Şamil Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Bu eser, İmam Rabbânî (k.s.) Hazretlerinin yakın hizmetinde bulunmuş olan Halifesi, Muhammed Salih Kûlâbî (k.s.) Hazretleri tarafından, onun izniyle hazırlanmıştır. Eserde İmam Rabbânî (k.s.) Hazretle...
%30 16,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
Hz. Ebû Bekir es-Sıddîk, Müslümanların onun ağzından dökülen her harfi tabir-i caizse iğne ile kuyu kazarak araması gereken, peygamberlerden sonra en üstün makamı haiz kişidir. Bu husus mâlûm olduğu ü...
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
Bu eser, İmam Rabbânî (k.s.) Hazretlerinin yakın hizmetinde bulunmuş olan Halifesi, Muhammed Salih Kûlâbî (k.s.) Hazretleri tarafından, onun izniyle hazırlanmıştır. Eserde İmam Rabbânî (k.s.) Hazretle...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
• Bu eser, ahkam ayetlerinin tümünü kapsar.• Lügat alimleri ile müfessirlerin söz ve görüşlerinden deliller getirilip lafzi tahliller yapılmıştır.• Kitabda ki mevzular, nüzul sırasına göre düzenlenmiş...
%30 200,00 ₺ 140,00 ₺
0 kişi
El-Esas Fit'tefsir diğer tefsirlerden farklı bir tefsirdir. Farklı tarafları:Kuranın birliğini ayetin ayetlerle tefsirini yaparak ortaya çıkarmıştır.Bu birliği ispat etmenin gerekliliği ve zorunluluğu...
%30 1.250,00 ₺ 875,00 ₺
0 kişi
Ehl-i sünnetin incisi İmam-ı Azam Hazretleri’nin birbirinden kıymetli 9 eserin tamamı Arapça asıllarıyla beraber okuyucuların istifadesine bu çalışmayla sunulmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin akaidî...
%30 88,00 ₺ 61,60 ₺
0 kişi
Eser aslında imânın şûbelerinin sayısını anlatan bir hadîs-i şerîfin şerhidir. Eserin müellifi; İsmail Hakkı Bursevî (k.s.) Hazretleri, hayatın hem zorluğunu hem kolaylığını görmüş, halkın içinden gel...
%30 56,00 ₺ 39,20 ₺

Ruh

0 kişi
“Bu âciz kul, ruh ve ölüm hakkındaki bazı muteber nakilleri toplamakla şu risâleyi yazmış ki din kardeşlerine yadigâr olsun.”Anlaşılması en zor konulardan biri de ruhtur. Bunun için de âlimlere müraca...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Osmanlı'nın son ulemalarından ehl-i sünnetin savunucusu Ahmed Davudoğlu Hoca'nın yetiştiği ortamı bulgar zindanlarında çektiği işkenceleri anavatanına hicreti ve oradaki yaşadığı sıkıntıları ibretle o...
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Türkiye'nin yakın tarihini aydınlatma ve bu eksikliği belli düzeyde de olsa gidebilmek amacıyla, beş yıl öğretmenlik yapdığım Erzurum'un bana verdiği imkanlardan yararlanarak öğrencilerimin de yardıml...
%30 6,00 ₺ 4,20 ₺
0 kişi
"Hanefi mezhebinin fıkhi konulardaki görüşlerini bir arada toplayan el-Mavsıli, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve diğer büyük Hanefi alimlerininde görüşlerini belirterek islam hukukuna dair bütün meseleleri p...
%30 100,00 ₺ 70,00 ₺
0 kişi
• Peygâmberimizden nakledilen 5272 hadîsi içine alır. • Altı mu‘teber hadîs kitâbının (Kütüb-i Sitte) üçüncü kitâbıdır. • Ahkam hadîslerini içerir.• Bazı hükümler bölümüyle konunun bütünlüğü açıklanır...
%30 1.450,00 ₺ 1.015,00 ₺
0 kişi
İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin akaide dair risalelerinden biridir. Karşılıklı soru cevap olarak hazırlanan eserde kırk üç soru ve cevap bulunmaktadır. Müteallimin (talebenin) itikad konusunda kendisine so...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Ehl-i Sünnet itikadının temel metni olan İmâm-ı A'zam'ın Fıkhu'l-Ekber adlı eseri İslam'ın temel inanç esaslarını kısa ve öz bir şekilde anlatır. Ehl-i sünnet ve'l-cemaat mezhebinin temel akidesini ya...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Büyük muhaddis Ebû Dâvud’un 40 kitâb ve 5272 hadîs-i şerîf’in rivâyetinden müteşekkil, “Kütüb-i Sitte”nin üçüncüsü, büyük hâdis külliyâtı meşhûr “Sünen-i Ebû Dâvud”un edeb mevzûsu ile alâkalı hadîsler...
%30 100,00 ₺ 70,00 ₺
0 kişi
Bilcümle;Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur vakti yakındır. Onun sebebi ile Müslümanlara ve İslam'a büyük bir takviye meydana gelecektir. Onun idareciliği için, zahirde ve batında büyük bir tasarruf vardır....
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Bu kitabda; Ebü Davud'un, Kitabü'l-Fiten (Fitneler Kitabı), Kitabü'l-Mehdi (Mehdi Kitabı) ve Kitabü'l-Melahim (Meydana Gelecek Büyük Olaylar ve Savaşlar Kitabı) adlı kitabları "Ahir Zaman Hadisleri" i...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Bu eser, sadece İslamî kavramları vermekle alanında tek olma özelliğini taşır.Bu eser, erkek-kadın, genç- yaşlı, bilen-bilmeyen, İslam'a göre yaşamak isteyen herkesin rehber kitabıdır.Bu eser, insanla...
%30 480,00 ₺ 336,00 ₺
0 kişi
Dostu ve düşmanı tarafından anlaşılması zor ve örtülü şahsiyeti hakkında “velî, sırlı, acaib, efsunlu, bilmece” vesâir tâbirlerle yorumlar yapılan ve Üstad Necib Fazıl’ın “Abdülhamîd’i anlamak her şey...
%30 54,00 ₺ 37,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Şamil İslam Ansiklopedisi 5. Cilt
%30 80,00 ₺ 56,00 ₺