Cedit Neşriyat Kitapları

0 kişi
Asırlarca öncesinden ekilmiş arızalı "tohum"ların tamamına yakını kendi "toprağımız"da ve yeşermelerine son derece müsait bir "iklim"imiz de var. Sözü murdar etmeden ve dümdüz söylemek gerekirse;1) Gü...
%18 45,00 ₺ 36,90 ₺
0 kişi
Birinci Cihan Harbi neticesinde Osmanlı İmparatorluğu fiilen dağılmıştı. Mondros Mütârekesi’nin ağır şartları, kayıtsız şartsız bir teslimiyeti ifade ediyordu. Nitekim, 1920’nin 10 Ağustos tarihinde i...
%18 20,00 ₺ 16,40 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Yalçın Koç1950 senesinde doğdu. Tokat'lıdır.1973'de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu. 1974'de, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik F...
%18 25,00 ₺ 20,50 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Yalçın Koç1950 senesinde doğdu. Tokat'lıdır.1973'de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu. 1974'de, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik F...
%18 25,00 ₺ 20,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitabın ilk baskısını bundan yedi sene evvel (Mayıs, 2006) gerçekleştirdik. Evvelki baskıların muhteviyatında, ufak tefek imla ve ifade tashihleri haricinde herhangi bir değişiklik yoktu. B...
%18 47,00 ₺ 38,54 ₺
0 kişi
Osmanlı idari teşkilatı imparatorluklar bölgesi Ortadoğu medeniyetinin teşkilatlanma tarihindeki zirveyi temsil eder.Bir imparatorluğun idari teşkilatı onun zengin sosyal kurumlaşmasının bir yansıması...
%18 50,00 ₺ 41,00 ₺
0 kişi
Millî Mücadele dönemi iç içe geçmiş çeşitli süreçlerden mürekkeptir: Dağılma, toparlanma, direniş ve nihayet zafer ve kurtuluş; ardından da devletin âdetâ yeniden “kuruluş”u… 600 yıldan fazla süren Os...
%18 50,00 ₺ 41,00 ₺
0 kişi
I. Dünya Savaşı sırasında Türk-Ermeni İlişkileri tarihi desteksiz pek çok iddiaya maruz kalmıştır. Ermenilerin Zorunlu Göçü konuyu çok farklı açılardan ele alarak yanlışları düzeltiyor ve ideolojik sa...
%18 40,00 ₺ 32,80 ₺
0 kişi
Tarih araştırmaları, dünyanın değişen gündeminden şu veya bu ölçüde etkilenmektedir. Burada yer alan yazıların çoğu, XX. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan Annales Okulunun dünya tarihçiliği üzerindeki e...
%18 40,00 ₺ 32,80 ₺
0 kişi
Ethicainın kaynağı ve esasları üzerine bir değerlendirme "Ethica", "etkilenişler'in (affectuum)", "iyi (bonum)" ve "kötü (malum)" esasında tanzim edilmesi,"rasyonel yetin vasıtasıyla bastırılması ve ö...
%18 25,00 ₺ 20,50 ₺
0 kişi
Bu kitap “şuur’un” kaynağı, mahiyeti ve teşkil esasları üzerine “nazariyat (theoria)” ve “suret nazariyat’ı” vasıtasıyla bir incelemedir.Hem “nazariyat (theoria)” hem de “suret nazariyat’ı”, “müteşekk...
%18 25,00 ₺ 20,50 ₺
0 kişi
Bu kitapta, Württemberg’li Hegel’in “Geist’ın Fenomenolo-jisi (Phänomenologie des Geistes)” adlı eserinde anlattığı şekliyle “Geist’a” dair “tezahür fikriyat’ı’nı (Phänomenologie)” ve bu itibarla “Gei...
%18 30,00 ₺ 24,60 ₺
0 kişi
Milliyetçilik, bizler için her şeyden evvel vatanseverliktir, ama şuurlu ve sorumlu bir vatanseverlik!..Vatanseverlik, elbette ki, heyecanlı bir hissiyattır ve bu olmaksızın hiç bir milli inşa gerçekl...
%18 30,00 ₺ 24,60 ₺
0 kişi
Fıkhi kurallardan ahlaka geçmek, dolayısıyla "amel" den "ahlak" türetmek yani amelini ve ibadetini yapan kimseyi aynı zamanda ahlaklı saymak ve ahlaken üstün göstermek Matüridi'nin düşünce sistemine u...
%18 20,00 ₺ 16,40 ₺
0 kişi
 2. Meşrutiyet'in İlanında Halk Unsuru Cedit Neşriyat 
%18 35,00 ₺ 28,70 ₺
0 kişi
Abdülkadir Gül-Salim GökçenOsmanlı Devleti, bilimsel demografi tekniklerini ilk olarak Tanzimat ile birlikte kullanmaya başlamış, iktisadi ve sosyal hayatın değişik yönlerini genel hatları ile bu şeki...
%18 40,00 ₺ 32,80 ₺
0 kişi
Felsefe nin esası, düşünceye mahsus isime, tarih vasıtasıyla kaynak arayışıdır. Zihni bu esas dahilinde nazariyat suretiyle ele aldık.Zihin, "psukhe'nin", suret olarak müteşekkil dile mahsusen hafızan...
%18 25,00 ₺ 20,50 ₺
0 kişi
1950 senesinde doğdu. Tokat'lıdır.1973'de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu. 1974'de, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık Kür...
%18 30,00 ₺ 24,60 ₺
0 kişi
“Anastas Mikoyan hem Ermeni ihtilâli esnasında hem de Sovyetler dönemi Rusya'sında çok önemli makamlarda bulunmuş çok önemli bir şahsiyettir. Ermenilerin bağımsızlık mücadelesi, Türk-Rus-Ermeni ilişki...
%18 15,00 ₺ 12,30 ₺
0 kişi
Aradan yüz sene geçtikten sonra Balkan acılarını yeniden hatırlamanın mâtem-perestlikle alâkası bulunmuyor. Bizim irfânımızda mâtemin yeri yok zaten, biz "O'ndan geldik ve yine O'na gideceğiz!" diye i...
%18 25,00 ₺ 20,50 ₺