İsam Yayınları Kitapları

0 kişi
"Eli̇ni̇zdeki̇ çalışma hıri̇sti̇yanlığın tari̇hi̇ni̇, temel öğreti̇leri̇ni̇ ve i̇badet anlayışlarını ana gövde hiri̇sti̇yan ki̇li̇seleri̇ni̇n algılamaları ve hıri̇stıyanlığın kutsal meti̇nleri̇ bağlam...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Yaşayan Türk tarihçilerinin önde gelen isimlerinden Halil İnalcık 70 yılı bulan akademik hayatında Osmanlı tarihinin bütün dönemleriyle ilgilenerek özgün çalışmalar yapmış ve siyasi tarih, kurumlar ta...
%15 19,00 ₺ 16,15 ₺
0 kişi
Türkiye'de islam felsefesi alanında ciddi bir seviyeye ulaşan akademik birikimi bir araya getirmeyi hedefleyen bu kitap, islam felsefesinin klasik dönemini (VIII-XII. yüzyıllar) tarihi ve problematik...
%15 80,00 ₺ 68,00 ₺
0 kişi
Vıı. (xııı.) yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden Rükneddin es-Semerkandî’ye (ö. 701/1301) ait eser, İsmet Garibullah Şimşek’in tahkikiyle İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (isam) ikinci klasik dönem pro...
%15 275,00 ₺ 233,75 ₺
0 kişi
Memlükler dönemi Hanefî fakihlerinden Kemâleddin İbnü’l-Hümâm’ın (ö. 861/1457) Hanefî ve Şâfiîlerin usul ıstılahlarını karşılaştırmak üzere telif ettiği et-Tahrîr adlı eser yine aynı bölgeden diğer bi...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Memlükler dönemi Hanefî fakihlerinden Kemâleddin İbnü’l-Hümâm’ın (ö. 861/1457) Hanefî ve Şâfiîlerin usul ıstılahlarını karşılaştırmak üzere telif ettiği et-Tahrîr adlı eser yine aynı bölgeden diğer bi...
%15 100,00 ₺ 85,00 ₺
0 kişi
Hakikat bilgisine ulaştıran sufilere mahsus müstakil bir yöntem ve dindarlık tavrına işaret eden "tarikat" olgusu, İslam medeniyeti tarihinde miras aldığı manevi, ahlaki ve sosyal kurallara göre teşki...
%15 69,50 ₺ 59,08 ₺
0 kişi
İmâmiyye Şîası’nın on birinci imamı Hasan el-Askerî’nin oğlunun genç yaşta gaybet iddiası, başlangıçta sadece imâmet yarışında öne geçmek için ortaya atılmış gibi gözükürken, zaman içerisinde Şiîliğin...
%15 29,00 ₺ 24,65 ₺
0 kişi
Bu Kitapta, tarihi arka planı bakımından Alevilik, göçebe Türk oymaklarının İslam'ı benimsemeye baladığı 10. yüzyıldan günümüze kadar devam eden uzun bir süreci kapsar. Asya'nın bozkırlarında başlayan...
%15 18,00 ₺ 15,30 ₺
0 kişi
19.yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında islamcılık hareketinin doğuşu ve özellikle Anadoluda'kiu hilafet hareketlerine karşı Hindistan müslümanlarının gösterdiği duyarlık, öncelikle Türkiye, İngi...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Vii . (xiii.) Asir muhyi̇ddi̇n i̇bnü’l-arabi̇, sadreddi̇n konevi̇, i̇bnü’l-fariz, mevlana celaleddi̇n-i̇ rumi̇ gi̇bi̇ eserleri̇yle gelenek oluşturan müelli̇fleri̇n yaşadiği bi̇r asirdir ve söz konusu...
%15 93,00 ₺ 79,05 ₺
0 kişi
Bu çalışma, daha ziyade dışlayıcı yönüyle öne çıkan Yahudiliğin evrensel/dışa açık boyutuna karşılık gelen ve Türkiye’de daha önce çalışılmamış olan “Nuh kanunları” konusunu ele almaktadır. Yahudilik’...
%15 37,00 ₺ 31,45 ₺
0 kişi
Bu eser 12.(18.) yy. tanınmış osmanlı fakihlerinden ve fetva eminlerinden ebü’l-feyz mehmed (muhammed) fıkhi el-ayni’ye (ö.1147/1735) ait olup hanefi mezhebinde fetva adabı (usul) alanında kaleme alın...
%15 69,50 ₺ 59,08 ₺
0 kişi
Mısır. şam ve hicaz gibi önemli bölgelerin hâkimiyetini elinde tutan memlûk devleti (648-923/1250-1517) islâm tarihi boyunca kurulan en büyük müslüman türk devletlerinden biridir. memlukler tarihteki...
%15 24,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
Temel İslam ilimlerinden biri olan kelam, 2. (8.) yüzyıldan itibaren, kendine has mana ve muhtevaya sahip kavramlar edinmeye başlamıştır. Başta Ebu Mansur el-Matüridi ve Ebü’l-Hasan el-Eş’ari olmak üz...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulan Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Hâşiyetü’t-Tecrîd adlı eserinin ilk cildi ile inceleme cildi yayımlandı. Tahkik çalışmasının ana mihverini oluşturan bu h...
%15 275,00 ₺ 233,75 ₺
0 kişi
M. Sait Özervarlı Bu çalışma Mâverâünnehir Hanefî/Mâtürîdî âlimlerinden Alâeddin el-Üsmendî’nin (ö. 552/1157), ilim çevrelerinde bilinmeyen Lübabü’l-kelâm adlı eserinin edisyon kritiği olup klasik kel...
%15 75,00 ₺ 63,75 ₺
0 kişi
Meanil-esmail-ilahiyye (Afifüddin et-Tilimsani)
%15 102,00 ₺ 86,70 ₺
0 kişi
Her şey Hira mağarasında ilk vahyin gelmesiyle başladı. Kur’an daha sonraki yirmi üç yıl içinde muhataplarının hayatlarını adım adım değiştirip yeni bir dini cemaat oluşturdu. Vahyin indiği ortamdan v...
%15 16,00 ₺ 13,60 ₺