Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Bu eserde 20. yüzyılın büyük mutasavvıfı Kenan Rifâî’nin, dergahların açık olduğu dönemlerde talebelerine yaptığı mesnevî takrirlerinin 4048. beyite kadar olan bölümü tek cilt hâlinde toplanmış. 700 y...
%28 60,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Mevleviyeden İrfan; Üsküdar’ın mahallelerini dolaşır, sokağın ortasında durup: “Sakal dediğin bir tüydür insana lazım olan huydur” diyerek sema etmeye başlarmış. 19. yüzyıla kadar Avrupa kıtasında ak...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
40 Levha 40 Yorum’da, 40 Hat levhası metni konu alınmış; o yazılar ne diyor, bize neler hatırlatıyor, anlamları nelerdir izah edilmiştir. Eserde yeri geldikçe tasavvufî yorumlara da yer verilmiştir. H...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
%28 27,00 ₺ 19,44 ₺
0 kişi
Eşref, Nâfiz, Turgut Çulpan Üsküdâr'a vedîa!Ahvâl, etvâr yönünden de herbiri bir bedia. Üsküdâr'da bu üç sırlı melâmî-meşreb zevât,Ehl-i Beyt-i Resûlullāh aşkında etti sebât. Kimsecikler fark etmedi...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
Çölde Biten Rahmet Ağacı, Safiye Erol Hanımefendi'nin 1962 yılı Ramazan ayı boyunca Yeni İstanbul Gazetesi'nde tefrika edilmiş eseridir. Başlangıçta iki kısım olarak düşünülmüş ise de Ramazan bittikte...
%28 17,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
"Monsenyör tam kendisine takdim edilen yeni bir pembe şarabı tadıyordu ki ben büyük bir cesaretle, ve damdan düşercesine, kendisine: "Monsenyör! Muhammed, sizce, kendisine Allah tarafından vahyolunan...
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
0 kişi
- "Kimsin diye sordular. - Bu dünyada işi bitenim! dedim. - Öyle de neden sefere çıkmazsın? dediler. - İşi bitmemiş olanlara yoldaşlık etmem murattır, dedim. - Senin için mürit diyenler de, murat...
%28 17,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
"Ağustos 1987’de Tübitak Marmara Araştırma Merkezi’ne Tübitak Başkanı danışmanı olarak atanmış bulunuyordum. Hocam Ord. Prof. Dr. Cahit Arf beyin de, Merkez’de, Temel Bilimler Enstitüsü’nde bulunduğun...
%28 33,00 ₺ 23,76 ₺
0 kişi
Hattat Padişahlardan Sultan III. Ahmed hat sanatında ciddî eserler bırakmış olup yegâne tuğra çeken Pâdişahtır. Kendisi Şehzâdeliğinde devrin üstadı Hâfız Osman’dan hat sanatını meşk etmiştir. Sul...
%28 50,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
“...Raşid Halîfeler dönemi, müslümanların dünya tarihi karşısındaki medeni ve içtimia değerlerinin dünyaya açılmasını sağlayan bir iktidar devri olmuştur. Aşk ile iman, insaf ile adalet ve akıl ile ma...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Mesud Cemil, müzisyenler ve müzik araştırmacıları tarafından her fırsatta “büyük bir müzik adamı” olarak anılsa da onun yazılarının, icralarının ve bestelerinin peşine düşmek, onları bir araya getirip...
%28 90,00 ₺ 64,80 ₺
0 kişi
“Topraklarını kaybeden, türlü hezimet ve mağlubiyetler ile yüreği dağlanan Türk milleti, insana değer verdiğimüddetçe büyük millet şuûrunu kaybetmedi. Dili, dini, tarihi, görenek ve gelenekleri, kapan...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Bu kitap ne bir hikayedir ne masal ne de roman... zamanı, mekanı, vak’aları, şahısları, isimleri hatta vak’aların seyri, sırası ve detaylarının yüzde doksanı ile otantik ve yaşanmış bir devrin, gerçek...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
“Gerçi muvaffak olmak, mesut (mutlu) olmak demek değildir. İnsan muvaffak olur, cemiyet içinde özlediği yerin daha üstününü bile alır da, mesut olmayabilir. Servetin, iktidar ve şöhretin son haddine v...
%28 5,00 ₺ 3,60 ₺
%28 12,00 ₺ 8,64 ₺
0 kişi
"Ağacın kıvam bulması meyveyi haber vericidir; ruhun kıvam buılması da hakikatı haber vericidri. Şu halde, ruhu hakikatle kıvam bulmuş kimselerdir ki devran onlara ölümsüz bir hayat bahşediyor. Yaşaya...
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
0 kişi
Safiye Erol bu romanında yirminci yüzyılda cereyan eden bir aşkhikâyesini, hamâset dolu bir Rumeli efsânesiyle birlikte dile getirirken ecdâdımızın bu topraklardaki mâcerasını da akıcı ve tesirli bir...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
/ 10