Kuramer Yayınları Kitapları

0 kişi
İnsan toplulukları kendilerini ifade etmek için her devirde nevi şahsına münhasır bir dil üretmişlerdir. İlâhî hitap da bu gerçeği dikkate alarak onlara kendi ürettikleri dil ile hitap etmiştir. Bu hi...
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
0 kişi
KURAMER’in varlık sebebini de teşkil eden, İslam’ın temel bilgi kaynaklarını (Kur’an ve Sünnet) doğru anlama meselesinin ve dolayısıyla "İslam'ı doğru anlıyor muyuz?" sorusunun en hayatî tarafı, soyut...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Kur’an sadece insanlığa yaptığı evrensel çağrıyla değil, dil, üslup, edebî sanat­lar, sûrelerin tertibi ve sûreler arası uyum gibi şeklî sayılabilecek yönleriyle de muhatabına etki eden, özel olarak i...
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Kuramer, İslam düşüncesinde ortaya çıkan İslâm yorum geleneklerini ve bunların tarihsel din söylemlerini doğru anlamak ve anlatmak amacıyla, daha önce Kur’an’ın Bâtınî ve İşârî Yorumu ve Modern Dünyad...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
İslam tarihi boyunca ‘hadis’in daha genelde ‘rivayet’in, ilmî ve sosyo-kültürel birikimimizin teşekkülünde daima mühim bir yeri olmuştur. Bu birikim, kültürel mirâsımıza rengini ve karakterini farklı...
%15 37,00 ₺ 31,45 ₺
0 kişi
Kur’ân-ı Kerîm, kıyamete dek yol gösterici vasfını sürdürecek olan, son ilâhî kitaptır. Bu bakımdan, onun doğru anlaşılması çok büyük bir önem arz etmektedir. Ancak onu doğru olarak anlama sorunu geçm...
%15 23,00 ₺ 19,55 ₺
0 kişi
Kur’an-ı Kerim insanlığa beşer dilinin imkânlarıyla hitap etmiş, ilahi hitabın kendi özel bir dili olmamıştır. Ancak kullandığı dilin anlam dünyasını değiştirerek veya genişleterek insanlık ufkunda bü...
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
0 kişi
Kutsiyet, velayet, keramet gibi kavramların etrafında oluşan çeşitli inanışlar İslam toplumlarında her zaman çekici olmuştur. Bu inanışlar bugün de zamanın şartlarına göre az çok değişim geçirerek Müs...
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
0 kişi
İslâm öncesi Arap tarihi genel olarak Câhiliyye çağı, bu dönemin zihniyet yapısı ve hayat tarzı ise Câhiliyye kültürü olarak adlandırılır. Câhiliyye kültürü esnasında Hz. Muhammed’in peygamber olarak...
%15 23,00 ₺ 19,55 ₺
0 kişi
Mekkî ve Medenî sûreler bağlamında evvelki ilâhî kitaplar hakkında Kur’an’da atıf yapılan pasajlardan anlaşılan şey; Mekke döneminin ilk yıllarında genel olarak Ehl-i Kitap, özelde ise Hıristiyanlar v...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
İlgili ayetlerde bildirildiğine göre Yüce Allah, Mekkelilerden başlayarak muhatap kitlenin “akletmeleri”, yani söylenenleri iyice kavrayıp düşünmeleri, bu sayede dikkatli ve sorumlu bir hayat yaşamala...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
İlmî Toplantılar Serisi - 8 İslâm son hak dindir, evrenseldir ve dünya durdukça geçerlidir. Onun ana kaynağı ise Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in Sünnetidir; yani onun Kur’an’ı anlamamızı kolaylaşt...
%15 23,00 ₺ 19,55 ₺
0 kişi
Batın, Batınilik, batın ilmi, batıni te'vil gibi terimler ve tabirler İslam Bilim ve kültür tarihinde çok köklü bir geleneğe sahiptir. Özellikle batın kavramı hem Şii gelenekteki İsmailiyye fırkasını...
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
0 kişi
Vahiy ve Nübüvvet Serisi 2 İlahi dinleri anlayabilmek için “vahiy” ve “peygamberlik” kavramları üzerinde yoğunlaşmaya; diğer bir anlatımla bir kutsal kitabı, dolayısıyla onun içerdiği dinî bildirimle...
%15 32,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
İlmî Toplantılar Serisi “Makâsıdî yorum”, tarihte izlenmiş ve halen de izlenmekte olan yorum türlerinden biridir. Bu anlamda elinizdeki eserin konusunun özel bir önemi var. Çünkü öteden beri Kur’an’ı...
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
0 kişi
Günümüz Batı dünyasında İslam ve Kur’an merkezli ilmî çalışmalarıyla tanınan İngiliz araştırmacı Neal Robinson bu eserinde klasik yaklaşımların aksine Kur’an’ı sadece yazılı bir metin olarak ele almam...
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
0 kişi
Klasik hadis metodolojisi ve onun hem ürünü hem de kaynağı olan hadis külliyâtı, önce in­sanın sonra da müslümanın doğru bilgiyi elde etmek için gösterdiği muhayyile sınırlarını zor­layan, her türlü t...
%15 36,00 ₺ 30,60 ₺
0 kişi
“Varlık, bilgi ve insan”ı anlamak, insanoğlunun bütün tarihi boyunca en temel arayışını oluşturmuştur. Bu üç problem, Kur’ân-ı Kerîm’in de kendine özgü bir dille işlediği aslî konularındandır. Bu sebe...
%15 32,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
İslâm coğrafyasında öteden beri var olan mehdî ve mesîh telakkisinin dayanağının teşkil eden ‘beklenen kurtarıcı inancı’ bugün farklı boyutta birçok sorunla içiçe geçerek İslâm dünyasının gündemini iş...
%15 36,00 ₺ 30,60 ₺
0 kişi
Kur’an’ın Ehl-i kitap olarak adlandırıldığı, kutsal kitapları Tevrat’ın Hak katından indirildiğini bildirdiği, kendilerine gönderilen çok sayıdaki peygamberin hem Müslüman olduklarını hem de Müslüman...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺