Klasik Yayınları Kitapları

0 kişi
Siyasetnameleri Yeniden Okumak, geleneksel siyasi düşüncenin başlangıçtan günümüze tarihî seyrini hikâye ediyor. Onun kaynaklarını, tarihî ve kültürel zeminini, ortaya çıkışını, gelişimini ve koca bir...
%28 42,00 ₺ 30,24 ₺
0 kişi
İslâm İktisat Düşüncesi Tarihi, ilk dönemlerinden itibaren iktisadî olgular, olaylar ve sorunlar üzerine pek çok müstakil kitap yazılan İslâm medeniyetinin iktisat düşüncesi boyutunu aydınlığa kavuştu...
%28 33,00 ₺ 23,76 ₺
0 kişi
Osmanlı Vatandaşı Suriyeli mütefekkir bir alim ve gazeteci olan Reşid Rıza (1865-1935), çağdaş İslam düşüncesinin en tanınmış simalarından biridir. Sultan Abdülhamid yönetiminin baskısından kaçarak ye...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Mûsikî ile söz arasında 1Ersu Pekin Müzik şiirden bağımsızlaşacak mı?Okan Murat Öztürk Makam nazariyatı, nazîre ve cantus firmus: müzikte ‘model alarak besteleme’yle ilgili üç yöntem arasındaki muhte...
%28 50,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
İbn Haldun’a (ö. 808/1406) ve onun meşhur Mukaddime’sinde kurucusu olduğunu belirttiği umrân ilmine yönelik ilgi, on dokuzuncu yüzyılın sonlarından bu yana giderek artan bir ivmeye sahip. Görece küçük...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Elinizdeki eserin asıl amacı, insanı incelemek, onun varlığına ve özüne ilişkin temel sorunlara kapsamlı bir izah doğrultusunda, burada insan, modern dönemlerde kendini gösteren parçacı ve indirgeci y...
%28 29,00 ₺ 20,88 ₺
0 kişi
Arap edebiyatçılarının ve Mu‘tezilî din bilginlerinin önde gelen siması olan Cahız’a ait Saray Adabı başlıklı eser devlet başkanlarının yaşamları söz konusu olduğunda “mahrem” olarak nitelenmesi mümkü...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Orta Çağ İslam İktisat Düşüncesi, Aquinalı Thomas’ın da dahil olduğu Latin Skolastiklerinden önceki beş asır boyunca, bazı öncü Müslüman alimlerin yazılarında keşfedilen iktisadi düşüncenin kökenleri...
%28 38,00 ₺ 27,36 ₺
0 kişi
"Arap İsyanı" yakın tarihimizin en önemli kırılma noktalarından biridir. Kurgulanmış tarihin toplumsal hafızamıza işlemeye çalıştığı "Arapların ihaneti" algısı, aslında bizim geçmişimizle kurduğumuz i...
%28 29,00 ₺ 20,88 ₺
0 kişi
11 Eylül 2001 olayları sonrasında birçok Batılı siyaset ve güvenlik uzmanı, tehdit algılamalarına dair hazırladıkları raporlarında, İslam dünyasından gelecek olası terörist tehlikenin kaynağının İran...
%28 36,00 ₺ 25,92 ₺
0 kişi
Ortaçağ İslam’ında Mesihçi İnançlar ve İmparatorluk Siyaseti, Abbasi hilafetinin ilk dönemlerini ele almakta ve el-Me’mun’un tahta geçmesiyle sonuçlanan el-Emin ile el-Me’mun arasındaki iç savaşın, sı...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Tasavvuf metinlerinde sıkça anlatılan bir menkıbeye göre İmam Şâfiî, içinden çıkamadığı bazı konularda bilgi ve görüş almak üzere, dinî ilimlerde herhangi bir tahsili bulunmayan Şeybân isimli bir çoba...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
İslam’da Metafizik Düşünce, İslam’da metafizik geleneğinin iki kurucu düşünürü olan Kindî ve Fârâbî’nin metafizik öğretilerini incelemekte, İslam düşünce geleneğinde birlik ve varlık kavramlarının keş...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Batı’nın Müslüman toplumlara yönelik siyasi, askeri ve kültürel tehdit ve işgaliyle ortaya çıkan kriz, farklı tepkileri doğurmuş ve bu tepkiler, İslam coğrafyasının merkezi bölgelerinden başlamak üzer...
%28 42,00 ₺ 30,24 ₺
0 kişi
İki yüzün üzerinde seyahatnameye konu edilmiş, hakkındaki ilk yazılı kaynaklar M.Ö. 400’lere kadar inen Trabzon’un yerel mimarlık ve sanat tarihi üzerine ilk araştırmaların 1895’te Bulletin de Corresp...
%28 77,00 ₺ 55,44 ₺
0 kişi
Klasik İslam felsefesi geleneğinde Aristoteles'in İkinci Analitikler'i bağlamında gelişen bruhan çalışmaları, sadece bilimsel bilgiye ulaşmak için teorik bir çerçeve sunmakla kalmamış, aynı zamanda en...
%28 38,00 ₺ 27,36 ₺
0 kişi
İslam felsefesi geleneğinde din ile felsefe arasındaki ilişkinin mahiyetine dair tartışmaların tarihini, felsefî etkinliğin İslam dünyasındaki başlangıç dönemlerine kadar geri götürmek mümkündür. İlk...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Din Bilimleri ve Çağdaş Sorunları üzerindeOryantalizm ve Çağdaş İslamcı SöylemÇağdaş Dönemde Kur'an'a ve Tefsire ne oldu?Bir yorum eleştirisi: Çağdaşçı Kur'an Yorumu ÜzerindeÇağdaş Değerle Üzerine Bir...
%28 29,00 ₺ 20,88 ₺
0 kişi
İslami desenlerin göz kamaştırıcı karmaşıklığı, İslam sanat ve mimarisinin en belirgin özellikleri arasındadır. Kendini tekrarlayan desenlerin taşa oyularak, tavanlara resmedilerek veya canlı renklerd...
%28 65,00 ₺ 46,80 ₺
0 kişi
Fatih Sultan Mehmed’in sohbet halkasına dâhil olan kimliği meçhul bir müellifin II. Bayezid’e ithaf ettiği bu kitap “kimsenin ilgi göstermemesi sebebiyle unutulmaya yüz tuttuğundan şikâyet edilen prat...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺