Sadreddin Konevi

Sadreddin Konevi 1209 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Babası Sadık Efendi, Anadolu Selçukluları katında hatırı sayılır, yüksek mevki sahibi biridir. Yazar küçük yaşta babasını kaybetmiş ve terbiyesini üvey babasından almıştır. Sadreddin Konevi'nin kelam ve tasavvuf üzerine birçok kıymetli eseri bulunmaktadır. 

Ailesinin imkanlarından yararlanarak dönemin önemli hocalarından ders aldı, dini ve felsefi ilimler alanında iyi bir öğrenim görmüştür. Hayatını ibadet ve riyazetlerle zenginleştirmiştir. Mısır, Şam, Hicaz gibi bölgelerde alim ve Sufilerle sohbetlerde bulunmuştur. 

Konya’da bulunduğu sıralarda Mevlana Celaleddin-i Rumi ile de yakın bir dostluk kurması yazarın ilmine önemli katkı sağlamıştır. Yazar İbnü’l-Arabi ile birlikte tasavvufu yeni bir döneme taşıyan ve İslam düşüncesini teorik ilimlere göre ele alan bir Sufidir. Düşünceleri insan ve Tanrı-varlık tasavvuruna dayanan yazar 1274 yılında Konya'da hayatını kaybetmiştir. Sadreddin Konevi Kitapları
0 kişi
Hz. Peygamber ‘Allah'ım! Bana eşyanın hakikatini olduğu hal üzere göster buyurur. Günlük meşguliyetler içerisinde ruhumuzun en  derininde gizlenmiş en saklı talebimizi bundan daha iyi özetleyecek bir...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
"Hz. Peygamber’den (a.s) târif ve irşat lisanı ile şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: ‘Rabbinizin şu günlerinizde rahmetinin nefhaları vardır. Dikkat edin! Onlara hücum ediniz.""Bundan dolayı, taarru...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Konevî, bu risalesinde Tanrı’nın zatı, sıfatları ve fiilleri; velayet ve bununla ilgili meseleler, nübüvvet, ahiret, dünya ve nefsin özellikleri ve bekası gibi konularda sufilerin görüşlerini ele alma...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Fikirler vardır, toprağa kök salmış koca çınarlar gibi, içerisinde yaşadığı toplumun hayat damarlarının içerisindeki hücrelere kadar nüfuz ederek, çağlara hükmeden devletleri sessiz ve derinden kurarl...
%23 16,00 ₺ 12,32 ₺
0 kişi
Vahdet-i vücûd, İbnü’l-Arabî tarafından sistematik hale getirilen ve kendisinden sonra başta Fusûsu’l-Hikem şarihleri olmak üzere, pek çok sûfi-müellifin tasavvufla ilgili görüşlerinin merkezini oluşt...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Kırk hadisi bir araya getirip, bir eser oluşturma geleneği, hadis tarihi ve literatürü bakımından erken dönemlerde başlatılmıştır. Bu tür bir telife yönelten en büyük amil, Hz. Peygamber (s.a.v) in bu...
%23 16,00 ₺ 12,32 ₺
0 kişi
Sadreddin Konevi’nin görüşlerinin ve izahlarının odak noktası; Allah’ın zatı, isimleri ve sıfatlarıyla ilgili bilgilerdir. Şeyhi İbn Arabi’nin tesiriyle vahdet-i vücut görüşünü benimsemiş olması sebeb...
%23 16,00 ₺ 12,32 ₺
0 kişi
Sadreddin Konevî tasavvuf düşüncesine kazandırdığı boyutlar ve kendisinden sonrasına etkileriyle "dönüm noktası" olmuş bir sufî-düşünür. XIII. asırda yaşamış olan Konevî’nin eserleri iki temel özelliğ...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Metafizik bilimi her insanın açık bir kesinlikle kabul ettiği ‘varlık’ meselesini konu edinir. Her bireyin ‘kabul ettiği’ bir olgu etrafında ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümü kapsamında ya...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Sufiler manevi tecrübelerini anlatmak için birbiriyle irtibatlı üç terim kullanmıştır: vecd, vücud ve tevacüd. Vecd ya da vücûd, öncelikle bir şey bulmak, bilmek, tevacüd ise bulmak için insanın kendi...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Sadreddin Konevi'nin İslam düşünce geleneğindeki yeri, metafiziği yeniden inşa etmesiyle sınırlı kalmamıştır. Bunun yanı sıra Konevi, ardından gelişe İbnü'l-Arabi ve kendisini takip eden tasavvufu iki...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Konevi’nin, meşhur olan, kaynaklarda ve muhtelif kütüphanelerde bulunan yazmalarında farklı isimlerle kaydedilmiş bulunan bu kırk hadis şerhinin görülebilen yazmalarında hadis sayısı 26 ila 29 arasınd...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
'Allah' bazen varlığı ve varlık tarzı, bazen nitelikleri ve isimleri, en nihayetinde de insan ve âlemle irtibatı üzerindeki tartışmalar sebebiyle düşüncenin en kadim konusu olagelmiştir. 'Büyük' vasfı...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
13. asrın büyük metafizikçisi Sadreddin Konevî'nin Kırk Hadis Şerhi metafizikçi sufilerin Hz. Peygamber tasavvurlarını anlamamız için müstesna bir öneme sahiptir. Pratik gayelerle derlenen 'kırk hadis...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam düşüncesi, tasavvuf, felsefe ve kelam ekolleri diye anılan üçlü bir yapı üzerinde oturmaktadır. Bu akımlar arasındaki ilişkiler, bazen çeşitli sosyal ve siyasal nedenlerin de katkısıyla olumsuz...
%25 11,00 ₺ 8,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Sadreddin Konevî’nin İslam düşünce tarihindeki önemi, sufilerin keşif ve müşâhede yöntemini, müstakil bir bilgi yöntemi olarak “burhan ve istidlal” yöntemi diye isimlendirdiği felsefi yönteminin yanın...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Konevî’nin en hacimli eseri olan Fatiha Tefsiri (İ’cazü’l-Beyan) bu yönüyle müellifin bütün eserlerinde ele almış olduğu belli başlı bütün konulara dair fikirlerini içermektedir. Tartışma yöntemlerine...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir hadiste "Allah‘ın doksan dokuz ismi vardır, onları ezberleyen kimse Cennete girer" denilmiştir. Bu itibarla ilahi isimler ve bunların açıklandığı eserler, çeşitli alanlarıyla İslami literatürün ön...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Vahdet - i vücûd, İbnü’l - Arabî tarafından sistematik hale getirilen ve kendisinden sonra başta Fusûsu’l Hikem şarihleri olmak üzere, pek çok sûfî - müellifin tasavvuf ile ilgili görüşlerinin merkezi...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
Tükendi
0 kişi
"Fusûsu’l-Hikem kitabı, şeyhimiz, imâm, kâmil, ümmetin hâdîsi, kâmillerin imâmı, imâmların imâmı, Muhyi’l-hak ve’d-din Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b. el-Arabi et-Taî’nin (r.a) muhtasar kitaplarının e...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺