H Yayınları Kitapları

1 kişi
Hz. Peygamber’in “Din, nasihattir” hadisinden hareketle tarihimizde “nasihatnâme” adıyla birçok eser kaleme alınmıştır. Nasihatnâmeler dinî, ahlakî ve toplumsal konularda insanları iyiye ve güzele sev...
%26 20,00 ₺ 14,80 ₺
0 kişi
Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî’nin başta Üsküp, Prizren, Ustrumca, Selânik olmak üzere irşâd faaliyetlerini sürdürdüğü Rumeli’nin çeşitli vilayetlerinde ve bunlara ilaveten İstanbul ziyaretleri esnasınd...
%26 18,00 ₺ 13,32 ₺
0 kişi
Nûru’l-Arabî Külliyâtı’nın ilk cildi olan bu eserde müellifin ezan ve namaz konularında yazmış olduğu risâleler yer almaktadır. Muhammed Nûr Hazretleri, yayına hazırladığımız bu risâlelerinde okuyacağ...
%26 24,00 ₺ 17,76 ₺
0 kişi
“Seyr ü Sülûk Mektupları” adıyla yayınladığımız bu eser; Üsküdarlı Halvetî şeyhi Mehmed Nasûhî Efendi'nin dervîşi İbrahim Ağa’ya gönderdiği mektuplardan oluşmaktadır.İbrahim Ağa dervişliğe intisap ett...
%26 40,00 ₺ 29,60 ₺
0 kişi
Delâilü’l-Hayrât, Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465) tarafından derlenen önemli bir salavat mecmuasıdır. Şazeliyye tarikatının Cezûliyye kolunun kurucusu olan Şeyh Cezûlî’nin bu risales...
%26 42,00 ₺ 31,08 ₺
0 kişi
XVII. asırda yaşayan Mehmed Niyazi-i Mısri Halveti (k.s.), Halvetiyye’nin “Orta Kol” diye tanınan “Ahmediyye-i Halvetiyye” kolunun devamı niteliğinde olan “Mısriyye” şubesinin kurucu piridir. Coşkun v...
%26 110,00 ₺ 81,40 ₺
0 kişi
"Hazret-i Türkistan’dır O…Ahmed Yesevî’yi, gerçek kimliğiyle tanımamız Türkiye ve Türkistan Türkleri’nin kardeşliğini güçlendirecek ve ortak manevî atamız Ahmed Yesevî’nin dergahında kucaklaşmamızı sa...
%26 40,00 ₺ 29,60 ₺
0 kişi
Çocuğunuz parkta veya okulunun bahçesinde en son ne zaman oyun oynadı?  "Beş taş"ı duydu mu mesela? "Aç kapıyı bezirgânbaşı" dedi mi hiç?"Birdirbir" oyununu oynadı mı veya "ayakkabı saklamaca"yı? Onla...
%26 40,00 ₺ 29,60 ₺
0 kişi
Orhan Veli Kanık, Türk şiirinde çığır açmış, öncü şairlerimizden birisidir. Bazı araştırmacılar tarafından, Onun hayatı, eserleri ve şiirleri hakkında değerli çalışmalar yapılmıştır. Bunlar arasında b...
%26 22,00 ₺ 16,28 ₺
0 kişi
“Bu bizden önden gelenler manâyı pinhân dediler/Ben anadan doğmuş gibi geldim ki uryân eyleyem” diyen Yûnus Emre, insanlık tarihinin en güzel değerlerinden biridir. O, bizim yedi yüz yıldan beri gönlü...
%26 75,00 ₺ 55,50 ₺
0 kişi
Fani olan bu yaşamda insanlığın faydasına bir eser bırakmak şüphesiz çok değerli bir hizmettir. İç âlemin dışa yansıması neticesinde vücut bulan bu eserler insanlığın inşasında ve imarında, medeniyetl...
%26 40,00 ₺ 29,60 ₺
0 kişi
Bulut kaplasa da ayı severimRûhu mesteyleyen nâyı severimGönlümün en mahrem vâdîlerindeÇağıl çağıl akan çayı severimBüyülü bakışlar gönlümü çelerGönlü harman eder un gibi elerHakk aşkının oku rûhumu d...
%26 25,00 ₺ 18,50 ₺
0 kişi
Yitirdim kendimi, nerde arayımHer nereye varsam yüzü karayımKimin kapısını çalıp durayımBaşka kapı mı var ey Rabbi HudâNereye uzansam elim ermiyorNereye baktımsa gözüm görmüyorFeryâdıma kimse cevap ve...
%26 25,00 ₺ 18,50 ₺
0 kişi
On üç buçuk milyar yıl önce, nokta-i gaybdan aşk ile süzülegelen dâsitâni varoluşumuzun, sonsuzluktan gelip sonsuzluğa gitmekte olduğunu söylüyor arifân ve hezârfen ilim insanları…Hû ve Hüve’den sudûr...
%26 20,00 ₺ 14,80 ₺
0 kişi
Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî gibi kendisi de çok sıkı bir İbn-i Arabî takipçisi olan Şeyh Bedreddîn Vâridât’ı vahdet-i vücûd idrakiyle kaleme alarak içinde mebde ve meâd, ahiret, kıyamet, haller ve ma...
%26 42,00 ₺ 31,08 ₺
0 kişi
Sarı Abdullah Efendi 17. yüzyılın önemli sûfî müelliflerinden biridir. Bıçakçı Ömer Dede ile başlayan; İsmail Mâşukî, İdrîs-i Muhtefî, Sütçü Beşir Ağa gibi isimlerle silsilesi devam eden Bayrâmî-Melâm...
%26 30,00 ₺ 22,20 ₺
0 kişi
Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî’nin yazmış olduğu en önemli eserlerden biri de Seyyid Şerif Cürcânî’nin “Risâletü Vahdeti’l-Vücûd” isimli eserine “Envâru’l-Muhammediyye” ismiyle 1862 yılında Üsküp’te yaz...
%26 20,00 ₺ 14,80 ₺
0 kişi
Gel ey gözüm ağla gülmezem ayruk.Canım dosta gider gelmezem ayruk.Ne gam bu dünyada bin kez ölürsem,Anda ölüm olmaz ölmezem ayruk.“Bir baktık yıllar içerisinde özel günlere ait yazılanlar çok birikmiş...
%26 38,00 ₺ 28,12 ₺
0 kişi
Bu eserde Bayramî Melâmîlerinden İdrîs-i Muhtefî’nin (ö. 1615) rumuzlarla tekerleyiverdiği meşhûr nutku açıklanmaktadır. Girişte gerek bu nutkun ve gerekse Türk-İslâm edebiyatı içinde manzûm ve mensûr...
%26 36,00 ₺ 26,64 ₺
0 kişi
Mustafa Tatcı bu kitapta Hacı Bayram-ı Velî’nin hayatını ana kaynaklardan hareketle ortaya koyuyor; onun elimize ulaşan beş şiirini ve ebadı küçük olmakla beraber manâsı çok derin olan risâlesini okuy...
%26 18,00 ₺ 13,32 ₺