Kitap Arası Kitapları

0 kişi
Her adımda Osmanlı’dan izler taşıyan, üç semavi dinin buluştuğu kutsal Kudüs… Sırpların gözünü kırpmadan katlettiği Boşnakların ahının gökleri titrettiği Bosna… Sadece bir sınır çizgisiyle kaderleri...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Her insan, ardında anlamlı bir iz bırakmak ister. Bunu yazarlıkla yapmaya çalışanların çoğunda sanat ve hakikatin sessiz mücadelesini görmek mümkündür. Bu sarmalda, her iki gerçeğin birisini öne alan...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
İnsanoğlu yaratıldıktan sonra Dünya’nın her yerinde, her döneminde sonsuz ve kanlı savaşlar olagelmiştir. Eski çağlarda, Dünya savaşlarında, modern çağlarda bugün de Afrika’da, Asya’da, Avrupa’da, Ort...
%10 16,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Modern çağın en büyük sorunu hiç şüphesiz psikolojik rahatsızlıklar. Materyalizmin içinde boğulan ve büyük şehirlerde betonlar arasında yaşayan insanlar mutluluğun formülünü aramaktalar. Halbuki çözü...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Büyük tufandan sonra sular çekilince, Nuh’un gemisi Cudi’ye mi, Ağrı dağına mı, yoksa dağların babası Kaf dağına mı demirledi bilinmez ama, Nuh’un çocukları dört bir yana dağılıp, suların işgal ettiği...
%10 32,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Mizânü'l-İrfân, yirminci yüzyılın başlarında, milletimizin ölüm kalım mücadelesi verdiği buhranlı günlerde kaleme alınmış. Öyle bir zamanda tasavvufun ana konuları, pratiğe yansıyan yönleriyle birlikt...
%10 120,00 ₺ 108,00 ₺
0 kişi
İskitlerden Türkiye Cumhuriyeti’ne, Orhun-Selenge Nehirlerinden Tuna Nehrine kadar uzanan geniş coğrafyada konar-göçerlik ve yerleşik hayatı iç içe yaşayan, Gök Tanrı dininden İslamiyet’e farklı inanç...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Mukayeseli hukuk ilmi, “Çeşitli fıkhî görüşleri bir araya getirmek, bunları değerlendirmek, delillerini araştırmak suretiyle aralarında mukayese yapmak ve delillerin kuvvetine göre bu görüşler arasınd...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
20. yüzyılın ilk elli - altmış yılına eğitim tarihimiz açısından ışık tutan bu eserde, Cumhuriyet öncesi dönemde Konya’da bulunan Paşadairesi Medresesi ve o medresenin iki güzîde müderrisi tanıtılmakt...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
*Çok gezen mi bilir çok okuyan mı? Elbette çok gezen bilir, çünkü onda pratik/uygulama/yerinde görme vardır.*İnsanoğlu başka gezegenlerde hayat var mı diye milyarlarca dolar para harcar. Oysa kendi Ge...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
%10 13,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Gençlerimize... Evlatlarımıza... Onlar “Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller bağışla; bizi takvâ sahiplerine önder eyle” derler. Furkan-74 “Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kö...
%10 14,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Camiye girerken, Sultanın merdivenlerden çıktıktan sonra kapıda durup da sağ eliyle bir yere dokunduğunu ve bir şeyler okuduğunu fark etmişti. Siyah bazaltla beyaz mermerin harika uyumundan oluşan bu...
%10 12,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Bu eserde yaşadıkları sekizinci asrın önemli alim ve ediplerinden sayılan İbnu'l Verdi, es Safedi ve İbnu'l Mukri'ye ait olan ve içerdikleri hikmetli beyitlerden dolayı günümüze kadar dillerden düşmem...
%10 14,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
İslam kolaylık gereği aşamalı yaklaşımı kabul eder ama dejenerasyona kapı araladığı için parçalı yaklaşımı kabul etmez. Kur’ân-ı Kerim bunu sarahatle reddeder. Bu cihetle İslam siyasi rejimi hilafetle...
%10 24,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Klasik ve çağdaş dönem hukukçuları arasında tartışılan dâru’l-harbde faiz mevzusu, günümüzde hususen gayr-i müslim ülkelerde ikamet eden Müslümanların zihninde bir istifham teşkil ettiği muhakkaktır....
%10 13,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Fıkıh ilmi ve mezheplerinin oluşum ve gelişimlerinin izini sürebilmek için bir fıkıh coğrafyası haritasının varlığı zarurettir. Bu haritanın oluşumu için ise; fıkıh tarihî açısından birbirleriyle orta...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Orta Çağda özellikle Batı dünyasında Hıristiyanlığın ve geleneğin özgürlüklere, bilimsel tespitlere, sanata ve değişime karşı gösterdiği direnç Rönesans, Reform ve Aydınlanma düşünce akımlarının ortay...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Kayınvalide ve gelini şu masala benzetiyorum:"İki kirpi varmış. Mevsimlerden kışmış. Kirpiler üşümüş. Birbirlerine sokulmuşlar, dikenleri birbirine batmış. Uzaklaşmışlar, üşümüşler. Yaklaşmışlar, dike...
%10 18,00 ₺ 16,20 ₺
0 kişi
Emevilerden sonra büyük umutlarla iktidara gelen Abbasi yönetimi beklenenin aksine huzursuzluk ve hayal kırıklığı getirmişti. Ebu Müslim’in öldürülmesinden sonra, onun adına Horasan ve Maveraünnehir’d...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺