Bayram Ali Çetinkaya

Akademisyen yazarlardan olan Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya 1967 yılında Konya’da doğmuştur. Ankara İlahiyat Fakültesini 1990 yılında bitirip akademik hayatına Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsünde devam etmiştir. Yüksek lisans ve doktorasını enstitüde tamamladıktan sonra 1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesine araştırma görevlisi olarak atanmıştır.  Yazar, doçentliğini de burada tamamladıktan sonra 2009 yılında profesör olmuştur. Birçok üniversitede farklı görevlerde bulunan Bayram Ali Çetinkaya halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Eserlerine bakıldığında İslam tarihi, önemli mutasavvıfların hayatları ve eserleri, din ve felsefe ilişkisini ele alan konular gibi içerikleri tercih ettiği görülmektedir.  Yazarın ilahiyatçı kimliğinin yanında felsefe alanında da ön planda olduğu görülmektedir. Yüksek ihtisasının çoğunu felsefe alanında görmesi sebebiyle eserlerinde de felsefe ile ilgili konulara çokça yer vermiştir.Bayram Ali Çetinkaya Kitapları
1 kişi
Bilim, felsefe ve aklî düşüncedeki gelişmenin –Gazâli sonrası için- sonucu ve alameti olarak İslâm dünyası, uygarlık tarihine iki önemli medeniyeti “hediye” etmiştir: Endülüs Medeniyeti ve Selçuklu/Os...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Akıl, Hakim olan Allah'ın yarattığı ruhani bir cevherdir. O aynı zamanda kalpte var olarak doğru ile yanlışı birbirinden ayıran bir nurdur. Rehberliğinin yanında akıl, insana özgü bir bilme ve bilgi e...
%32 40,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
Düşünce tarihi, bir anlamda insanlığın tarihidir. İnsanlığın ortaya koyduğu medeniyetler, bu düşünce ve felsefe birikiminin verimli neticeleri olarak ortaya çıkarlar. Hakim ve baskın görüş olarak iler...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Ruh ve maddeden teşekkül eden insan, erdem ve erdemsizliklerin de fâili durumundadır. Bir başka ifadeyle erdem ve haz arasında varlığını gerçekleştiren insan için ahlâkî prensipleri hayat rehberi hali...
%32 50,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
İlk olarak Arap(lara) Yarımadasına gelmiş olan İslam’ın evrensel bir din oluşu, bütün dünyaya yayılmasına sebep olmuştur. İslâm’ın yayılması ve taraftar bulması büyük bir hızla gerçekleşmiş, Arapların...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
1 kişi
Fikir tarihi içerisinde önemli bir tefekkür sahası olan İslam Felsefesi, özgün bir düşünce sistemi/sistematiğidir. Onun özgünlüğü, vahiy ve aşkın alandan beslenmesinin yanında, kendi içerisinde eleşti...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
1 kişi
Temelleri Antikçağda atılan Ortaçağ düşüncesi, yaygın kanaatin aksine felsefe tarihinde bir fetret devrini temsil etmez. Bununla beraber, bu çağda üretilmiş düşüncenin temelinde dini kaygılar olduğu i...
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
İncelikler ve zarafetler kitabı bu. Modern zamanlarda artık kanıksanan ama gönül yıkma potansiyeli olan olumsuz davranışları tashih etme kılavuzu aslında. Serçesi ölen çocuğa taziyeye giden bir Peygam...
%25 15,74 ₺ 11,81 ₺
0 kişi
Şemseddin Günaltay, gerek zihinsel alanda gerekse eylemsel alanda hareketli ve kırılgan bir dönemde ortaya çıkmıştır. O, yorgun ve hasta Osmanlı ile yeni Türkiye arasında bir köprü olan ender fikir ve...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
1 kişi
İhvan-ı Safa topluluğunun ortaya koyduğu külliyat ve yapıp-ettikleri gözönünde bulundurulduğunda, onların bilimi, felsefeyi ve dini ideolojik amaçlar için kullandıkları söylenebilir. Ancak bu alanlarl...
%28 44,00 ₺ 31,68 ₺
0 kişi
Savaş alanlarındaki yenilgiler; toprak kaybı, ordunun çağın gereklerine göre modernize edilememesi, yönetim felsefesinin kaybolması, devletin diyaretsiz askerî ve sivil bürokratlarınca idare edilmesi...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
İnsan, var olmasıyla birlikte, düşünce ve tefekkürün haz ve çekiciliğinden kendisini alamamıştır. Çünkü insanı özgün, orijinal ve ayrıcalıklı kılan en önemli yönü, bu niteliklerinde gizlidir. Düşünen...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Sevgisi yeryüzünde yaşayan her varlığı içine alan Kutlu Peygamber (s), Allahın bütün yaratıklarına, dünyada eşine rastlanmayacak kadar büyük şefkat ve merhamet gösteren bir insandı. Rahmet ve sevgisi;...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Medeniyetler, sahip oldukları şehirlerle (medînelerle) şekillenmektedirler. Zira şehirler, uygarlıkları varlık âlemine taşıyan ve onları sergileyen yerkürenin yerleşim merkezleridir. İslâm medeniyeti...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
1 kişi
İslam düşüncesinin tarihsel tecrübesine odaklanan İslam Düşüncesi Tarihi Siyasetten İrfana, İslam düşünce tarihindeki belli başlı düşünce anlayışlarının, felsefi ve siyasal açılımlarını, insan, siyase...
%28 70,00 ₺ 50,40 ₺
0 kişi
Bir dere kıyısında yüksek bir duvar vardı. Duvarın üstüne de, susamış dertli bir kişi çıkmıştı. Suya ulaşmasına, susuzluğunu gidermesine o duvar engel oluyordu. Ansızın suya bir kerpiç parçası attı. S...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Kadim bir medeniyet olan İslâm medeniyeti, içinde barındırdığı çeşitli ırk, din, renk, mezhep ve inanç gruplarıyla evrensel bir uygarlığın işaretlerini vermiştir ve bu durum el’an devam etmektedir. İs...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Türk-İslâm tarihinin en önemli simalarından olan Hoca Ahmed Yesevî, taşıdığı ahlak felsefesini Hikmetler’iyle insanlara ulaştırmaya çalışan, toplumu “ahlak” ile fazîletlendirmeye gayret eden öncü şahs...
%26 25,00 ₺ 18,50 ₺
0 kişi
Aşkın kitabını yazan Hoca Ahmed Yesevî, Türkistan’dan Anadolu’ya, oradan Avrupa’ya ve bütün dünyaya erdemi, bilgeliği yaydı ve Anadolu irfânının çok farklı coğrafyalara ulaşmasına vesile oldu. Onun sö...
%26 25,00 ₺ 18,50 ₺
0 kişi
Çağın kaotik, ideolojik olarak bağnaz ve modası geçmiş fikirlerinin aklımızı, modern ahlakî marazların kalbimizi karartmasına izin vermemeliyiz. Yüreklerin kar gibi tertemiz kaldığı bir halin ve selim...
%25 22,22 ₺ 16,67 ₺