Seyyid Ebu'l-A'la el-Mevdudi

Seyyid Ebu'l-A'la el-Mevdudi 25 Eylül 1903 tarihinde Hindistan'da dünyaya gelmiştir. 

İlk öğrenimine avukat olan babası Seyyid Ahmed Hasan’dan Farsça, Urduca, Arapça, mantık, fıkıh ve hadis dersleri alarak başlamıştır. 1918 yılında Delhi’ye taşınarak burada çeşitli dergilerde yazılar yazmıştır. 1919 yılında kardeşi Ebü’l-Hayr ile birlikte Cebelpûr’da Kongre Partisi’ne yakın kişilerin çıkardığı Tâc isimli haftalık gazetenin editörlüğünü üstlenmiştir. 1920 sonlarında sömürge idaresini tenkit ettiği bir yazısından dolayı gazete kapanınca Delhi’ye dönmüştür.

1921 yılında Cem‘iyyet-i Ulemâ-i Hind’in çıkardığı Müslim adlı gazetenin editörlüğünü yapmıştır. Cemʿiyyet’teki bir seri yazısı el-Cihâd fi’l-İslâm adıyla kitap haline getirilmiştir. Bu yazılarında Hinduizm, Budizm, Yahudilik ve Hıristiyanlık’taki kutsal savaşla İslami cihadı karşılaştırıp cihadın güçsüzlerin sömürü, baskı ve zulümden kurtuluşunu sağlayan olumlu ve ahlaki yönlerini ortaya koymuştur. 

Yazar, 1930 yılının sonunda, Hindistan'ın bütünlüğünü koruyarak İngiliz işgalinden kurtulmasını savunan Diyubend merkezli Cem‘iyyet-i Ulemâ-i Hind’in Hint milliyetçiliği tavrına karşı çıkmıştır. Yazar 22 Eylül 1979 tarihinde New York'ta hayatını kaybetmiştir.Seyyid Ebu'l-A'la el-Mevdudi Kitapları
0 kişi
İslam düşünce tarihinde müstesna bir yere sahip olan Mevdudi, ömür boyunca, mescid ve medreselere hapsedilmiş İslam’ı, hayat meydanına çekmeye çalışmış; ibadetin yalnızca namazdan oruçtan ibaret olmad...
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Kur’an’a Göre Dört TerimBeyan Yayınları
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
İslam’ın gönderiliş gayesini ve temel rükünlerini sade ve anlaşılır bir üslupta ele alan üstad Mevdudi bu eserinde: İslam, iman, itaat, peygamberlik, namaz, oruç, zekât, hac, din, şeriat, fıkıh, tasav...
%35 9,00 ₺ 5,85 ₺
0 kişi
Sonu görülmeyen zifiri karanlık dünyayı baştanbaşa sarmaktadır. Sarhoş kahkahaları, zevk çığlıkları, açgözlü insanların arzuları; sefalet içinde yaşayan milyonların acı, ızdırap, kahır, hayal kırıklığ...
%30 14,00 ₺ 9,80 ₺
0 kişi
Mevdûdi’nin, bu kitabında ele aldığı konular liderliğin ve iktidarın önemi, gücün manevî yapısı, tarihte ve hayatta değerlerin ve manevî otoritenin üstünlüğü, iman ve cihad arasındaki kaçınılmaz bağ,...
%30 11,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Cebir ve kader meselesi ilim dünyasının her zaman ilgisini çekmiş ve çok sevdiği bir tartışma konusu olmuştur. Eski çağlardan bugüne kadar belki de en çok bu konu üzerinde durulmuştur. Ancak çok az ki...
%35 13,00 ₺ 8,45 ₺
0 kişi
Bu kitapta, şer'i mahkemelerde uygulanmakta olan aile hukuku çerçevesine, eşlerden birinin diğeri üzerindeki haklarını ilmi ve eleştirel bir uslüp içinde incelenişini, İslam'ın bu haklara bakış açısın...
%30 12,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
...Allah’a ve Rasulüne savaş açan, kıyamet günü mezarından şeytan çarpmış gibi kalkan, bir dirhem faizi 36 defa zinaya eş tutan ve bunun gibi şiddetli tehditler faizi alan ve veren için... Mevdudi’nin...
%35 25,00 ₺ 16,25 ₺
0 kişi
Mevdudi, bu eserinde Kur'an ayetleri, Rasulullah’ın (s.a.v) sünneti ve ilk nesil müslümanlarının söz ve davranışları ekseninde, müslüman kadının toplumsal hayatta ne şekilde var olması gerektiğini kap...
%35 25,00 ₺ 16,25 ₺
0 kişi
Muhterem Üstad, bu İslam nizamını İslam nokta-i nazarından herkesin anlayacağı bir üslupla ahlaki nizamın ne olduğunu, siyasi nizam denince İslamiyetin neyi ifade etmek istediğini, içtimai nizamın beş...
%35 20,00 ₺ 13,00 ₺
0 kişi
Sünnet inkar fitnesi, İslam tarihinde ilk olarak h.2. yüzyılda ortaya çıktı. Bu fitneyi ortaya çıkaranlar, Mutezile ve Hariciler idi. Haricilerin buna gerek duymalarının sebebi şu idi; Peygamberin tal...
%28 23,00 ₺ 16,56 ₺
0 kişi
Nerede bir ahlaki çöküş, heva ve heveslerin peşinden gidiş, şehevi arzulara tapınış olursa, orada toplum ya da millet gerçekten korkunç bir tehlikeye ulaşmış demektir. Evet, bir toplumun kadınıyla erk...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Mevdudi, Gelin Müslüman Olalım kitabında anlamını yitirmiş ya da gerçek anlamından uzaklaşmış olan  pek çok hususu yeniden açıklamıştır. Kitap, 1940’tan beri, onu okuyarak değişen pek çok insanın ruhs...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Ebu’l Ala El- Mevdudi, 20. yüzyılın ortalarından itibaren çağdaş İslam düşüncesinde önemli etkisi olmuş isimlerden biri. Mevdudi’nin İslam tarihindeki tecdit hareketlerini ve müceddidleri yeniden okum...
%28 12,00 ₺ 8,64 ₺
0 kişi
Kavramlar, bir düşüncenin, bir inancın ve herhangi bir konunun anlaşılması noktasında anahtar mahiyetinde kelimelerdir.Bir meseleye ilişkin kavramların eksik veya yanlış anlaşılması, bizatihi o mesele...
%28 17,00 ₺ 12,24 ₺
0 kişi
Sey­yid Ebu’l-Ala Mev­du­dî’nin ken­di­ne öz­gü bir üs­lûp ve me­tod­la ha­zı­la­mış ol­du­ğu me­ali­n diğerlerinden farkı, ayet­le­rin ke­li­me ke­li­me­ çe­vi­ri­si ye­ri­ne, an­lam­la­rı böl­me­den...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
1 kişi
Bu kitap, üstad Mevdûdî’nin önemli eserlerinden biridir. İlk defa 1932’de Urduca yayınlandıktan sonra pek çok okulda ders kitabı olarak kabul edilmiş; Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca,...
%30 16,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
Müslüman'ın ahlaki hayatı daima Allah korkusu, takva, doğruluk ve dürüstlükle dolu olacaktır. Müslüman, Allah'ın bir emaneti olduğu, kendisine verilen özgürlüğün gelişigüzel kullanılmaması gerektiği...
%20 14,50 ₺ 11,60 ₺
0 kişi
İslam'ın siyasi nizamı hakkında, yirmi yirmi beş seneden beri bir çok şeyler söylemek ve yazmak fırsatı elime geçti. Konumuzun esasına ait ve bu köke bağlı veya kökle alâkalı konularda, teorik açıdan...
%35 50,00 ₺ 32,50 ₺
0 kişi
Bu eserde yayımlanan yazılar iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sünnetin anayasal niteliği konusunda benimle Dr. Abdulvedud arasında yapılan yazışmaların tümü yer almaktadır. İkinci bölümde is...
%35 28,00 ₺ 18,20 ₺