Nefes Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Hüccetü'l-İslam İmam Gazzali, kuşkusuz İslâm prensiplerinin en yetkin yorumcularından… İhyaü Ulumi'd-Dîn ise aslında onun yürüttüğü ilmi cihadın adı… O, kendisini kurtardıktan sonra İslâm âlemine yöne...
%30 78,00 ₺ 54,60 ₺
0 kişi
Dört kapı; şeriat, tarikat, hakikat ve marifet kapısıdır. Şeriat “bilmek”, tarikat “uygulamak”, hakikat “olmak” yeridir.Bilmek; okumakla, dinlemekle mümkün olur, bu şeriatın kapısıdır. Uygulamak; anca...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
"Hayret içinde sahilsiz bir umman ve ummansız bir sahil gördüm."- İbn ArabiBurada "sahilsiz umman" ve "ummansız sahil" imgelerinin bizzat Kur'ân'a işaret ediyor olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır....
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
"Peygamberi Tanımak"; İslâm öncesi toplumlardan internet çağı toplumuna; sadece tarihi değil, günümüzü de şekillendirmeye devam eden Muhammedî Devrim üzerine, bilinenlerin dışında bir yolculuk çağrısı...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
"Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur." (Ra'd, 28)Zikir… Aşk yolunda ilk adımdır, bir şükürdür.Ahireti hatırlatır, şeytanın yaklaşmasına engel olur.Kalbi nurlandırır, yüzü aydınlat...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Cemalnur Sargut’la Açık Deniz’e YolculukMutasavvıflar Kehf sûresinin 109. ayetini şöyle yorumlar:“Bütün ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa Allah’ın kelimesi olan insân-ı kâmilin bir tek vasfını bil...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Velîlerden birisi, bir gün câminin avlusunda otururken yanına bir zat gelir. Kendisine “İçeride Abdürrezzak Hoca Efendi güzelce vaaz veriyor, sen niye dinlemezsin?” diye sorar.Velî cevap vermez… Oturu...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Hz. Âdem?in yaratılışı ve dünyaya gönderilişi, her dönemde insanların ilgisini çeken ve öğrenmek istedikleri bir konu olmuştur. Cemâlnur Sargut, bu çetrefilli ve idrak edilmesi zor konuyu verdiği örne...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
XIII. asrın son yarısı ile XIV. asrın ilk yarısında yaşamış olan Dâvûd el-Kayserî, İbnü’l-Arabî sonrası tasavvufunun en önemli konusu olan vahdet-i vücûd anlayışını felsefi bir dil kullanarak anlatmış...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Kitap Kabe'nin hakikatini, tarihçesini, Kabe'de ibadet ederken yapılan hareketlerin iç manasını, Kabe ile ilgili ayetlerin zahirî ve batinî hakîkatini anlatmak ve Kabe'den maksadın kamil insanın gönlü...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Yaşadığı devrin manevi sahibi olan Hazret-i Mevlânâ insanlığın şifa bulmak için sarıldığı bir çok eserin de sahibidir. Hazret-i Mevlânâ’nın bütün eserleri derin araştırmalar ve incelemelere tabi tutul...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Araştırmacı ve yazar Cemalnur Sargut'un beklenen yeni kitabı Bakara çıktı..Dört yılı aşkın bir çalışmanın ürünü olan Bakara, Kur'ân-ı Kerim çalışmalarının ikincisi olarak çıktı. Kur'ân-ı Kerim çalışma...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Elif, Lam, Mîm.Hayat, ilim, hikmet...Yaradılışın başlamasıyla dirilen insan, ilmini hikmete çevirip Allah'ı her baktığı yerde görmek her işittiği seste duymak derecesine ulaşınca, yaşadığını anlar, id...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
“Genel olarak İslam maneviyatı üzerine yapılmış çok değerli bir çalışma olduğu kadar tasavvuf alanında akademik birikimin yansıdığı bir başyapıtla karşı karşıyayız: Üzerinden tasavvufun hakîkatine ait...
%30 78,00 ₺ 54,60 ₺
0 kişi
Arapçada salat, ateş manasına gelen “salye” kökünden alınmıştır. Eğri bir ağaç (odun) doğrultulmak istendiği zaman ateşte ısıtılarak düzeltilir. İnsanda da nefs-i emmarenin mevcudiyetinden dolayı birt...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
“Geldi Ramazan ayı. Ey ay yüzlü yar. Oruç tut ve az uyu. Ta ki kalbin görür olsun. Kalbin boş olsun ki hal ehli olasın. Ney ol da saf ruhu bul. Ney gibi kanından dol. Tatlı şeylere zevk et. Bu karın n...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Meryem Sûresi yaratılış hakîkatini anlatırken, Allah’ın Rahman ve Rab isimlerinin tecellîlerini ve duânın hakîkatini öğretiyor. Her şeyin Allah’ın ezelî nasibi ile olduğunu ama bu nasibin ortaya çıkma...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
"Allah kozmosu altı günde mekân olarak yaratmaktadır"... Peki ya zaman olarak? "Sûfî mütefekkirler, maddî zamandan mânevî zamana geçerek zamanın hakîkatini anlamanın ancak Hak yolunun sâliki olup ân-ı...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Zaman bakımından Hz. Muhammed'den (s.a.s.) önce gelen bütün peygamberler arasında Hz Nuh (a.s.) tenzihin temsilcisidir. Zira inatçı bir putperestliğin egemen olduğu bir devirde yaşarken putları yerle...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Kul, rahmet-i ilâhîyi idrak etmek ve kendi aczini bilmek için ara sıra günah işler. Acz ve kulluğunu bilen tövbe etmiş demektir. Zîra tövbe, Allah’a geri dönmek demektir.“Tövbe, günah işlendiği anda e...
%30 33,00 ₺ 23,10 ₺