Endülüs Yayınları Kitapları

0 kişi
İbn Sina’nın gözde öğrencilerinden ibn Zeyle, hocasının birikiminden istifade ederek el-Kafi fi'l-musika adlı islam musiki nazariyesine dair kitabı telif etmiştir. Kindi, Farabi ve ibn Sina’nın göruşl...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Hz. Muhammed’in peygamberlik serüveninin ilk başladığı yer olan Mekke’de inen surelerden herhangi birisinin bir benzerine ne Arap şiirinde ne de nesrinde rastlamak mümkündü. Rahman, Vakıa, Saffat vb....
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bizler bugünün insanına “en güzel örnek’’ olan Hz. Peygamber’i ulaştırmakla yükümlüyüz.Bu yükümlülüğümüzü yerine getirmek için de sinemadan tiyatroya, romandan hikayeye sosyal medyadan matbuata ne kad...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Avrupa merkezciliğinin ortaya çıkardığı ve bizi ilgilendiren en önemli netice, Müslümanları ve islam medeniyetini tarih yazarlığı marifetiyle yok etmek olmuştur. Medeniyet hem her yönüyle hayat, hem d...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Mu'tezile orta çağda hicri ikinci asrın hemen başlarında ortaya çıkmış akılcı bir mezheptir. Mu'tezile İslam kültürünün bir parçasıdır. Mu'tezilenin akılcı görüşlerinden yararlanılabilir. Mu'tezilieni...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Peygamberler, tarihin gidişatına müdahale eden ilahî iradenin bozulan insan ilişkilerini; hak, hakkaniyet, adalet, merhamet gibi değerler eşliğinde değiştirmek ve uzun vadede de dönüştürmek istediği a...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Aristo’nun Metafizik kitabını kırk defa okuyan İbn Sina’nın bu eserde çözemediği sorun neydi? Farabi ona hangi konuda ışık tuttu? Metafizik bir bilim midir? Tanrı’nın varlığı metafiziğin konusu mudur...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Kitabü’l-Makalat - İtikadi Mezheplere Yönelik Klasik Bir EleştiriEndülüs Yayınları
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu çalışmada Aristotelesçi “zaman” kavramının antik dünyadan başlayarak islam dünyasında devam eden serüvenini Sekstus Empirikus,Aristoteles, Yahya B.Adi,İbn Sina, Fahreddin Er-Razi’ye ait...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
İslâmiyet’in tebliğcisi Hz. Peygamber’in, gazveleri, seriyyeleri kısaca hayatındaki her bir ayrıntı bütün Müslümanlar için büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle de İslâmî araştırmalarla meşgul olan...
%25 44,00 ₺ 33,00 ₺
0 kişi
İbn Rüşd (ö. 1198) İslâm mantık ve felsefe geleneğinde kendine özgü bir Meşşailik modeli takip etmiş, özellikle Aristoteles’in (ö. MÖ 322) mantık ki­taplarına yazdığı orta şerhlerde genel olarak ana m...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
İslâmî ilimlerin teşekkül sürecini takiben telif geleneğin­de sistematik şerh yazıcılığı ortaya çıkmıştır. Ana ve merkez metinlerin okuyucu veya muhatap tarafından daha iyi anla­şılmasını sağlamaya dö...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından inşa edilen Kâbe, yapımından sonra doğal ve beşeri sebeplerden zaman zaman hasar görüp tadilata uğramıştır. Ancak o, günümüze kadar insanları kendisine çeken...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Hicret İslâm tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Sadece bir mekân değişikliği olmayıp Müslümanlar için yeni bir sürecin başlangıcıdır. Medine’ye hicret ile birlikte Müslümanlar sadece kendil...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Kelam tarihi ve literatüründe, sıklıkla rastlanılan önyargılar ve toptancı yaklaşımların bir örneği olarak, Mutezile'nin bütünüyle kerameti reddet­tiği algısı kısmen yerleşmiş olsa da tarih bunun aksi...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Nifak, insanın olduğu her yerde karşılaşılması muhtemel sosyal ve psikolojik bir olgudur. Hz. Peygamber dönemindeki nifak Kur’ân-ı Kerim, kaynaklarımızda nakledilen tarihî bilgiler ve hadisler sebebiy...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
1 kişi
Nifak, insanın olduğu her yerde karşılaşılması muhtemel sosyal ve psikolojik bir olgudur. Hz. Peygamber dönemindeki nifak Kur’ân-ı Kerim, kaynaklarımızda nakledilen tarihî bilgiler ve hadisler sebebiy...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
İbn Rüşd üzerine çalışma yapan herkes, “İbn Rüşd, din ve felsefe arasını uzlaştırıyor” iddiasında birleşmiştir. Ancak gerçekte İbn Rüşd’ün gayesi farklı bir şeydir. O, İslâm şerîʿatı ve felsefe arasın...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Kimi şair ve yazarlar var ki, adları hep bilinir de onları eserlerinden bilenler pek azdır. Edipler ülkesinin “garib”leri olan bu yazar ve şairlerin başında gelenlerinin en önemlisi hiç şüphe yok ki E...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
On beşinci yüzyıl İslâm dünyasında kelâmcı ve filozof kimliğiyle önemli bir yere sahip olan Celâleddin Devvânî, kaleme almış olduğu eserleriyle hem döneminde hem de daha sonraki çağlarda pek çok düşün...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺