Nefes Yayıncılık Kitapları

0 kişi
"Allah kozmosu altı günde mekân olarak yaratmaktadır"... Peki ya zaman olarak? "Sûfî mütefekkirler, maddî zamandan mânevî zamana geçerek zamanın hakîkatini anlamanın ancak Hak yolunun sâliki olup ân-ı...
%30 31,48 ₺ 22,04 ₺
0 kişi
Hüccetü'l-İslam İmam Gazzali, kuşkusuz İslâm prensiplerinin en yetkin yorumcularından… İhyaü Ulumi'd-Dîn ise aslında onun yürüttüğü ilmi cihadın adı… O, kendisini kurtardıktan sonra İslâm âlemine yöne...
%30 55,46 ₺ 38,82 ₺
%30 39,50 ₺ 27,65 ₺
0 kişi
Kul, rahmet-i ilâhîyi idrak etmek ve kendi aczini bilmek için ara sıra günah işler. Acz ve kulluğunu bilen tövbe etmiş demektir. Zîra tövbe, Allah’a geri dönmek demektir. “Tövbe, günah işlendiği anda...
%30 20,37 ₺ 14,26 ₺
0 kişi
“Geldi Ramazan ayı. Ey ay yüzlü yar. Oruç tut ve az uyu. Ta ki kalbin görür olsun. Kalbin boş olsun ki hal ehli olasın. Ney ol da saf ruhu bul. Ney gibi kanından dol. Tatlı şeylere zevk et. Bu karın n...
%30 23,15 ₺ 16,21 ₺
0 kişi
“Genel olarak İslam maneviyatı üzerine yapılmış çok değerli bir çalışma olduğu kadar tasavvuf alanında akademik birikimin yansıdığı bir başyapıtla karşı karşıyayız: Üzerinden tasavvufun hakîkatine ait...
%30 55,46 ₺ 38,82 ₺
%30 22,22 ₺ 15,55 ₺
0 kişi
Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurdular: "Her şeyin bir şerefesi var. Kur’ân-ı Kerîm’in şerefesi de Bakara Sûresi’dir. Bu sûrede bir âyet vardır ki Kur’an âyetlerinin efendisidir: Âyetü’l-Kürsî" Bakara...
%30 24,75 ₺ 17,33 ₺
%30 34,65 ₺ 24,26 ₺
0 kişi
Velîlerden birisi, bir gün câminin avlusunda otururken yanına bir zat gelir. Kendisine “İçeride Abdürrezzak Hoca Efendi güzelce vaaz veriyor, sen niye dinlemezsin?” diye sorar. Velî cevap vermez… Otu...
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺
%30 16,67 ₺ 11,67 ₺
0 kişi
Hz. Peygamber’in "Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi istedim" hadis-i şerifindeki "bilinmeyi istedim" kısmını, mutasavvıflar "aşk ettim" olarak yorumlamışlar ve kâinatın aşktan meydana geldiğini ifa...
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
Yaşadığı devrin manevi sahibi olan Hazret-i Mevlânâ insanlığın şifa bulmak için sarıldığı bir çok eserin de sahibidir. Hazret-i Mevlânâ’nın bütün eserleri derin araştırmalar ve incelemelere tabi tutul...
%30 23,15 ₺ 16,21 ₺
0 kişi
“Dünyaya dair her rütbe ve her ilim geçici ve dünyada kalıcıdır. Ezelî ilim ise Allah’ın kullarında kendi kabiliyetlerine göre tecelli etmesidir. Burada kullanılan tecelli kelimesine dikkat etmek gere...
%30 13,89 ₺ 9,72 ₺
0 kişi
Hz. Ömer’den naklen ifade edilir ki Resülullah (s.a.s) ashabıyla sohbet ederken birisi çıkageldi ve Peygamber’in dizinin dibine oturarak sorular sormaya başladı: “Ya Muhammed! Bana İslam’ı anlat.” Ne...
%30 22,22 ₺ 15,55 ₺
0 kişi
Nûn. Kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun. (Kalem, 1) “Nun, manasını Allah Teala’nın bildiği ve resûlü ile arasında işaret olarak kullandığı harflerdendir. Sanki Cenâb-ı Hak, ‘nun’ ile, peyga...
%30 29,60 ₺ 20,72 ₺
0 kişi
Arapçada salat, ateş manasına gelen “salye” kökünden alınmıştır. Eğri bir ağaç (odun) doğrultulmak istendiği zaman ateşte ısıtılarak düzeltilir. İnsanda da nefs-i emmarenin mevcudiyetinden dolayı birt...
%30 22,22 ₺ 15,55 ₺
%30 16,67 ₺ 11,67 ₺
0 kişi
Bakara Suresi’nin bu bölümü her şeyin hakikati olan Hz. Âdem’den bahseder ki Allah onu iki eliyle yaratmıştır. Allah’ın lütuf ve kahrı, ruh ve çamur halinde Âdem’de ortaya çıkar. Çamurun kahrı Âdem’in...
%30 34,65 ₺ 24,26 ₺
/ 5