Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Kitapları

0 kişi
Ortaçağ felsefesinin zirve ismi İbn Sina deliştirdiği "nefis" kuramında insanı iki boyutu açısından kavramaya çalışır. Metafizik açısından nefs, semavi bir ilkeden gelip insan bedenine ilişerek ona "b...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
İslam düşünce tarihi boyunca evrene farklı perspektiflerden bakış yapan birçok evren modeli tasarlandı. Bunların içinde ilk önce geliştireni ve en çok tanınanı Müslüman kelâm bilginleri tarafından sav...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Müslümanlar için bilgi objesi olmasının ötesinde hayata yön veren ve bu anlamda varoluşsal bir değer ifade eden Kur'an, ahlaki değerlerin tamamen kaybolduğu bir zamanda insanlığa gönderilen bir hidaye...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
İslam Sorumluluk Hukuku insanın sözleşme dışında muhatap olabileceği her türlü zararlardan sorumluluğu konu edinmektedir. Trafikte inşaatta arazide işyerinde kısaca insanların bulunduğu tüm alanlarda...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
İslam toplum ve medeniyetinin kurulmasına şahit olmuş, katkıda bulunmuş ilk İslam nesli sahabilerin kimlik ve kişilikleri, yaşayışları, dünyaya bakışları, rehberlikleri, kısaca kıvam ve nitelikleri hi...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
"Metinlerle değişik düzeylerde ilgilenen herkesin en temel iki sorunu metnin sıhhati ve anlaşılmasıdır. Başka bir ifade ile söylersek Metin Tenkidi ve Yorum, metinlerle ilgili bütün faaliyetlerin birb...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Asırlar sürecinde oluşan İslam kültür ve medeniyet birikimimizin dinî alana sirayet etmemesi, dinî alanın gelişen bu medenî zenginliklerden etkilenmemesi, yararlanmaması düşünülemez. Birey ve toplum h...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Sünnetin bünyesindeki önemli meselelerden biri de İslami edebiyatta muhtelif yönlerden ele alınmış, zamanın şart ve imkanları nisbetinde işlenmiş olan nesih konusudur. Ancak bu konu, zaman zaman yenid...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser beş bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm'de Cümle Kuruluşu ve Tercüme Tekniği açısından gerekli ön bilgiler verilmiş sonra cümleler anlatılmış daha sonra da kolaylık sağlamak maksadıyl...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
Tarihten günümüze kadar insanın bulunduğu her yerde az veya çok medenileşme hareketinin görüldüğü bilinen bir gerçektir. Bu bakımdan, günümüze gelinceye kadar birbirinden farklı kaç medeniyetin geldiğ...
%28 50,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, Arapça’yı pratik olarak kullanmak isteyen; İmam-Hatip Lisesi, İlahiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi Arapça Bölümleri’nde okuyan öğrenciler, din görevlileri, Hacca ve Umreye gidenlerle, tica...
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
Eğitim ve gelişmeye en çok lâyık ve muhtaç olan kesim, din hizmetlileridir. Bu kesim için gelişmenin sürekliliği, hizmetin etkisinin ve dolayısıyla kalplerin fethinin sürmesi demektir. Bu da insanımız...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Ahlaki ve insani değerlerin tamamen kaybolduğu, beşeriyetin cehalet karanlıkları içinde kıvranıp durduğu bir zamanda hidayet ufkundan doğan bir güneş, cihana ilim ve hikmet nurlarını yayarak insanlığı...
%28 38,00 ₺ 27,36 ₺
0 kişi
Hz. Peygamber (sav) Halid b. Velid için, "Halid b. Velid, Allah’ın ne güzel kulu, Allah’ın kılıçlarından bir kılıçtır." buyurmuştur. Hilafeti sırasında büyük zaferler kazanan bu eşsiz kumandan için Hz...
%28 45,00 ₺ 32,40 ₺
1 kişi
İnsana bahşedilen meziyetlerden birisi de nutuk’dur. Aklın mahsûlü olan düşünce, dili vâsıta edinerek tezahür etmektedir. Dil, bu mümeyyiz vasfı ile insana diğer mahlûkâttan farklı bir mevki kaza...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Son dönemlerde ülkemizde Yahudilik ve İsrail’e akademik anlamda yoğun bir ilgi müşahede edilmektedir. Türkiye-İsrail ilişkileri de bu konularda yapılacak çalışmaları önemli kılmaktadır. Yahudilik veya...
%28 37,00 ₺ 26,64 ₺
0 kişi
Hicri 459 (Miladi 1066-67) senesi, İslam eğitim tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Zira bu yılda Sultan Alparslan’ın emir ve direktifi ile Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk (öl. 485/1092...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Öğrenilen bir yabancı dille konuşmak için kelime ezberleyip gramer öğrenmek isabetli bir metot değildir. Bunun yerine kişinin basit kalıplardan oluşan cümleler öğrenip bunlarla meramını anlatabilmesi...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Bu kitabı, İlahiyat, İslamî İlimler, Arap Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık) Fakülteleri öğretim elemanları ve öğrencilerinin istifadesine sunmaktan onur duyuyoruz. Kitabın amacı öğrencinin, İsl...
%28 45,00 ₺ 32,40 ₺