Tenvir Neşriyat Kitapları

0 kişi
Bu ma‘nevî reçete, bütün yazdıklarımızın fevkinde bir sür‘atle te’lîf edildiği gibi, hem umûma muhâlif olarak tashîhâta ve dikkate vakit bulmayarak, te’lîfi gibi ğâyet sür‘atle, ancak bir defa nazarda...
%25 7,50 ₺ 5,63 ₺
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Mü’minlerde nifâk ve şikâk, kin ve adâvete sebebiyet veren tarafgîrlik ve inâd ve haset, hakîkatçe ve hikmetçe ve insâniyet-i kübrâ olan İslâmiyetçe ve hayât-ı şahsiyece ve hayât-ı ictimâiyece ve hayâ...
%25 9,50 ₺ 7,13 ₺
0 kişi
Zındıka ve küfr-ü mutlaka karşı Risâle-i Nûr’un bir müdâfaânâmesidir. Ve bu hapsimizde hakikî müdâfaânâmemiz dahi budur. Çünki yalnız buna çalışıyoruz. Bu risâle, Denizli Hapishânesi’nin bir meyvesi v...
%25 12,50 ₺ 9,38 ₺
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu risâlenin sebeb-i te’lîfi, gayet mütecâvizâne ve gayet çirkin bir tarz ile hakaik-i îmânîyeyi tezyîf edip; bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurâfe deyip, dînsizliği, tabiata bağlayarak; Kur’ân’a hücu...
%25 7,50 ₺ 5,63 ₺
0 kişi
Azametli bahtsız bir kıt‘ânınŞânlı tâli‘siz bir devletinDeğerli sâhibsiz bir kavmin reçetesiVeyâhudBediüzzamân’ın Münâzarât’ı
%25 13,50 ₺ 10,13 ₺
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Bazı vilâyetlerde tâife-i nisâdan samîmî ve harâretli bir sûrette Nûrlara karşı alâkalarını gördüğüm ve haddimden pek ziyâde, onların Nûrlara ait derslerime i‘timâdlarını bildiğim sıralarda, mübârek I...
%25 10,50 ₺ 7,88 ₺
0 kişi
İnsanların en büyük rehberi ilimdir. Kur’ân’ın ilk emri “Oku!”dur. “Bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu?” mealindeki âyette, insanlık için ilmin çok büyük bir öneme sâhip olduğuna dikkat çekilmişti...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Öncelikle Küçük Sözler’in ilk te’lifi ve daha sonraki te’lifleri üzerine bâzı küçük îzâhlarda bulunalım. Bilindiği gibi Üstâd Hazretleri, 1926 yılında Van’ın Erek Dağı eteklerindeki inzivâ mahallinden...
%25 10,50 ₺ 7,88 ₺
0 kişi
Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a mahsûstur. Salât ve selâm Hâtemü’l-Enbiyâ Efendimiz Muhammed’e (A.S.M), O’nun âl ve ashâbına olsun...Mantık ilmine d...
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
Eserler:1- Küçük Sözler2- Haşir Risalesi3- Ayetü’l-Kübra Risalesi4- Meyve Risalesi5- Tabiat Risalesi6- Hastalar Risalesi7- İhlas Risaleleri8- Uhuvvet Risalesi9- Ramazan-İktisad-Şükür Risaleleri10- Gen...
%25 140,00 ₺ 105,00 ₺
0 kişi
Onuncu Söz’ün kıymeti tamamıyla takdîr edilmemiş. Ben kendi kendime husûsî belki elli defa mütâla‘a etmişim ve her defasında bir zevk almışım ve okumaya ihtiyâç hissetmişim. Böyle bir risâleyi bazılar...
%25 10,50 ₺ 7,88 ₺
0 kişi
Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve hakda bilmelisiniz. Evet, kuvvet haktadır ve ihlâstadır. Haksızların kuvveti dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlâs ve samîmiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar.
%25 9,50 ₺ 7,13 ₺
0 kişi
Elbette ve elbette ve kat'i olarak şimdi bu memlekette ehl-i siyaset garba (batıya) ve ecnebiye (yabancı devletlere) verdiği manevi rüşvetin on mislini müsalemet-i umumiyeyi (insanlığın barışı) ve tam...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺