H. Fehim Üçışık

Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık, 1943 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Üçışık, 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.  Eğitim hayatını burada sonlandırmayıp hayatına akademisyen olarak devam etme kararı almıştır. 1982-1992 yılları H. Fehim Üçışık için akademik olarak oldukça başarılı geçmiş ve 1992 yılında bu başarısı Profesör unvanı ile taçlanmıştır. 2001 yılında emekli olana kadar çeşitli kurumlarda rektör yardımcılığı, dekanlık, müdürlük ve danışmanlık gibi çeşitli görevleri üstlenmiştir. Halen Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dekan olarak görev yapmaktadır.H. Fehim Üçışık Kitapları
0 kişi
Bu kitapta, 900.000 konut için verilen kredilerin dönmeyip eridiği, konut kredilerinin dövize endekslenmesinin önemli sorunlara yol açtığı, arazi ve arsa bedelleri için hem kredi kullanan konut üretic...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Bu kitapta, - Üniversiteye girişte lise birincileri kontenjanı, ortaöğretim başarı puanı, alan içi tercih ve alan dışı tercih, katsayı gibi uygulamaların İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine aykırı old...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Önsözüne göre, dehşetten ve yoksulluktan kurtulmuş insanların, içinde, söz ve inanma hürriyetlerine sahip olacakları bir dünyanın kurulması en yüksek amaçtır.Lozan...
%25 90,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
Spor konusundaki başlıca düzenlemeler, 658 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında...
%25 58,00 ₺ 43,50 ₺
0 kişi
Sağlık Hukuku alanında çok sayıda Kanun düzenlemeleri yürürlükte bulun­maktadır. Bunların başlıcaları 11.04.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şu­abatıSan´atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 14.05....
%25 58,00 ₺ 43,50 ₺
0 kişi
Bu kitapta, Asgari ücret tespitinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine aykırı olarak işçinin ailesinin göz önünde tutulmadığı, Asgari ücretin net hesaplanıp brütmüş gibi uygulandığı, 2000 yılından so...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Siyasette sosyal güvenlik vaat ve uygulamalarının önemli bir belirleyici olduğu,Zaman zaman ihale yolsuzlukları, içi boşaltılan bankalar, örtülü veya açık devalüasyonlar gibi pek çok yükü taşıyabildiğ...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Asgari ücretin, tarımda taban fiyat, sanayi ve ticarette enerji bedeli gibi ekonominin ve sosyal hayatın önemli belirleyicisi olduğu, Asgari ücretin bir dönem, prime esas olan taban gelirin altında ka...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
1982 Anayasasında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin ücret hakkı konusundaki hükmüne yer verilmediği,Asgari ücretin net hesaplanıp brütmüş gibi uygulandığı,Ülke düzeyinde tek asgari ücret uygulaması...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Genel Sağlık Sigortasının Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanuna benzer şekilde düzenlendiği,Sağlık hizmetlerinin parasız sunulmasını savunan bazı kesimlerin primsiz Sağlık Kütüğü h...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Süresiz Gelir Ortaklığı Senetleri çıkarılması gibi somut çözüm önerileri bulacaksınız.
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Sağlık mesleklerinde çalışanların hepsine bir çerçeve kanunla oda ve birlikler kurma imkânı tanınması gibi somut çözüm önerileri bulacaksınız.
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Hekimlerin Devlet hizmeti uygulamasının askerlik yerine yapılan vatan hizmetine dönüştürülmesi gibi somut çözüm önerileri bulacaksınız.
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Bu kitapta,Siyasette sosyal güvenlik vaat ve uygulamalarının önemli bir belirleyici olduğu,2005 yılında 5,6 milyon çocuğa yeterli yiyecek, giyecek, barınak, eğitim ve koruma sağlanamadığı,Yoksulluk sı...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
1982 Anayasasının üniversitelerin, Devlet tarafından kurulmasının yanısıra, kazanç amacı gütmemek şartıyla vakıflarca da kurulabilmesini ve bu üniversitelerin, mali ve idari konuları dışındaki akademi...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Sosyal güvenlik, kişilere, insan şeref ve haysiyetine uygun yaşayış seviyesi için gerekli ve yeterli mali imkânlardan yoksun kaldıkları işsizlik, hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık gibi kanunla düze...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
Bu kitapta,1999 yılında emekli aylıkları ile prime esas kazanç tutarları arasındaki bağlantı kesildiğinden, emekli aylıklarının, eski usule göre olması gerekenin yarısından dahi düşük olduğu,Hem emekl...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Sağlık Hukuku alanında çok sayıda Kanun düzenlemeleri yürürlükte bulun­maktadır. Bunların başlıcaları 11.04.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şu­abatıSan´atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 14.05....
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta,İş imkânlarındaki artışın nüfus artışının çok gerisinde olduğu,Emek gelirleri İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine uygun olarak belirlendiğinde mevcut iş imkânlarıyla 100 milyondan fazla ins...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Bu kitapta,- Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın kurdukları şirketlerin yurtdışında tasarruf üreten çeşitli ülkelere ilham kaynağı olduğu,- 1983 yılında işçi şirketi sayısının 322, ortak sayısının 3...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺