Muhammed B. Salih el-Useymin

Muhammed B. Salih el-Useymin 29 Mart 1929 tarihinde Uneyze'de dünyaya gelmiştir. Uneyze’de bazı medreselerdeki hocalardan ders almıştır. Suûd Üniversitesi Şeriat Fakültesinden mezun olmuştur.

Abdurrahman b. Nâsır es-Sa‘di’nin talebesi ve daha sonra Uneyze kadısı olan Muhammed b. Abdülazîz el-Mutavvi‘den akaid, fıkıh, nahiv, sarf; Kadı Abdurrahman b. Ali b. Ûdân’dan fıkıh ve ferâiz; Abdürrezzâk Afîfî’den Arap dili ve edebiyatı okumuştur. Riyad’da 1952 yılında açılan lise seviyesindeki el-Ma‘hedü’l-ilmî’yi'de dersler almıştır. Suûd Üniversitesine bağlı el-Ma‘hedü’l-ilmî okullarının program komisyonlarında yer aldı, bazı ders kitaplarını yazmıştır. Kendisine teklif edilen kadılık görevini kabul etmeyen yazar, 2001 yılında hayatını kaybetmiştir. Muhammed B. Salih el-Useymin Kitapları
0 kişi
Allah'ın ve Rasulünün çağrısına uyan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'im ümmeti (sahabe, tabiin ve onlara en güzel şekilde tabi olanlar) hak yolda yürümüş; akide, ibadet, ahlak ve terbiye yönünden...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Bu eserin, bu konudaki eserler arasında mümtaz bir yeri vardır. Zira karmaşıklıktan ve gereksiz ayrıntılardan uzak olması, güzel misallerle konuyu net ve tatmin edici bir üslupla ortaya koyması ve ehl...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Allah Rasulü (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz helal de bellidir, haram da. Bunlar arasında çoğu insanların bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve namusunu ko...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Ehli sünnet vel-cemaat kimlerdir? Kâfirlerin islâm dinine girmeleri vâcib midir? Allahın isimleri sınırlı mıdır? Allahın görülmesi konusunda selefin görüşü nedir? Cinler gaybı bilirler mi? Yecûc ve me...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Bir Müslüman için Allah'ın (islam'ın) hükümlerini öğrenebileceği kaynaklardan biri de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünnetidir. Yani hadis-i şerifleridir. Yüce Allah, kendisiyle vah...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
%25 400,00 ₺ 300,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İbadet ve uluhiyet tevhidine ilişkin dalâlet fırkalarının ortaya attığı şüphelere cevap vermek amacıyla özlü bir şekilde yazılan risaleyi değerli ilim adamı, akide ve fıkıh otoritesi Muhammed es-Salih...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Gayemiz; İnsanları gerçek ve sahih anlamda Allah sevgisine davet etmek, bu da ancak takva ve taatle olur. Ayrıca insanları Resulullah sevgisine davet etmek ki, bu da, O'na uymak ve kendisini en güzel...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam'ın iki ana kaynağından ikincisi olan sünnetin sübutunu araştırmak, hadislerin sahihini sakiminden, sağlamını çürüğünden ayırdetmek ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yalan ve uydurma olan ri...
%25 5,00 ₺ 3,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Kuranı anlamak önemli olduğu gibi doğru anlamak da çok önemlidir. Tarih boyunca çıkan sapkın fırkaların Kurandan kendilerine delil getirmesi Kuranın yanlış anlaşılabileceğini ortaya koyan bir gerçekti...
%25 6,00 ₺ 4,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Kişiye kabirde sorulacak dinin esaslarına ilişkin üç soru: Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin nedir? sorularıdır. Bu konularda Kitap ve Sünnet çerçevesinde bilgilenmek dünya ve ahiret saadeti için vaz...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşananlardan (hadislerden) örnekler getirerek yaşanan bazı ihtilaflara rağmen sahabilerin arasına tefrika/ayrılık girmediğini, bunun bir ictihad ol...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
Tükendi
10,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Şüphesiz ki amellerin en üstünlerinden biri namazdır/sulattır. Ahirette ilk sorulacak soru ve kişinin Müslümanlığının kendisi olmayınca son bulacağı anahtardır da aynı zamanda namaz. Yüce Allah, Tevbe...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu sureye verilmiş olan isimlerin sayısı ondan fazladır. Araplar, ismin çokluğunun müsemmanın şanına delalet ettiğini söylerler. Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Bu surenin de taşıdığı her ismin, su...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Allame İbn Kayyım el-Cevziyye'nin (ö. 751h) “et-Turuku'l-Hükmiyye fi's-Siyâseti'ş-Şer'iyye” adlı kitabının bazı bölümlerinin Muhammed b. Salih el-Useymin tarafından ihtisar edilmek suretiyle yapılan ş...
%25 11,00 ₺ 8,25 ₺