İmam-ı Gazali

İmam-ı Gazali 1058 yılında Horosan Tus Şehrinde dünyaya geldi. İlk Öğrenimini Ahmed bin Muhammed er Razikani'den aldı. daha sonra Cürcan şehrine gitti ve Ebu Nasr el İsmali'den dersler aldı. 

Bu dönemde itikadi düşünce olarak Ebü'i hasan Eş'ari'den ameli görüş olarak Şafii'likten etkilendi. Hocasının vefatı üzerine Büyük Selçuklu Devleti veziri Nizamülmülk ile görüşmeye gitti. Bir toplantı sırasında diğer bilginlere göre daha iyi cevaplar vererek üstünlüğünü kanıtladı. 1091 senesinde Bağdat Nizamiye Medresesine Baş Müderris olarak tayin edildi. 

urada kısa sürede büyük saygınlık kazandı. Gazzali Sufizm'e yöneldi ve bu alanda yoğunlaştı. Bu ilgiden dolayı hac arzusu ile medresedeki görevini bıraktı ve Bağdat'tan ayrıldı ve Şam'a yerleşti. 1097 yılında Hac'a gitti. 

1106 yılında Nizamülmülk'ün oğlunun ricası üzerine Nişabur Nizamiye Medresesinde eğitim vermeye başladı. 

Tus'a dönerek yaptırdığı Tekke'de müritleri ile birlikte Sufi bir yaşam sürdü. 1111 yılında İran'ın Tus şehrinde vefat etti. İmam-ı Gazali edebi yönü incelediğinde Mısırlı bilim adamı Abdurrahman Bedevi Gazzali'nin 457 adet eser yazdığını dile getirmiştir. 75 adet kitabı ise günümüze kadar gelmiştir.

İhya-u Ulumi'd-din Gazali'nin en çok bilinen ve en büyük eseridir. Bu eserinde fıkıh ve tasavvuf konularını işlemiştir. İmam-ı Gazali Kitapları
0 kişi
İmam-ı Gazali'nin "Minhacü'l Âbidin" orijinal isimli bu eserinde; kulların, ibadetlerini hangi şartlarda ve ne şekilde yapacakları, dünya ve ahiret saadetine nasıl erişecekleri açıklanmaktadır. İlmin...
%32 27,00 ₺ 18,36 ₺
0 kişi
Ömrünün son senelerinde yazdığı bu risalede Gazali gençlik çağından beri hakikati nasıl araştırdığını, taklidî akıdelerden kurtulup “yakîn”hasıl etmek için ne yolda çalıştığını açıklamakta ve bedihî b...
%28 11,00 ₺ 7,92 ₺
0 kişi
İmam-ı Gazali’ nin en büyük eseri olan İhya-u Ulum’id-din, her dönem Müslümanlar için ilk akla gelen başvuru kaynağı olmuş ve bu esere büyük güven duyulmuştur. İhya-u Ulum’id-din içinde yer alan konu...
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
İnsanın saadeti; Allah (c.c.)’ı bilmektir. Peygamberlik ve velilik, insanın yaradılışı, kalbin varlığı, ruh ve mahiyeti, ölüm ve hakikati, ilim öğrenmek, komşu hakları, büyük ve küçük günahlar, tevbe...
%27 50,00 ₺ 36,50 ₺
0 kişi
Kalp lafzından maksat ve gaye, insanoğlunun anlayan ve olayların hakikatini bilen merkezi olduğunun anlaşılmasıdır. Nadiren de göğüsteki et parçası kast olunur. Çünkü o latife ile kalbin cismi arasınd...
%32 15,00 ₺ 10,20 ₺
0 kişi
Hiç şüphesiz ki ilim bir nurdur. Allah için ilim tahsil etmek ibadettir. İlmi aramak cihaddır. Bilmeyene öğretmek sadakadır. İlmi müzakere etmek tesbihtir. Allah ancak ilimle bilinir ve Allah’a ancak...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
%28 12,96 ₺ 9,33 ₺
1 kişi
El-Münkız mine’d-dalal, Gazâlî’nin kendi düşünce dünyasındaki büyük değişim ve gelişim sürecini anlattığı eseridir. Bu eser, İslam kültüründe örneğine az rastlanır bir otobiyografi olması yanında V. (...
%28 18,52 ₺ 13,33 ₺
%38 18,00 ₺ 11,16 ₺
%32 27,00 ₺ 18,36 ₺
0 kişi
Eser, manevi terbiye yolunun esaslarını, edeplerini, ölçülerini, temel ahlaklarını, ilimlerini konu etmekte; Ehl - i sünnet itikadına aykırı olan görüş, mezhep düşünceleri değerlendirip reddetmektir....
%23 14,81 ₺ 11,40 ₺
%30 16,67 ₺ 11,67 ₺
0 kişi
İmam-ı Gazali, yaşadığı döneme damgasını vurmuş bir din alimidir. Gazali’nin eserleri günümüzde de değerini korumakta, en çok okunan ve başvurulan İslami temel kaynak eserler arasında yer almaktadır....
%32 18,00 ₺ 12,24 ₺
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Hamd, yüce Allah’a (c.c) aittir. O Allah ki insanı en güzel şekilde yarattı, onun vücuduna denge verdi, kalbine iman nurunu akıttı, o nur ile kendisini süsleyip güzelleştirdi. Yüce Allah insana konuşm...
%23 25,00 ₺ 19,25 ₺
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Mükâşefetü’l-Kulûb konu itibariyle tasavvufî bir eserdir. İçerik itibariyle kalpleri hassas bir İslâmi hayata sevk etmeyi, oraya saf bir İslâmî hayatı sıkıştırmayı hedef edinen bir eserdir. Mükâşefetü...
%32 65,00 ₺ 44,20 ₺
%28 45,00 ₺ 32,40 ₺
/ 11