Kayıhan Yayınları Kitapları

0 kişi
Bir kitap olsun! Yalnızca hanımlara hitap etsin, yalnızca onlara özel olsun, mahremlerini işlesin, takıldıkları, sormaya çekindikleri, sorup da tatmin edici bir cevap bulamadıkları, yalnızca onlarla i...
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Elimizdeki bu eser, dünya Müslümanlarının yarısının, hatta daha fazlasının dinde İmam olarak kabul ettikleri İmam A’zam Ebu Hanife ve onun en büyük ve güzide iki talebesi olan İmam Ebu Yusuf ve İmam M...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
İslam dünyasında Kindî ile birlikte mûsikî, bir ilmi disiplin haline gelmiş, bu konuda pek çok Müslüman düşünür eserler kaleme almıştır. İşte bu çalışmada Türk mûsikî nazariyatı tarihi ele alınarak mü...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
İnsanlık tarihi kadar eski olan insanın kendini anlama ve anlamlandırma mücadelesi yani ‘Eşref-i Mahlukaat’ı Anlama’ gayreti bugün de hız kesmeden devam ediyor. Evrim konusundaki çalışmalar bugün s...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
“Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti”Bir kitap adı için oldukça ilgi çekici bir isim, bir Müslüman için ise, acı mânâlar içeren bir ifade…İslâm dünyasının gerilemesinin en büyük sebepleri...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
İmam Gazâlî bu eser için şöyle söylemektedir; “Bu cahillerin nabzının ahmaklıkla attığını gördüğüm zaman eski filozofların görüşlerini reddetmek için Tehafütü’l-Felasife’yi yazmayı bir vazife bildim....
%10 36,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
Modern kelimesinin sanayi, teknoloji ve sanatta yenilik manası ön plana çıkarılmasından dolayı insanların zihninde modernleşme hakkında pozitif bir algı oluşsa da Modernizm, sadece akla ve pozitif bil...
%10 36,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
Kur’an, geçmişte insanların başlarına gelen zorluk ve sıkıntıları anlatmış ve bunlardan ibret alınmasını ve ders çıkarılmasını istemiştir. Musibetler, ibret alma ve bir de cezaî boyutuyla değerlendiri...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Konusu, Sultan II. Abdulhamid’e muhalif isimlerin başında gelen Prens Sabahaddin tarafından kamuoyuna sunulan Adem-i Merkeziyet”, diğer bir deyişle “yerinden yönetim” fikrinin, Teşebbüs-i Şahsî ve Ade...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Müminler için şûra, (meşveret, müşâvere) ilkesinin hayatî bir önem taşıdığını, Kur’ân’ın sûrelerinden birinin “Şûrâ” adıyla anılmasından anlaşılmaktadır. Allah Teâlâ, Hz. Peygamber’den, vahiy gelmediğ...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
İmam Gazâlî’nin felsefeye dair ilk eseri Mekâsıdü’l-Felâsife’dir. Filozofların tutarsızlıklarını ortaya koymak üzere bu alanda çeşitli eserler yazmayı planlayan müellif, öncelikle onların maksatlarını...
%10 36,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
En kıymetli varlığımız olan çocuklarımızın okulda ve hayatın diğer safhalarında başarılı ve mutlu olmaları haliyle biz anne ve babaları da mutlu edecektir. Ancak onların başarılı olmaları, kariyer yap...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
"İslâmî ilimlerde ihtisaslaşma temayülü bir noktadan sonra herhangi bir disiplinde mütehassıs olan kişinin diğer disiplinlere oldukça yabancı kalması, kalabilmesi gibi garip bir duruma sebebiyet vermi...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Hedefteki olan biziz. Yani Müslüman/Türk aile yapısı. Müslümanlığın ve İslam dünyasının kilit taşı aile.İslam’ı doğru kaynaklardan öğrenmiş bir Müslüman hiçbir sapıklığa itibar etmez, pirim vermez, ec...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Günümüzde Bulgaristan’ın güney kesiminde yer alan Filibe, Osmanlı Devleti döneminde Balkanların önemli şehirlerindendir. Tarihi boyunca birçok devletin hâkimiyetinde kalan ve sık sık düşman saldırılar...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
İmâm-ı Rabbânî’nin gerçekleştirdiği tecdid hareketi, yaşadığı asır ve coğrafyayla sınırlı kalmadığından o, müceddid-i elf-i sânî olarak kabul görmüştür. Onun hicrî ikinci bin yılın müceddidi olarak ka...
%10 36,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
İslam Tarihinde tesirleri itibarıyla en önemli olaylardan bir kısmının Yezîd b. Muaviye döneminde gerçekleştiği, ancak bu dönemin bazı mülahazalarla yeterince araştırılmadığı görülmektedir. Yapılan ça...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Rusların Kafkasyayı İşgalinde İngiliz Politikası ve İmam Şamil Kayıhan Yayınları
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Malatya, Anadolu’da kurulan en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Yer üstü buluntuları ile yer altı kalıntılarının değerlendirilmesi sonucu şehrin tarihinin, tarih öncesi (prehistorya) döneme kadar...
%10 33,00 ₺ 29,70 ₺
0 kişi
Kur’an’ın Işığında MüslimGayrimüslim MünasebetleriKayıhan Yayınları
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺