Newaf MîroNewaf Mîro, Deneme, Diğer Ülke Edebiyatları, Edebiyat kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Bend, Du Kes Yek Mirov, Dılname, Gava Mıri Biaxife, Ji Te Hezkirin, Lehenge Dil olarak sayılabilir.

Newaf Mîro kitapları; Do Yayınları, Lis Basın Yayın, Peri Yayınları, Weşanen Peri aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Newaf Mîro tarafından yazılan son kitap "Dılname", Lis Basın Yayın tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Newaf Mîro Kitapları
0 kişi
Xatûna jinebı û Keleşe sewî li welatê ku roj bi roj ji dırok û çanda xwe ve dur diket. Li şunwar u keleporiya şaristaniyan, bi çanda leşkeri û zore, ya ji bo wan nu, ku ji aliye beyaniyan ve li war û...
%16 15,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Hesret û pêkanîna ku bi coş; li seri, dil û mejûyê helbestvanî dixîne. Dil zîzî dike û bi pê penivis û lênivisê dixîne. Hişmendîya mirovan jî can û hinavên mirovan dihejîn e. Ji vê hejandinê peyv xwe...
%16 12,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Lehengeki Tazi, çiroka kurdeki ezidi ye bi nave "Keleşe Reş" e. Piçükaniya Keleş li ber deste deya wi Xatüne bi perişani derbas dibe. Keleş ji zirz ü dizek mezin dibe ü dibe endameki arteşa Osmaniyan....
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Jiyana mirov bi xwe legerin e. Helbet mirov bere weki zarok di zike deya xwe de, paşe di nava dergüş ü maka xwe de, paşe di hewş gund, tax an bajare xwe de ü paşe nav sinor ü pişt sinoren dewlet, ol,...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
DılnameLis Basın Yayın
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Seve u Huso beyi ku bipeyvin, li nive çave hev dinerin u dile wan bi teneti, melui u bekesiya wan dişewiti. Seve ji Heso pirs kir:-Huso, ka ev çi hale me ye? Ma em li vi welati çi dikin? Ka em vegerin...
%20 12,04 ₺ 9,63 ₺
Tükendi
0 kişi
Nemir bi jiyane re ketibu rike. Çawa bi hemu eş u kelemen xwe re ketibu rike, wisa ji bi raman u hewldane xwe re, bi jiyane re di nava rik u qereze de bu. Wi her digot; ez bi hizre xwe heme. U her ew...
%20 7,41 ₺ 5,93 ₺
Tükendi
0 kişi
Li welate ku rasti derew bu u nedihate bilevkirin u qedexe bu. Wisa ji herkesi derew weke rastiye nas dikir. Lewma ji gel pesne çanda derewa dida. Li welate paşa, ku dad u dadweri ji aliye paşa ve di...
%20 9,26 ₺ 7,41 ₺
Tükendi
0 kişi
Min di ber xwe de got; "Tu ki yi? Ya ji çi yi?" Wi got; "Ez miri me!" Gava wi wisa got dest bi ber min ve hatin xware, ne liv u ne ji deng ji min hat. Saweke wisa ez rapeçam, hindik mabu dile min rawe...
%20 9,26 ₺ 7,41 ₺