen Hazret-i Ömer (r.a.) devrinde de fetihler hızla devam etti. Irak ve İran cephesinde Halid b. Velid (r.a.), sonra da Müsennâ b. Hârise (r.a.) kumandas...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti'nin yönetildiği en üst merci Divan-ı Hümayun'dur. Mühimme Defterleri ise Divan-ı Hümayun'dan İstanbul ve taşradaki yöneticilere gönderilen emirlerin bir suretinin kaydedildiği defterle...
%25 75,00 ₺ 56,25 ₺
0 kişi
Hicaz Demiryolu için "Benim eski rüyamdır" diyen Sultan ikinci Abdülhamid Han’a göre, bu projenin birçok maddî ve manevî hizmeti olacaktı. "Haccın kolaylaşması" sağlanacak, aylarca süren hac yolculuğu...
%25 9,00 ₺ 6,75 ₺
0 kişi
Tarihi sahada yaptığı yayınlarla tanınan Çamlıca Basım Yayın, çizgi roman sahasında da bir ilke imza atarak Osmanlı padişahlarının hayatını, savaşlarını, kahramanlıklarını ve zaferlerini çizgilerle ok...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Sultan İkinci Abdülhamîd Han, imar faaliyetlerine çok ehemmiyet vermiş bir Osmanlı sultanıdır. Onun bu tür faaliyetlerinden olan, fakat tahttan indirilmesiyle yarıda kalan projelerinden birisi de İsta...
%25 6,00 ₺ 4,50 ₺
0 kişi
Macaristan Budin’de türbesi bulunan meşhur Türk mücâhidi ve dervişi hakkındaki ilk bilgiler Evliya Çelebi’dendir. Çelebi’nin naklettiğine göre Gül Baba, Merzifonlu bir Bektaşi dervişidir. Evliya Çeleb...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
"Geçilmez denilen Sina Çölü’nü birkaç günde koca ordusu ile aşan gözü pek, gönlü iman dolu bir sultan; Yavuz! Osmanlı tahtında kaldığı 8 yılda 80 yıllık iş gören, büyük asker, ulu hakan..."
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺