Divan Kitap Kitapları

0 kişi
Düşünce tarihinde Süryânî düşüncesinin önemi, antikitenin İslam dünyasına aktarılmasında oynadığı roldür. Süryânî düşünürler bir yandan Antik Yunan düşüncesinin önemli eserlerini Arapçaya çevirirken,...
%10 27,00 ₺ 24,30 ₺
0 kişi
Dil yalnız insanlar arasında iletişimi ve mevcut bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan bir vasıtadan ibaret değil, aynı zamanda varolanları tanımak için yeni bilgiler elde etmede yol gös...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Siyonizm, 19. yüzyılda Yahudiler tarafından kurgulanan bir ideoloji olup Yahudilerin kurtuluşu, yeni bir Yahudi kimliği oluşturma ve Filistin’de bir Yahudi devleti kurma amacı ile yola çıkmıştır. Mode...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
20. Yüzyılın ortalarından önce iktisatçılar bir sosyal bilim dalı olan iktisadı deneysel olmayan bilim dalları kategorisine koymaktaydılar. Ancak geçtiğimiz son 20-30 yıl içerisinde deneysel iktisat...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Erken İslâm’da Mizah, esas olarak Hicri II./Miladi VIII. Yüzyıl’da yaşadığı sanılan ünlü bir Arap mizahçısı Eş’eb hakkında kaleme alınmış bir monografi denemesidir. İslâm araştırmalarının bilhassa İki...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Türkiye ekonomisini “yapısal”, “sektörel”, “döngüsel” ve “küresel” konular/sorunlar/meseleler bağlamında ve dört ana kesimde inceleyen elinizdeki bu eser Türkiye'nin her bölgesinden çeşitli üniversite...
%10 120,00 ₺ 108,00 ₺
0 kişi
Evrim konusundaki görüşleri ile bilim dünyasını derinden sarsan Charles Darwin, yalnızca doğa bilimlerinin değil, sosyal bilimlerin gelişmesinde de etkili olmuştur. Darwin'in evrim ile ilgili görüşler...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Çalışmanın ana konusunu meydana getiren iktisadi psikoloji disiplinlerarası bir kavramdır. Kavramın birinci kısmını oluşturan “iktisat” kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde...
%10 70,00 ₺ 63,00 ₺
0 kişi
Çalışmanın ana konusunu meydana getiren iktisadi psikoloji disiplinlerarası bir kavramdır. Kavramın birinci kısmını oluşturan “iktisat” kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde...
%10 90,00 ₺ 81,00 ₺
0 kişi
Tarih, şüphesiz insanoğlunun bir aktör olarak sahneye çıkmasıyla başlamıştır. Ama en önemlisi bu tarihin daha çok insanın sahip olduğu vahşi doğası nedeniyle bir çatışma tarihi olmasıdır. Bundan dolay...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Aydınlanma dönemi, felsefe tarihinin önemli evrelerinden biridir. Bu dönemde filozoflar, geçmiş çağların felsefi mirasını yeniden yorumlamışlar ve insanlığın geleceğine dair çözümler sunmuşlardır. Uzu...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu eserde tarihin belli bir coğrafyasında (Endülüs) ve belli bir kesitinde (ağırlıklı olarak miladi XII. ve XIII. yüzyıl) ve belli bir şahsiyet (İbn Rüşd) örnekliğinde düşüncenin/bilginin,...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Regülasyon İktisadı piyasa ekonomisinde etkinliğin sağlanmasına yönelik devlet müdahalelerini ya da kamusal düzenlemeleri (regülasyonları) çeşitli boyutlarıyla ele alan bir araştırma programıdır. Piy...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Sahiplik ya da mülkiyet, insanlık tarihinin en kadim meselelerinden birisidir. İnsanların bir arada huzur, refah, barış, adalet ve özgürlük içerisinde yaşayabilmeleri mülkiyet meselesinin doğru anlaşı...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
Toplumsal hayat bir dizi siyasi, hukuki, dini ve ekonomik unsurun karşılıklı etkileşiminden oluşur. Bunlardan din ve iktisadın sosyal yapı içerisinde belirleyici etkisi vardır. Toplum fertlerinin haya...
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
0 kişi
Meded meded bu cihânûn yıkıldı bir yanı Ecel Celâlîleri aldı Mustafâ Han'ı Tulundı mihr-i cemâli, bozuldı dîvânı Vebâle koydılar âl ile Âl-i Osmânı. Taşlıcalı Yahya Bey “Her kimseye evlâdımdan salta...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Sufi güneş gibidir, yeryüzünde bulunan her şeyin üzerine doğar.Yer gibidir, her şey onu çiğner.Su gibidir, her şey onu içer.Ateş gibidir, her şey ondan ışık alır.Yer gibidir, eziyete katlanır, ot biti...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Hürriyet kavramının bir tanımı yapılabilir mi? Elinizdeki eser bu soruya olumlu cevap verileceği düşüncesiyle yazıldı. Sözlüklerde hürriyet kelimesi karşısında birkaç tanım bulmak mümkündür. Mesela; z...
%10 19,00 ₺ 17,10 ₺
0 kişi
“Benim mensubu olduğum bir ilim, kültür ve medeniyet dünyası var. Bizler, köksüz ve sahipsiz değiliz. Çok derinlere inen sağlam bir medeniyete beşiklik etmişiz. Fakat yüzyıllardır bu medeniyetin görme...
%10 95,00 ₺ 85,50 ₺