Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık Kitapları

0 kişi
"Monsenyör tam kendisine takdim edilen yeni bir pembe şarabı tadıyordu ki ben büyük bir cesaretle, ve damdan düşercesine, kendisine: "Monsenyör! Muhammed, sizce, kendisine Allah tarafından vahyolunan...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Eşref, Nâfiz, Turgut Çulpan Üsküdâr'a vedîa!Ahvâl, etvâr yönünden de herbiri bir bedia. Üsküdâr'da bu üç sırlı melâmî-meşreb zevât,Ehl-i Beyt-i Resûlullāh aşkında etti sebât. Kimsecikler fark etmedi...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
- "Kimsin diye sordular. - Bu dünyada işi bitenim! dedim. - Öyle de neden sefere çıkmazsın? dediler. - İşi bitmemiş olanlara yoldaşlık etmem murattır, dedim. - Senin için mürit diyenler de, murat...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Bu küçük risâle, 1400 senesini idrak etmek üzere olan Hicrî takvîmi, bütün İslam Âlemi’nin birlikte karşılamasını teklif etmek maksadıyla yazıldığı kadar, din kardeşlerimizle müşterek dert ve dâvâlar...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Ara! diyorum; fakat sen bu sözleri anlayıcı mısın, yoksa okuyucu musun? Bahara mensup olan yağmurun fiil ve eseri, taze ve yaş olan ağacadır; kuruyup odun haline gelmiş olana değil. Ne vakit ki bir in...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
İstanbul medeniyetini kimler vücuda getirdi? Hangi adetleri hangi insanlar beğenip, seçti ve kök salan adetler, cemiyetin itiyatları zemininde derinlemesine nasıl yayıldı? Bu ince, bu zarif, bu her bi...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
"Ağustos 1987’de Tübitak Marmara Araştırma Merkezi’ne Tübitak Başkanı danışmanı olarak atanmış bulunuyordum. Hocam Ord. Prof. Dr. Cahit Arf beyin de, Merkez’de, Temel Bilimler Enstitüsü’nde bulunduğun...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Hattat Padişahlardan Sultan III. Ahmed hat sanatında ciddî eserler bırakmış olup yegâne tuğra çeken Pâdişahtır. Kendisi Şehzâdeliğinde devrin üstadı Hâfız Osman’dan hat sanatını meşk etmiştir. Sul...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Bu eserde sülüs ve nesih yazılara son âhengini ve saf güzelliğini veren XIX. asrınönde gelen hattatlarından Şevki Efendi'nin (1829 – 1887) hayâtı ve Ekrem Hakkı Ayverdihat koleksiyonunda muhafaza edil...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Kubbealti Akademisi Kültür ve Sanat Vakfi, "Safiye Erol Külliyati"ni yayin hayatimiza kazandirmis bulunuyor. Bu eserler, kültür tarihimizin bir devresini kuvvetli bir üslupçunun kaleminden gelecege ta...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
“Gerçi muvaffak olmak, mesut (mutlu) olmak demek değildir. İnsan muvaffak olur, cemiyet içinde özlediği yerin daha üstününü bile alır da, mesut olmayabilir. Servetin, iktidar ve şöhretin son haddine v...
%25 5,00 ₺ 3,75 ₺
0 kişi
“Topraklarını kaybeden, türlü hezimet ve mağlubiyetler ile yüreği dağlanan Türk milleti, insana değer verdiğimüddetçe büyük millet şuûrunu kaybetmedi. Dili, dini, tarihi, görenek ve gelenekleri, kapan...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Kitapta klasik sanatlar içinde müstesna bir yeri olan Türk tezinatının temelini teşkil eden motifler konu edilmiştir. Yazarların otuz seneye yaklaşan bir çalışma birikimi ve hocalarından aldıkları sif...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
"Fatih neden büyük insandı? Onu cihan nazarında Fatih yapan, serdarlığı mı, tacı, tahtı, ordusu, ülkesi, dostları, düşmanları mıydı? Hem serdar, hem hüküm-dar, hem sanatkâr, hem de bir mutasavvıf olan...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Çölde Biten Rahmet Ağacı, Safiye Erol Hanımefendi'nin 1962 yılı Ramazan ayı boyunca Yeni İstanbul Gazetesi'nde tefrika edilmiş eseridir. Başlangıçta iki kısım olarak düşünülmüş ise de Ramazan bittikte...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
"Ağacın kıvam bulması meyveyi haber vericidir; ruhun kıvam buılması da hakikatı haber vericidri. Şu halde, ruhu hakikatle kıvam bulmuş kimselerdir ki devran onlara ölümsüz bir hayat bahşediyor. Yaşaya...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Din, inanç, dini hayat, dini haklar, laiklik, bilim din ilişkisi, dünyada ve Türkiye’de din devlet ilişkileri... Anayasa hukukçusu Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden itib...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bir dilin kelimelerini hor görmek, hakir görmek, hele şu veya bu politik veya ideolojik sebeple dilden atılabilir görmek, en az, onların oluş ve yontuluş tarihini bilmemekten, hatta sevmemekten doğan...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
"Ne tuhaf, bu gökkubbenin altında herkes bir şeyler duyup bir şeyler söylüyor; fakat her duyuş, her söyleyiş ve her görüş, nihayet, mukabil olduğu eşyayı aksettiren bir ayna parçacığına benziyor. Faka...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
"...Bugün dünya da, insan da buhran içinde sayıklamakta. İçine gömüldüğü gafletli rüyadan uyanmasıu gerek. Kim uyandıracak? Madde ile ruhun ellerinden tutarak biribirleriyle barıştırıp tek kuvvet hali...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺