Revak Kitabevi Kitapları

0 kişi
Türkiye'de ve dünyanın hemen her yerinde tarikat hayatı bitmiş; erenlerin kadîm çerağı sırlanmıştır. İçinde bulunduğumuz, hakikatten son derece uzak fakat bir o kadar "normal" kabul edilen maneviyat i...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Seyyid Seyfullah Külliyâtı’nın ilk cildi olan Manzum Eserler, ihlâs, irfân ve aşk ile terennüm edilmiş nutuklardan oluşmaktadır. Son derece akıcı bir üslûpla ve maharetle kaleme alınmış olan Külliyât,...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Ene’l-Hakk sadasını çıkaran Mansur değil sensin. Erinî niyazı ile Tur’da feryad eden sensin. Tecellî eden nurun sahibi de talibi de sensin. Bir taraftan Yusuf şivesiyle kendini ayan edersin, bir taraf...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Bektaşi tarikati, Cumhuriyet sonrası tasavvuf araştırmaları içinde en çok ilgi çeken konulardan biri olmuştur. Ancak tüm gayretlere rağmen, bu nazenin yol hakkında tam ve doğru bilgilerin ortaya konul...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Seyyid Seyfullah Külliyatının ikinci cildi olan Risaleler, modern insanın aşina olmadığı kadim bilgiler, müellifin ledünni şerhleri ve bizzat tanıdığı zevat hakkındaki hatıraları ile okuyucuyu başka b...
%30 44,00 ₺ 30,80 ₺
0 kişi
Mısır’da yaklaşık beş asır varlığını sürdüren Bektaşî geleneğinin son postnişîni olan Ahmed Sırrı Dedebaba, aynı zamanda 20. yüzyılda Bektaşîliğin en önemli temsilcilerinden biridir. Hayatı ve eserler...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Hazret-i Fatime Validemiz, Allah’ın Habib’inin ve mü’minlerin emiri İmam Ali’nin mahbusesi, masum İmamların annesi, evliyanın ser-çeşmesi ve ancak bu şecereye bağlı olanlara tevdi edilen büyük bir sır...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu’nun son demlerine, Cumhuriyet’in kuruluş devrine şahitlik eden, Üsküdar’ın muhabbet ehli şahsiyetlerinden Rifai şeyhi Hayrullah Taceddin Efendi’nin hayatı ve nutuklarını ihtiva e...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Kâinatı bir kitap ve her zerreyi bu kitabın bir âyeti olarak gören kamil insanlardan bazıları; Kur'an ayetlerini meydana getiren harflerin batıni hikmetlerinin olduğunu beyan ederek, bu harfleri insan...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Hazret-i Mevlana, Mesnevi-i Şerif hikayeleri ile herkesin nasiplenebileceği bir sofra açmıştır. Tercümeleriyle bu sofradan istifadeyi kolaylaştıran Fazlullah Rahimi Efendi; son derece kıymetli şerhler...
%30 90,00 ₺ 63,00 ₺
0 kişi
O, her makamda ve mertebede ayrı bir yüz, her yüzde ayrı bir güzellik, her güzellikte ayrı bir aşk, her aşkta ayrı bir gamze, her gamzede ayrı bir eda, her edada ayrı bir işve, her işvede ayrı bir naz...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Hz. Peygamber'in atalarının her biri, kendi asırlarının nuranî kandili ve parıldayan meşalesiydi. Zamanlarındaki insanları tevhide ve insanî faziletlere yönlendirirlerdi. Bu ulvî şahsiyetlerin her bir...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Bu kitabı belki bir kitapçı rafında, belki de bir tanıdığının elinde gördün ve ilgini çektiği için bu satırları okuyorsun.Eğer mistik heyecanlar peşindeysen, bu kitabın sana verebileceği bir şey yok.E...
%30 34,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Mısrî Âsitânesi son postnişîni Mehmed Şemseddîn Mısrî, ârif, nâzenin, müdekkik bir âlim ve velûd bir yazardır. İzahları ve ortaya koyduğu delilleri taassuptan uzak olup; okuyucuyu düşünmeye sevk eden,...
%30 34,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Rifâiyye'nin Sayyâdiyye kolu hakkında ilk kez yapılmış geniş çaplı bir araştırmanın neticesi olan çalışma, sahasındaki boşluğu dolduracak önemli bir kaynak eserdir.Sayyâdiyye kolunun sahibi Hz. Pîr-i...
%30 70,00 ₺ 49,00 ₺
1 kişi
Vücûd/Varlık Hakikati’nin bâtını ya da derinliği, Ehlibeyt’in hakikati olup, bu konuda sınırlı sayıda eser kaleme alınmıştır. Söz konusu nâdir eserlerden biri de, Muhyiddin ibn Arabî’ye nispet edilen...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Hz. İbrahim'den kaldığına inanılan teber, mür­şid elinde ise, Âl-i Muhammed düşmanlarından teberrîye, zulme divan durmadığına ve dervişlerinin nefs putunu kırmaya azmettiğine işaret etmektedir. Teber...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Üsküdarlı Seyyid Mustafa Hâşim Baba'nın, Vâridât'ının yanı sıra dokuz mektubunu da içeren bu çalışmada, Hâşim Baba ve yolu hakkında bugüne kadar bilinmeyen pek çok husus gün ışığına çıkmaktadır. Merak...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Son dönem Bektaşi babalarından Yusuf Fahir Ataer'in, Tarih Dünyası, Yeni Tarih Dünyası, Tarih Coğrafya Dünyası dergileri ve Son Havadis gazetesinde neşrettiği yazı dizileri, ilk defa bir araya getiril...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Bektâşîlik; Ehlibeyt'in bâtınî yolunu, kendine has irfanı, nefesleri, erkânı ve fıkralarıyla Anadolu, Rumeli, Mısır, Irak, Girit gibi büyük bir coğrafyada asırlar boyunca ayakta tutmuş; kimseye benzem...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺