İsmail Hakkı Uzunçarşılı

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1888 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası, Uzunçarşılı Mehmet Latif Efendi, annesi Ratibe Hanımdır. 

İlk eğitimini Nişancı Mahalle Mektebinde ve İplikhane Mektebinde tamamlamıştır. Soğuk çeşme Askeri Rüştiyesinde orta eğitimine başlamış ama iki yıl sonra Bayezit Merkez Rüştiyesine geçiş yapmış ve 1904 yılında buradan diplomasını almıştır. Lise eğitimini Mercan İdadisinden 1909 yılında mezun olmuştur. 

1912 yılında İstanbul Darülfünun'un Edebiyat Bölümünden başarı olarak mezun olmuştur. Kütahya İdadisinde Tarih Öğretmeni olarak sekil yıl görev yapmıştır. Kütahya'nın tarihi belgelerini toplayıp Kütahya Şehri Tarihine dair bir kitap hazırlamış ve bu kitap İstanbul'daki Maarif Vekaleti tarafından yayımlanmıştır. 

Kuvayi Seyyari'de fahri hizmette bulunmuştur. Kütahya'daki milli direniş hakkında Ankara'ya raportörlük yapmıştır. Kastamonu'da çıkartılan yerel Açık Söz gazetesine yazdığı yazılarla yeni Kastamonu valisi Rafet Canıtez'in ilgisini çekmiş ve onun Ankara merkezden isteği ile Kastamonu İdadisinde tarih öğretmenliği görevine atanmıştır. 

Cumhuriyet ilanından sonra 1924 yılında Karası Maarif Müdürü ve sonra Balıkesir İlköğretim Müdürü görevinde bulunmuştur. 1925 yılında Ankara merkeze bağlı Maarif Vekaleti Genel Müfettişi olarak görev yapmıştır. 

Yazar, teftiş için gittiği vilayet merkezlerinde vilayet arşivleri ve diğer tarihsel yapıtlar üzerine çalışmalar yapmıştır. 1926-1950 yılları arasında ilk Balıkesir milletvekili olarak görev yapmıştır. 

1932-1938 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde dersler vermiştir. Üniversite reformundan sonra, "Ordinaryüs Profesör" olarak Edebiyat Fakültesinde öğretim görevi yapmıştır. Türk Tarih Kurumunda görev yapmıştır.  Yazar 1977 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı Kitapları
0 kişi
Tarih meraklılarına şunu söyleyeyim ki Osmanlı tarihini yalnız basma eserlerden okurlarsa pek noksan ve kısmen de hatalı malumat elde etmiş olurlar; altı buçuk asırlık devamlı bir tarihi olan Osmanlı...
%10 36,00 ₺ 32,40 ₺
%10 55,00 ₺ 49,50 ₺
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapukulu Ocakları 2Türk Tarih Kurumu Yayınları
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Cumhuriyet dönemi tarihçiliğimizin öncü adlarından İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın makalelerinden bir demet. Osmanlı tarihinin on altı portre. Sanat, siyaset, bilim, kültür dünyasından seçme kişiler, kim...
%35 44,44 ₺ 28,89 ₺
0 kişi
Cumhuriyet dönemi tarihçiliğimizin öncü adlarından İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın makalelerinden ikinci bir demet. Bu kitapta, Osman Gazi'de II. Abdülhamid'e kadar Osmanlı hanedanı mensuplarının hem öze...
%35 60,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
On dokuzuncu asrın son yarısındaki Türk İnkılabı tarihinde mühim rolü ve mevkii bulunan ve mutlakıyyet-i idare yerine meşruti bir devlet vücuda getirmek için çalışan ve nihayet Abdülaziz''in ölümünde...
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Üç ayda bir yayımlanan Yeni Deniz Mecmuası, 19. sayısıyla yine birbirinden özel dosyaları meraklılarına sunuyor.Deniz kültürünü her boyutuyla derinlemesine ele almaya devam eden ve “Rüzgâr esmeden den...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarih ve kültürümüzün vazgeçilmez kaynağı hiç şüphesiz Osmanlı arşivleridir. Arşivlerimiz içinde önemli bir yeri de Hazine-i Hümayun evrakı diye anılan Osmanlı Saray Arşivi almaktadır. Son beş-altı yü...
%10 5,00 ₺ 4,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Uzunçarşılı’nın ilk baskısı 1942’de çıkan ve o tarihten bu yana hiç basılmamış bulunan eserinin ikinci baskısıdır. Kitabın ilk bölümleri Osmanlı Devleti’nde bilhassa XVIII. asrın son yarısındaki iç ka...
%10 12,00 ₺ 10,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı Tarihi''nin bu üçüncü cildi, muhtelif bölümlerdeki vekayiin ve siyasi, askeri ilmi, edebi, ekonomik hadiselerin çokluğu sebebiyle mecburi olarak iki kısma ayrılmış ve birinci kısmın yirmi yedi...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı devletinin kurulmasından itibaren onbeşinci asır ortalarına kadar olan ve bir buçuk asırdan ziyade süren devir, kaynak itibariyle çok noksandır; hele ilk devirlere ait belgeler ve kaynakları y...
%10 46,00 ₺ 41,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Niyazi Bey aslen Manastır'ın, Resne kasabasındandı. Harbiye mektebinden çıkmıştır. Cesur, hamiyetli bir zat olup meşrutiyet ilanının arifesinde seksen sekizinci alayın Resne'de bulunan üçüncü taburund...
23,15 ₺
Tükendi
0 kişi
Fatih Sultan Mehmed''in babasına vekalet ettiği tarihte Edirne''de Hatunili kadısına hükmü: Mektubunu alınca hemen idaresindeki köylerin halkı ve kethüdalarını alıb gelmesi Süzebolu ve Vize''de incele...
%10 5,00 ₺ 4,50 ₺
Tükendi
0 kişi
İkinci Abdülhamid hükümdar olduktan sonra harici ve dahili birçok müşkilat ve tehlikelerle karşılaşmıştı. Siyasi vaziyetin Türkiye aleyhinde temadisi, Rus seferinin muvaffakıyetsizlikle netice vermesi...
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
Tükendi
%10 26,00 ₺ 23,40 ₺
Tükendi
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺