Lis Basın Yayın Kitapları

0 kişi
Di xwendina berhemen Qedri Can de, mirov te dibine ku Qedri Can peşenge nüjeniye ye ü wi bi rasti ji tefşoye yekem di reya çeme nüjeniye de çikandiye; mirov digihije we baweriye ku ji nav nifşe serdem...
%25 14,81 ₺ 11,11 ₺
0 kişi
Çiroken Bapire Min, Hüsniye Aydın, Weşanen Lis Hüsniye Aydın, par di warê berhevkarîyê de berhemeke hêja bi navê Kilamên Dêrsimê li folklora Kurdî zêde kiribû. Berhevkara hêja vê carê bi hevokên xwe,...
%25 15,74 ₺ 11,81 ₺
0 kişi
Bazı yazarlar ellerinde delil olmadığı halde Şeyh Ehmede Xani'nin annesinin adının Xane olduğu yönünde varsayımda bulunmuşlardır. Bu kişilerin düşündüklerinin aksine 'Xani' adının Şeyh Ehmede Xani'nin...
%25 29,63 ₺ 22,22 ₺
2 kişi
George Orwell bi heza penusa xwe, bi şeweyeki disutopik cihaneke duri texminen mirov ava dike. Di afirandina ve cihane de bi ser dikeve le miroven ku di ve cihane de dijin di jiyaneke bextewer de bi s...
%25 29,63 ₺ 22,22 ₺
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
0 kişi
"En-Nevadir'üs-Sultanıyye ve El- Mahasin'ül -Yusüfiyye" Yusuf'un iyilikleri ve Sultan'ıjn Nadireleri Elinizdeki kitap:"kutsal şehrin kastı' bahanesiyle gelip Kudüs ile civarındaki şehirlere yerleşen...
%25 37,04 ₺ 27,78 ₺
%25 17,59 ₺ 13,19 ₺
0 kişi
Şemo kurmanceki kesib bu ji ela Hesena (Hesiniya) bu. Diçü ber deware xeloe, li Qeza Surmeliye bere ew Qeza tev welate Rewane bu. Wexte jina wi peşin mir ewi herdu kure xwe Biro u Dewreş hildan u ji Q...
%25 19,44 ₺ 14,58 ₺
0 kişi
Sözlü gelenekteki bir aşk anlatısı olan Meme Alan destanından esinlenerek kaleme alınan Mem û Zîn, İslam toplumlarının ortak zevk, kültür ve algı birikiminden beslenerek kaleme alınmış bir şaheserdir....
%25 24,07 ₺ 18,05 ₺
0 kişi
Şere Cîhane ye Yekem ji bo Almanyaye bi tekçuneke mezin bi dawi bu. Komara Weimere hat ser desthilatdariye le gele alman ji ber ve tekçuna dijwar bi trajediyeke mezin re ru bi ru mabu. Ji binketina xw...
%25 19,44 ₺ 14,58 ₺
0 kişi
Herkes xwediye razeke u guneheki ye. Zilameki bexew di nav goristan u peraven mirine re dibuhure u hewl dide ku xwe bi jiyane ve gire bide. Jinika ku “pirtuka razan” bi xwe re digerine, ji helbesten b...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Romana Çewlika Heywanan ku yek ji romanen heri giring e di nav romanen İngilizi yen rexneya siyasi de ji me re dide xuyakirin be çawa şoreşeke ji bo dadmendiya civaki dikare be puçkirin u valakirin he...
%25 17,59 ₺ 13,19 ₺
%25 32,41 ₺ 24,31 ₺
%25 22,22 ₺ 16,67 ₺
%25 27,78 ₺ 20,84 ₺
%25 15,74 ₺ 11,81 ₺
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
%25 14,81 ₺ 11,11 ₺
0 kişi
Dayik jineke male ye. Erken jiyana xwe yen heri bilind di bixwedikirin u perwerdekirina zaroken xwe de u di hezkirina wan u ya mere xwe de dibine. Sere xwe bi siyaset u ramanen civaki yen mezin meşene...
%25 14,81 ₺ 11,11 ₺
/ 20