Endülüs Yayınları Kitapları

0 kişi
İbn Sina’nın gözde öğrencilerinden ibn Zeyle, hocasının birikiminden istifade ederek el-Kafi fi'l-musika adlı islam musiki nazariyesine dair kitabı telif etmiştir. Kindi, Farabi ve ibn Sina’nın göruşl...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Hz. Muhammed’in peygamberlik serüveninin ilk başladığı yer olan Mekke’de inen surelerden herhangi birisinin bir benzerine ne Arap şiirinde ne de nesrinde rastlamak mümkündü. Rahman, Vakıa, Saffat vb....
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bizler bugünün insanına “en güzel örnek’’ olan Hz. Peygamber’i ulaştırmakla yükümlüyüz.Bu yükümlülüğümüzü yerine getirmek için de sinemadan tiyatroya, romandan hikayeye sosyal medyadan matbuata ne kad...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Avrupa merkezciliğinin ortaya çıkardığı ve bizi ilgilendiren en önemli netice, Müslümanları ve islam medeniyetini tarih yazarlığı marifetiyle yok etmek olmuştur. Medeniyet hem her yönüyle hayat, hem d...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Mu'tezile orta çağda hicri ikinci asrın hemen başlarında ortaya çıkmış akılcı bir mezheptir. Mu'tezile İslam kültürünün bir parçasıdır. Mu'tezilenin akılcı görüşlerinden yararlanılabilir. Mu'tezilieni...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Peygamberler, tarihin gidişatına müdahale eden ilahî iradenin bozulan insan ilişkilerini; hak, hakkaniyet, adalet, merhamet gibi değerler eşliğinde değiştirmek ve uzun vadede de dönüştürmek istediği a...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Aristo’nun Metafizik kitabını kırk defa okuyan İbn Sina’nın bu eserde çözemediği sorun neydi? Farabi ona hangi konuda ışık tuttu? Metafizik bir bilim midir? Tanrı’nın varlığı metafiziğin konusu mudur...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Soner Gündüzöz: Semantik Bağlantıları Ekseninde İbnü’s-Serrâc’ın Usûl Teorisi Ve Temel Bağdaşıklık ModeliMehmet Şirin Çıkar: Ebü’l-Kāsım Ez-Zeccâcî’nin Tanım Serüveniİsmail Güler: Dilin Tevkifi Oluşu...
%25 52,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
Felsefi düşüncenin ifade edilişinde nesrin yanında şiir ve romanın da azımsanmayacak derecede önemi vardır. Düşünürlerin görüşlerini aktarmada bir araç olarak kullandığı söz konusu edebi türler hemen...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser, Ebû Hânife’nin öğrencisi Ebû Mutî tarafından rivayet edilen, özgün adı el-Fıkhü’l-ekber olan, fakat sonradan el-Fıkhü’l-ebsat olarak isimlendirilen risâlenin şerhidir. Hammâd b.Ebû Ha...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
“İyilik ve Kötülük Problemi” klasik Kelâm kaynaklarında, hüsün ve kubuh, efâullah ve ef’al-i ib’ad gibi başlıklar altında ele alınan ve birden çok konuyu kapsayan çok boyutlu bir problemdir. İyilik ve...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
İbn Bâcce, doğudaki Meşşâi İslâm felsefesinin Endülüs’teki ilk en önemli temsilcisidir. En önemli eseri sayılan Tedbîri’l-Mütevahhid’te, erdemsiz bir şehirde mevcut toplumdan ayrı bir şekilde aklî yet...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Türkler, İslâmiyet ile tanıştıkları andan günümüze kadar düşünce ve eserleriyle İslâm dünyasına uzun asırlar ışık tutan çok sayıda ilim adamı yetiştirmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin varlık kazanmasına...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
İslam medeniyeti, bir “insan medeniyeti”dir. İnsanı önceleyen, insanı feda etmeyen, insanı kalkındıran, insanı ihya eden bir medeniyetin inşası ve sürekliliği nihai hedeftir. Bunun için de kendisine “...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Şîa’nın siyasi olan imâmet meselesini bir inanç esası olarak kabul etmesi, imâmın ancak nass ve tayin yoluyla belirlenebileceği ve masum olması gerektiği fikirlerini savunması üzerine diğer fırkalar g...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Elinizdeki bu çalışmada Aristotelesçi “zaman” kavramının antik dünyadan başlayarak islam dünyasında devam eden serüvenini Sekstus Empirikus,Aristoteles, Yahya B.Adi,İbn Sina, Fahreddin Er-Razi’ye ait...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
İslâmiyet’in tebliğcisi Hz. Peygamber’in, gazveleri, seriyyeleri kısaca hayatındaki her bir ayrıntı bütün Müslümanlar için büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle de İslâmî araştırmalarla meşgul olan...
%25 44,00 ₺ 33,00 ₺
0 kişi
İslâm düşünce geleneği içindeki dikkat çekici ve etkileyici akımlardan biri olan Mu^tezile, akla ve insan iradesinin bağımsızlığına yaptığı vurguyla tanınan bir çok düşünür yetiştirmiştir. Bu düşünürl...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
İbn Rüşd (ö. 1198) İslâm mantık ve felsefe geleneğinde kendine özgü bir Meşşailik modeli takip etmiş, özellikle Aristoteles’in (ö. MÖ 322) mantık ki­taplarına yazdığı orta şerhlerde genel olarak ana m...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺