Mustafa Gündüz

Mustafa Gündüz 15 Ekim 1963 yılında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlamış ve sonrasında yine aynı üniversitede Basın ve Terör balıklı çalışma ile doktorasını yapmıştır. Önce doçent sonrasında ise profesör ünvanını almıştır. Bir çok çeşitli devlet okullarında öğrenim görevlisi ve okul müdürlüğü yapmıştır.

Mustafa Gündüz Kitapları
0 kişi
Yurttaşlık, Klasik Grek siyasal kültürünün oluşumundan bu yana Batı siyasal düşüncesinin anahtar kavramlarından birisi olmuştur. Özellikle Fransız Devrimi sonrası bütün dünyanın gündemine gelen yurtta...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Öğrenmek ve öğretmek temalı bir eylem olan eğitim, insanlığın en kadim olgularından biridir ve her medeniyetten bugüne aksetmiş zengin bir mirasa sahiptir. Türk Eğitim Tarihi ise bu mirastan en fazla...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Türkiye’nin modern tarihini konu alan bu kitapta, Osmanlı modernleşmesinden Atatürk’ün ölümüne kadarki süreç, kronolojik olarak işlendi. Cumhuriyet döneminin modernleşme süreci ise farklı alanlara ili...
%10 46,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
Gençlerin, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının hayatlarına ve uygulamalarına bakıp örnek alabileceği birer başarı hikâyesi yazılmasının amaçlandığı bu çalışma ‘’İyi öğretmeni tanımayan, iyi öğretmen...
%10 36,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
Türkiye’nin maârifi, kökleri yüz elli yıl kadar eskiye dayanan yapısal sorunlarla doludur ve bu sorunların çözümü için radikal dönüşümlere ihtiyaç vardır. Eğitim dünyamızın hâkim zihniyeti, başka mill...
%20 46,00 ₺ 36,80 ₺
0 kişi
Tarih lisans programlarında okuyan öğrencilere, Türk tarihinin öncülerini tanıtması yanında tarih meraklılarına genel bir tarihçilik kültürü sunmasını amaçladığımız Türk Tarihçileri kitabımız, okurlar...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
Her dönem ve çağ yetiştirdiği özel isimleriyle hatırlanır. Osmanlı düşünce tarihinde Ahmed Cevdet Paşa bu istisnai isimlerin başında gelir. Onun son derece üretken yaşam öyküsüne bakıldığında geleneks...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
Tanzimat yıllarında oluşmaya başlayan Batıcı, Türkçü ve İslâmcı paradigmalar, kültürel ve bilimsel miraslarını işleyerek, en yüksek düzeyini 2. Meşrutiyet döneminde oluşturmuştur. Bu ideolojilerin en...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
"II. Meşrutiyet aydınlarının 'Türk Frobeli' diye adlandırdıkları Satı Bey'in Türkiye'de çağdaş öğretmenliğin ve eğitim biliminin gelişmesine önemli katkıları vardır. Satı Bey, geleneksel içerikle mod...
%28 18,52 ₺ 13,33 ₺
0 kişi
Dünyanın çok ciddî bir ahlâk sorunu ile karşı karşıya olduğu herkesin malûmudur. Üstelik, bu sorun geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde çok ve yoğun bir biçimde hissedilmektedir. İnsanlık tarihi boyunca,...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Vazife ve Mesuliyet kitapçıklarının çevrim yazı ve incelemeyle yayımlanması Türk eğitim tarihine, son dönem Osmanlı toplumunda modernleşmenin zorunlu bir gereği olarak ortaya çıkan kamu eğitimi düşünc...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
Eğitim, bir kelimeyle akla gelebilen her şeyi kapsayıcı ve bilgiç bir bakışla izah ettiğini düşünenler için anahtar bir kavram.Eğitim, üzerinde kolayca yazılıp çizilen, hemen herkesin görüş belirttiği...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Türkiye’nin Toplumsal Sorunları Anı Yayıncılık
%10 46,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
Komşuluk, sosyal etkileşimin farklı boyutlarıyla yoğun bir şekilde yaşandığı toplumsal bir olgudur. Bu olgu, sosyal bilimlerin pek çoğunun inceleme alanına girmesine rağmen, daha çok sosyolojiyi ilgil...
%8 28,00 ₺ 25,76 ₺
0 kişi
Hafızası, tarihinde saklanan bilimin sıhhat derecesini yöntemi belirler. Tarih, bilimler hiyerarşisindeki mevziini kuvvetlendirmek için tarihyazımına, ürettiği verilerden daha çok önem verir. Eğitim,...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
Hz. Ali’yi sevdik, Alevi, Hz. Ömer’i sevdik, Sünni dediler. “Nasılsın” dedik, Türk olduk, “Çawane” dedik, Kürt dediler. Birisi de çıkıp şöyle hakkıyla haykırmadı ki; Hz. Ali’yi seven, Hz. Ömer’e; Hz....
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Teknik bilgi, sanat, hukuk, filoloji, mali ve iktisadi bilgi... tüm bunlar Batı'da ticaret burjuvazisinin ve daha sonra giderek olgunlaşan sanayi toplumunun en temel ihtiyaçları olmuştu. Rönesans ve h...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
Tükendi
0 kişi
İlmin, sanatın ve kültürün aktarılması mutlak manada eğitim ve eğitimcilerle hayat bulur. Toplumu var eden ve benzerlerinden ayıran en önemli vasıf kendine ait alimlere, sanatçılara, şairlere ve eğiti...
%20 23,15 ₺ 18,52 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitapta yeralan çalışmalar bilhassa İkinci Meşrutiyet Dönemi'nin tüm düşünce yapılarını, önde gelen fikir adamlarını ve temel tartışmalarını detaylı biçimde ele aldıkları gibi, bu fikirlerin öncüsü ha...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Yüzyıllardır bir arada huzur ve sükûn içinde yaşayan Türk ve Ermeni topluluklarının 19. Yüzyıl sonrası ulus-devlet çağında ciddi sorunlar yaşadığı bir gerçektir. Bu gerçeğin ders kitaplarına ve eğitim...
%10 43,00 ₺ 38,70 ₺