Ziya Şakir

Ziya Şakir 1883 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yazılarında Hüseyin Servet, Hamid Nuri gibi mahlaslar kullandı.

İstanbul Vefa Lisesinde başladığı Öğreniminini Halep'te devam etti. Hukuk eğitimini yarıda bıraktı. Bir bölümünü kendisinin çıkardığı çeşitli gazetelerde çalıştı.

Cemiyet-i İnkilap ve İttihat ve Terakki cemiyetlerinde yer aldı. Yazılarından dolayı baskı artınca Mısır'a kaçtı. Sinop'a sürgün edildi. Gönüllü olarak Balkan ve Milli Mücadele içinde yer aldı. Cumhuriyetinin ilanında sonra İstanbul'daki tekel İdaresinde çalıştı.
Ziya Şakir Kitapları
0 kişi
Sultan Abdülhamid dönemindeki Ermeni Komitacığını roman tadında yazılmış bir eserle karşı karşıyasınız. Hayatın olduğu yerde söze ne hacet, "Söz Kızıl Sultan" adı verilmiş, Sultan Hamid içindeki Allla...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
İstanbul'un manevi banisi Eyüp Sultan'a biraz daha yaklaşmak isteyenler, Fatihin İstanbul'u fethetmesinde önemli bir mihenk noktası olan Haliçte daha sonra hayat nasıl geliştir? Niçin gelişti diye mer...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Yunanlıların Etniki Eterya kışkırtmalarıyla Türkleri İstanbul'dan kovma rüyasıyla başlayan bir savaş... Ruslar karşısındaki mağlubiyeti hafızasına kazınmış ve girilecek savaşı kaybetmekten çekinen ve...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
717-740 yıllarında Emevilerin Bizans’a karşı yürüttüğü mücadelelerde rol alan Battal Gazi, ilk defa 717’de Mesleme b. Abdülmelik’in yönettiği İstanbul kuşatmasında kendini gösterir. Kayseri, Afyon ve...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
1453 senesinin 29 Mayıs'ı İstanbul'un fetih günüdür ve her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır.Bu kitap da aynı coşkuyla, İstanbul'un kuruluş efsanelerinden yola çıkarak Fatih İstanbul'u nasıl aldı?...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Züleyha, büyüdükçe güzelleşiyordu. Bütün saray halkı, onun üzerine titriyor herkes onun etrafında pervane gibi dönüyordu. Yüzünü bir kere görenler, bir daha görmek istiyordu. Şairler, sarayın karşısın...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
O Dervişler Saltanatı kiGünü gelmiş (başladığı muazzam işi muvaffakiyetle bitirmek için hiçbir kuvveti ihmal etmeyen Fatih Sultan Mehmed'in, manevi kudretlerden de istifadeye ehemmiyet vererek Anadolu...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Nuri Demirağ’dan birkaç veciz cümle:“Başarıya amil altı kural: İşret, Oyun (kumar), İffetsizlik,Eğrilik, Tembellik ve Zulümkarlıktan kaçın”.“Eğer Avrupalılar, Amerikalılar yapabiliyorsa, biz de yaparı...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Sermet Alus’un babası Ahmet Muhtar Paşa, “Fethi Celili Konstantiniye” adlı eseri için eski Türk tarihlerinin araştırılmasını Ziya Şakir’e görev olarak verdi. Ziya Şakir, Fatih kütüphanesinden başlayar...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
İttihat ve Terakki Nasıl Doğdu, Nasıl Yaşadı, Nasıl Öldü?(3 Cilt Takım)Akıl Fikir Yayınları
%25 210,00 ₺ 157,50 ₺
0 kişi
Ali Fethi Okyar…Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın arkadaşlarından…Cumhuriyet döneminin en önemli siyasi figürlerinden birisi…Çok partili yaşam denemelerinin mimarlarından…1930’ların Türkiye’sinde, muhale...
%25 44,00 ₺ 33,00 ₺
0 kişi
Osmanlı tarihinde cemiyet bolluğu vardır. Fatih Sultan Mehmed devrinde, Buçuk Tepe’de vuku bulan ilk Yeniçeri isyanından sonra muhtelif devirlerde, muhtelif zümrelere mensup bir takım şahıslar toplanm...
%25 44,00 ₺ 33,00 ₺
0 kişi
Sultan Süleyman’ın ordusu  Macaristan’da zaferden zafere yürüyordu. Türk ordusu Macaristan’ın payitahtı olan Budin Kalesi’nin kapılarına dayanmıştı. Şehir halkı kahraman Türkleri hürmet ve itaatle kar...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Hacı Bektaş Veli’nin verdiği vazife Sarı Saltık’ı son derece de sevindirmişti çünkü hizmet zamanı gelmişti. Artık kendisi de başka bir diyara gidecek, Ahmet Yesevi’nin ocağından ve mürşidi Hacı Bektaş...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Halil Paşa, sancak merkezi olan Isparta’ya gelir gelmez  hükümet namına para toplamaya başladı. Halk zengindi, herkes istenilen parayı verdi. Halil Paşa halktan kolaylıkla para çıktığını görür görmez,...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Üçüncü Sultan Selim, Ayasofya Camisinin imamı Derviş Mehmet Efendi’ye:- Efendi! Sen, bizi memnun etmiştin. Biz de seni memnun etmek isteriz. Dile bizden, ne dilersin.- Devletlû Hünkârım! Zatı şahaneni...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Tarihimizde eşi benzeri görülmeyen bir dönem olan Lale Devri’ne son veren ihtilal…Halkın karıştığı isyanın  hazırlanışı oldukça acayiptir.  Askeriyenin bu ihtilalin başlangıcına hiçbir dahli yoktur.Gö...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Osmanlı tarihinde maktul vezirler kimlerdir, adetleri nicedir? Ziya Şakir otuz altı vezir tespit etmiş...Halil Paşa, Mahmut Paşa, Karamanî Mehmet Paşa, Koca Mustafa Paşa, Yunus Paşa, Frenk İbrahim Paş...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Aşk kalplere şimşek ışığı gibi yıldırım halinde girer, dostluk ise bir ay ışığı gibi sessiz ve sakin...lâkin aşk bir sıtma nöbeti kadar devam eder, dostluk ise ezeli olduğu kadar ebediyen de hüküm sür...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Türkler; takriben bin sene evvel, Orta Asya’dan hicret etmiştir. Bir müddet Irak’ta Dicle ve Fırat boylarında dönüp dolaştıktan sonra Anadolu’yu baştanbaşa geçmiş, Ege Denizi’nin Şark sahillerine geli...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺