Klm Yayınları Kitapları

0 kişi
Kitabın, her bir bölümü alanın uzmanı akademisyenlerce kaleme alınmıştır. Kitapta, dil felsefesi dışında felsefenin belli başlı alt disiplinlerinin hemen hepsine yer verilmiştir. Felsefenin her bir al...
%22 28,00 ₺ 21,84 ₺
0 kişi
Müteşabih ayetler ve hadislerin anlamı ve tevili konusunda selef devrinden itibaren ihtilafların yaşandığı görülmektedir. Bu ihtilaf neti-cesinde, çeşitli itikadî görüşler ortaya çıkmıştır. Örneğin, m...
%22 24,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Bu kitap İslam inancını dayandığı kavramlar ve esaslarla ortaya koymaya; bu esasların aklî ve naklî delillerini göstermeye yönelik bir çalışmadır. Alanın uzmanı akademisyenlerin titiz araştırmaları so...
%22 34,00 ₺ 26,52 ₺
0 kişi
Allah’ın insanların inkârcılığa sapma riskine rağmen onlara irade vermiş olması, O'nun iradeye verdiği değeri gösterir. İnsanoğlunun davranışlarını kendisinin belirlemesi, yaratılış gayesinde içkin bi...
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
0 kişi
Günümüzde, anlayış, yaklaşım, yol, yöntem, metodoloji, usûl, paradigma gibi kavramların çokça kullanıldığı, bunların kitap ve makale başlıklarında da sıklıkla yer aldığını gözlemliyoruz. Bu başlıklard...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Diğer İslâmî ilimler arasında sahip olduğu öneme binaen bazı alimler tarafından eşrefü’l-ulûm (ilimlerin en şereflisi) şeklinde isimlendirilen kelam ilmi, itikadî meseleleri temel kaynaklara dayanarak...
%22 64,00 ₺ 49,92 ₺
0 kişi
İnsan hakları, demokrasi, hukuk devleti gibi kavramlar, çekiciliği, etik değeri, hukuki-siyasi gücü yanında en çok kötüye kullanılan kavramlardır. Yine islam -siyaset ve insan hakları ilişkisi, en çok...
%22 32,00 ₺ 24,96 ₺
0 kişi
Tabiî çevre, kelâm ilminin vesâilini oluşturur. Günümüzde insan yaşamına yönelik ciddi boyutta tehlike teşkil eden çevre sorunları, bu konuyu kelamî açıdan ele almayı (çevre teolojisi) gerektirmektedi...
%22 19,00 ₺ 14,82 ₺
0 kişi
"Objektif davranmamak, hakikatten korkmaktır."Bir medeniyetin gelişiminde temel itici güçlerin başında bilgi ve bilim gelir. Ortaçağda İslam medeniyetinin yükselişinde İslam’ın ilmi ve ilimle temellen...
%22 34,00 ₺ 26,52 ₺
0 kişi
“Kelam ilmi, İslam’ın varlık ve hayat görüşünü ortaya koyarak diğer İslam ilimlerine temel ve öncü olur.” (Akideden Kelama, s. 40)Eser, zengin bir akademik literatür kullanılarak hazırlanmış olup alan...
%22 36,00 ₺ 28,08 ₺
0 kişi
Kitabın girişinde, din özgürlüğünün tanımı, insan hakları içinde yeri, dinin ve din özgürlüğünün insan için önemi ve İslam'daki yerine ilişkin bilgiler verilmiştir.İlk bölümünde, bireyin kendi iradesi...
%22 26,00 ₺ 20,28 ₺
0 kişi
Eserde kelam ilminin, İslam inancının hayata ve topluma ve medeniyete zihniyet ve ilkeler olarak yansımaları tespit edilmeye ve açıklanmaya çalışılmıştır.Bu bağlamda insan, toplum, siyaset, hukuk ve m...
%22 38,00 ₺ 29,64 ₺
0 kişi
Kitap, hem ilahiyat öğrencilerine hem de İslam inancı hakkında delilere dayalı özlü bilgiler isteyenler için kaleme alınmıştır.Kitabın "Giriş" bölümünde Din- İslam ve iman kavramları ve bunlar arasınd...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
"İnsanlar ve olaylar hakkında iyi düşünmek, güzel zanda (hüsnüzan) bulunmak, hayat içinde hayattır. Biri hakkında güzel olanı düşünmek, hayatın renklerini en güzel tabloya yerleştirmektir. Kötü düşünm...
%22 28,00 ₺ 21,84 ₺
0 kişi
Kitap, ilahiyat fakültelerinde ders kitabı olarak yararlanılması için kaleme alınmıştır. Bu nedenle, bazı konular, kelam ilminin doğrudan ilgili olduğu yönüyle ele alınmıştır. Kitaptaki bölümlerin sır...
%22 38,00 ₺ 29,64 ₺
0 kişi
Kitap farklı üniversitelerden 15 farklı akademisyenin emeği ile hazırlanmış, çeşitli güncel inanç sorunlarını kolay anlaşılır ve akıcı yazılardan oluşmaktadır. Kitabın girişinde kelem ilminin güncelle...
%22 46,00 ₺ 35,88 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitapta peygamberlik inancı çeşitli yönleriyle incelenmiştir. Girişte, peygamber ve nebi ve rasul kavramlarına ve nübüvvet konusunun önemine yer verilmiştir.Birinci Bölümde; İnsanların peygambere ihti...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
Tükendi
0 kişi
“Nihilizm örneğinde, insanoğlu, Allah inancından uzaklaşırken, onun için hareket noktası, değerler manzumesi, kalmamıştır. Çünkü, Tanrı inancı yoksa bağlayıcı hiçbir ahlaki ilkeden de bahsedemeyiz.”Me...
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitap dört ana ölümden oluşmakta ve kelamcilara göre imanda aklın ve düşüncenin tolünü çeşitli yönleriyle konu etmektedir.Ilk bölümde, Allah'a ilişkin bilgi olarak marifetullahın anlamı ve bilgi türle...
%22 24,00 ₺ 18,72 ₺